Bu film ve imam iktidarı fena kızdırdı

Bu film ve imam iktidarı fena kızdırdı
AKP, İtirazım Var filmi için yaş sınırı getirdi

Çünkü, Onur Ünlü’nün imam karakteri üzerinden verdiği mesajlar yenilir yutulur gibi değil. İmamdan bir replik: Hükümette tanıdığım olsa niye kredi çekmekten utanayım
Yönetmen Onur Ün­lü ‘nün ‘İ­ti­ra­zım Va­r’ isim­li fil­mi­ne Kül­tür Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 18 yaş sı­nı­rı ge­ti­ril­miş, fil­min ya­pım­cı­sı U10 Fil­m’­den ya­pı­lan iti­raz son­ra­sı sı­nır 15’e dü­şü­rül­müş­tü. U10 Fil­m’­e ba­kan­lık ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len bel­ge­de, “Yö­net­me­li­ğin 11. mad­de­si ge­re­ğin­ce film, ço­cuk­la­rın ve genç­le­rin ruh ve be­den sağ­lı­ğı­nı et­ki­le­yi­ci un­sur­lar, ge­nel ah­lak, in­san onu­ru ve şid­det içer­me­si ne­de­niy­le 18 yaş ve üze­ri iz­le­yi­ci kit­le­si için­di­r” iba­re­le­ri­ne yer ve­ril­miş­ti. Pe­ki ik­ti­dar, ne­den bu fil­me sı­nır ge­tir­di? Ya­nı­tı, “İ­ti­ra­zım Va­r”­ın ko­nu­sun­da sak­lı. Fil­min se­nar­yo­su­nu da, ya­pım­cı­lı­ğı­nı da, yö­net­men­li­ği­ni de Onur Ün­lü ya­pı­yor ve…
Te­fe­ci­nin adı: Kal­yon­cu!
Film, ce­ma­at na­maz­day­ken Sa­lih Kal­yon­cu adın­da bir ada­mın vu­rul­ma­sıy­la baş­lı­yor. Sa­lih Kal­yon­cu bir te­fe­ci. Ve dük­ka­nı­nın is­mi: Kal­yon­cu Ti­ca­ret. İş­te tam da bu nok­ta­da ik­ti­da­rın “kız­gın­lı­ğı­” baş­lı­yor her­hal­de. Ha­tır­la­yın, 17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da, Kal­yon­cu Ai­le­si’­nin Ur­la­’da yap­tı­ğı vil­la­lar ve Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­la iliş­ki­si ya­zı­lıp çi­zil­miş­ti.
Yok­sul­luk ve vil­la­lar
Yi­ne ik­ti­da­rı kız­dı­ra­cak bir sah­ne ve İmam Sel­man Bu­lu­t’­un bir hut­be­si kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Film, ba­şın­dan iti­ba­ren “vic­dan­la­ra­” ses­le­ni­yor ve ses­le­niş ken­di­si­ni An­ti-Ka­pi­ta­list Müs­lü­man ola­rak ta­nım­la­yan İh­san Eli­açı­k’­tan alın­mış: “İh­ti­yaç­tan faz­la mal ha­ram­dır, hır­sız­lık­tır. Aç­lar, yok­sul­lar du­rur­ken vil­la­lar alı­nı­yor, cip­le­re bi­ni­li­yor. Kom­şu­su aç­ken tok yat­ma­mak için zen­gin ma­hal­le­le­re ta­şı­nan­lar var. So­kak­ta­ki aç­tan, yok­sul­dan ha­be­ri­niz var mı?”
Kızlı-erkekli mesajı da var
- ‘Sen Aydınlatırsın Geceyi’ fimleri ve Gezi sürecinde iktidarı eleştirdiği için TRT’den kaldırılan ‘Leyla ile Mecnun’, ‘Ben de Özledim’ dizilerinin yönetmeni Onur Ünlü’nün son filminin konusu şöyle: Camide bir cinayet işlenmesi sonucu imam Selman Bulut, polisin pek de ilgilenmediği cinayeti çözmek için kolları sıvıyor. Çünkü polis de ‘rüşvet’ ilişkilerinin tam göbeğinde. Ve cinayeti çözme sürecinde, izleyici şoklar yaşıyor ve son ana kadar katilin kim olduğu anlaşılamıyor.
Faiz lobisi işbaşında!
Ün­lü­’nün filmde “i­ti­ra­z” et­ti­ği bir çok anekdot da var: Ge­zi­’de ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin pan­kart­ları, fa­iz­le il­gi­li söz­le­r. Ve ge­li­yo­ruz can alı­cı iki nok­ta­ya. İma­m Selman’ın kızı Zey­nep bir er­kek­le “kız­lı er­kek­li­” ka­lı­yor. Zey­ne­p’­in imam ni­ka­hı­mız var sö­zü­ne kar­şı­lık imam “re­za­let ruh­sa­tı­nız mı­” di­yor. Ve son cümle bankacıya geliyor: “Hü­kü­met­te ta­nı­dı­ğım ol­sa ni­ye kre­di çek­mek­ten uta­na­yım.”

