Bir park alanı daha ranta kurban gidiyor!

Bir park alanı daha ranta kurban gidiyor!
Ka­dı­kö­y’­de bü­yük kıs­mı park ala­nı olan ara­zi­ yeni imar planıyla konut ve ticaret alanı yapıldı

İs­tan­bul Ka­dı­köy Zi­ver­be­y’­de­ki Müj­dat Ge­zen Sa­nat Mer­ke­zi bi­na­sı­nın he­men sa­ğın­da da­ha ön­ce­le­ri park ve çay bah­çe­si ola­rak kul­la­nı­lan bü­yük bir ara­zi dik­ka­ti çe­ki­yor. Şim­di­ler­de et­ra­fı ara­zi sa­hi­bi ta­ra­fın­dan di­ken­li tel­ler­le çev­ri­li olan par­se­lin bü­yük bir kıs­mı olan yüz­de 60’ı imar plan­la­rın­da park ala­nın­day­ken, bir kı­sı­mı yük­sek yo­ğun­luk­lu ko­nut ala­nın­da, bir kıs­mı ise yol ala­nın­da ka­lı­yor­du. 2007’den bu ya­na ara­zi­nin plan de­ği­şik­li­ği için İB­B’­ye tek­lif gö­tü­rül­dü. Tek­lif­te, ara­zi­nin park ala­nın­da ka­lan bü­yük kıs­mı yo­ğun­laş­tı­rıl­mış ko­nut ve ti­ca­ret ala­nı ola­rak de­ğiş­ti­ril­mek is­ten­di. İBB İmar Ko­mis­yo­nu plan de­ği­şik­li­ği için olum­suz ra­por ha­zır­la­dı. Bele­di­ye Mec­li­si olum­suz ko­mis­yon ra­po­runu onay­la­dı. AK­P’­li İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin ka­mu ya­ra­rı­na uy­gun bul­ma­dı­ğı imar de­ği­şik­li­ği ise Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan onay­lan­dı. Plan­lar as­kı­da.

NE OLDU DA İMARA AÇILDI?

Ko­nuy­la il­gi­li ko­nu­şan Müj­dat Ge­zen, “O­ku­lun ya­nın­da­ki ara­zi ye­şil alan ve park­tı. Ora­da çok sa­yı­da ağaç var­dı. Za­man­la kes­ti­ler. Ben de bi­li­yo­rum ki de­fa­lar­ca ora­nı­ plan de­ği­şik­li­ği tek­li­fi be­le­di­ye­den dön­dü. Ne ol­du da şim­di ima­ra açı­lı­yor bi­le­mi­yo­ru­m” yo­ru­mu­nu yap­tı. (TOK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com