BÜYÜKSAKA DEPOSU ORMAN EMVAL İSTİF İŞİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜKSAKA DEPOSU ORMAN EMVAL İSTİF İŞİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Büyüksaka Deposu Orman Emval İstif işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası: 2013/9046
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 7
Yasal Kapsam : 13 b/l
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 86.460,00
BÜYÜKSAKA DEPOSU ORMAN EMVAL İSTİF İŞİ ORMAN 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Büyüksaka Deposu Orman Emval İstif işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2013/9046
İdarenin
a)Adresi: İstiklal Mah. Lala Hüseyin paşa cad. No: 275   43040 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b)Telefon ve faks numarası  : 2742313340 -2742313351
c)Elektronik Posta Adresi  : kutahyaisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye : EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : Türkmen Orman İşi. Şefliği Büyüksaka Deposu
c)Süresi   : İşe başlama tarihi 01.03.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013
3-İhalenin 
a)Yapılacağı yer  : İstiklal Mah. L.H.P. Cad. no 275/ Kütahya 
b)Tarihi ve saati : 05.02.2013 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı ğfereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veyasanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdâfTŞartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1 adet istifleyici makine iş süresince işyerinde bulundurulacaktır.İş yerinde en az 3 işçi çalıştırılacak olup,bunlardan en az birisi istifleyici iş makinasmı kullanmaya ehliyetli olacaktır.Yüklenici kendi malı olan istifleyici makinanm ruhsatı, fatura,demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair belge veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.isteklinin kendi malı olmayan araçlara ait ise iş akit dönemini kapsayan noter tasdikli kira sözleşmesini, sözleşme aşamasında idareye sunmak zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İşi. Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İşi. Md. Yardımcısı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
AKİS GAZETESİ GAZETESİ  28012013  İTB: 779    (4x28)
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com