Onur Ünlü: Biz vicdanımızla yürümeye devam ediyoruz
İti­ra­zım Va­r’­ın hi­ka­ye­sin­de, AKP ik­ti­da­rı­nı ra­hat­sız eden­ler­den bi­ri­si de bel­ki, fil­min vu­ru­lan te­fe­ci ka­rak­te­ri­nin so­ya­dı­nın Kal­yon­cu ol­ma­sı. Onur Ün­lü, “Te­sa­dü­f” de­di ve SÖZ­CÜ­’ye sü­re­ci şöy­le an­lat­tı: “Fil­min hi­ka­ye­si 2010’da baş­la­dı. Kal­yon­cu is­miy­se ba­şın­dan bu ya­na var­dı. Fa­kat sü­re­ci bi­li­yor­su­nuz. De­ğiş­tir­mek is­te­me­dim.”
Kaynama ortaya çıktı
Her tür­lü ik­ti­dar ko­nu­sun­da çok net Ün­lü: “İk­ti­dar­lar yüz­yıl­lar­dır bu ya­şa­dık­la­rı­mı­zı üre­tir­ler. Bi­zim de ya­şa­dı­ğı­mız bu. Fa­kat film­de bun­la­rın kar­şı­mı­za çık­ma­sı, aşa­ğı­da kay­na­yan bir şe­yin gö­rül­me­si.” Pe­ki Onur Ün­lü­’ye gö­re, 18 yaş sı­nı­rı ik­ti­da­rın ref­lek­si­nin ürü­nü mü? Bu­na ya­nı­tı da dik­kat çe­ki­ci: “18 yaş sı­nı­rı bek­le­mi­yor­dum. Bu bel­ki de iş­gü­zar­lık. Bu ko­nu­da ka­ra­rı 3 ki­şi ve­ri­yor ve ben de bu üç ki­şi­yi ta­nı­mı­yo­rum. Emin de­ği­lim ya­ni. An­cak ik­ti­da­rın te­dir­gin ol­du­ğu­nu dü­şü­ne­bi­li­riz.”
Ün­lü, fil­min de­va­mı­nı da yap­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni söy­le­di ve ek­le­di: “Biz vic­da­nı­mız­la ya­şa­mı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Baş­ka­la­rı da vic­dan­la­rı ne­yi em­re­di­yor­sa onu yap­sın­lar.”
İtirazım Var Ebu Zer’e de atıf yapmış!
Fİlm­de, atıf­ta bu­lu­nu­lan Ebu Zer is­miy­le son dö­nem­de çok sık kar­şı­laş­ma­ya baş­la­dık. Ebu Zer, İs­lam’ı ilk ka­bul eden isim­ler­den bi­ri. Hz. Mu­ham­med ken­di­si­ne Ab­dul­lah adı­nı ver­miş. Ebu Zer çok cid­di bir genç adam, dün­ya ni­met­le­rin­den uzak ve İs­lam di­ni­ni ka­bul et­me­den ön­ce bi­le tek tan­rı­lı inan­ca sa­hip bi­ri ola­rak ta­rif edil­mek­te.
Ebu Zer ço­ban ola­rak fa­kir ama dü­rüst bir ha­yat sür­dür­me­yi ter­cih et­miş. Zen­gin­lik ko­nu­sun­da yap­tı­ğı eleş­ti­ri­ler­le ta­nı­nı­yor.

2-005.jpg

(SBK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com