Cemaatin sponsoru THY!

Cemaatin sponsoru THY!
Türk Ha­va Yol­la­rı­’nın (THY) rek­lam ve ta­nı­tımgi­derle­ri so­ru öner­ge­si ol­du.

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e THY'nin hangi kurum ve kuruluşlara sponsorluk parası ödediğini sordu.

THY'nin çok büyük tanıtım gideri kullandığına dikkat çeken Dibek, Şimşek'e şu soruları yöneltti:
 
Sa­man­yo­lu­’nda ya­yın­la­nan Ay­na prog­ra­mı ile THY’nin na­sıl bir an­laş­ma­sı var­dır? Prog­ra­ma bö­lüm ba­şı­na ne ka­dar üc­ret öden­mek­te­dir? Prog­ram ba­şı­na üc­ret dı­şın­da se­ya­hat­le­re de spon­sor olun­muş mu­dur?
 
THY kaç televizyon prog­ra­mına spon­sor­dur? Bu prog­ram­lar han­gi­le­ri­dir ve han­gi ka­nal­lar­da ya­yın­lan­mak­ta­dır? Bö­lüm ba­şı­na öde­nen üc­ret­ler ne­ler­dir?
 
THY’­nin ga­ze­te ve der­gi ilan­la­rı için yıl­lık ayır­dı­ğı büt­çe ne ka­dar­dır? Bu büt­çe­den han­gi ga­ze­te ve der­gi­le­re ilan ve­ril­mek­te­dir? THY yıl­lık ilan ver­di­ği ga­ze­te ve der­gi­le­re ne ka­dar pa­ra ak­tar­mış­tır?
 
THY spon­sor ol­du­ğu, rek­lam ver­di­ği TV, ga­ze­te, der­gi, in­ter­net si­te­le­ri­ni han­gi kri­ter­le­re gö­re seç­mek­te­dir? (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com