Chp Genel Ba?Kan Yard?Mc?S? Faik ?Ztrak, Dolar Kurunun Tarihi...

Chp Genel Ba?Kan Yard?Mc?S? Faik ?Ztrak, Dolar Kurunun Tarihi...
-CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Faik ?ztrak, dolar kurunun tarihi bir rekor k?rarak 2 TL'yi a?t???, faizin...

-CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Faik ?ztrak, dolar kurunun tarihi bir rekor k?rarak 2 TL'yi a?t???, faizin 20 ay aradan sonra tekrar 2 haneye ??kt??? d?nemde, h?k?metin geli?meleri g?rmezden geldi?ini ve t?m d?nya ekonomide risk alg?s?n? azaltacak ?nlemler al?rken, AKP'nin T?rkiye'ye y?nelik risk alg?s?n? art?racak her t?rl? ad?m? att???n? belirterek, "Ba?bakan'?n ekonomiye ideolojik bak??? Merkez Bankas?'n? rehin alm??t?r" dedi. ANKARA (ANKA) - CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Faik ?ztrak, dolar kurunun tarihi bir rekor k?rarak 2 TL'yi a?t???, faizin 20 ay aradan sonra tekrar 2 haneye ??kt??? d?nemde, h?k?metin geli?meleri g?rmezden geldi?ini ve t?m d?nya ekonomide risk alg?s?n? azaltacak ?nlemler al?rken, AKP'nin T?rkiye'ye y?nelik risk alg?s?n? art?racak her t?rl? ad?m? att???n? belirterek, "Ba?bakan'?n ekonomiye ideolojik bak??? Merkez Bankas?'n? rehin alm??t?r" dedi.
?ztrak yapt??? yaz?l? a??klamada, d?nyada likiditenin azalmas?n?n T?rkiye ba?ta olmak ?zere d?? finansman ihtiyac? y?ksek olan ?lkeleri etkileyece?ini ?ne s?rd?.
"K?resel ekonomide 2009 y?l?ndan bu yana s?rmekte olan kriz yeni bir a?amaya gelmi?tir. Krizi a?mak i?in sonuna kadar gev?etilen likidite musluklar? art?k kapat?lacakt?r. K?resel likiditenin azalmas? ve risk i?tah?n?n kaybolmas? d?? finansman ihtiyac? y?ksek olan ?lkeleri olumsuz etkileyecektir. Bu ?lkelerin ba??nda, ?z?lerek ifade etmeliyim ki, T?rkiye bulunmaktad?r" diyen ?ztrak, T?rkiye'nin ABD Merkez Bankas?'n?n para musluklar?n? kapatma sinyalini verdi?i 22 May?s'tan bu yana "g?ne? g?rm?? kar gibi" erimeye ba?lad???n? dile getirdi.

-"BA?TA ELEKTR?K VE DO?ALGAZ OLMAK ?ZERE YEN? ZAMLARIN KAPIDA"-

Dolar kurunun 1,84 TL'den 2,03 TL'ye kadar ??kt???n?, faizlerin 20 ay sonra yeniden ?ift haneye s??rad???n? ve ?irketlerin piyasa de?erinin 150 milyar TL eridi?ini vurgulayan ?ztrak, ?unlar? ifade etti:
"Dolar kurunun 22 May?s'tan bu yana rekorlar k?rarak 2 TL'yi a?mas? reel sekt?r?n kur fark? zarar?n? 30,7 milyar TL; T?rkiye'nin kur fark? zarar?n? ise 80 milyar TL art?rd?. T?m d?nyada bize benzer ekonomiler belirsizli?i azaltacak, ekonomilerine g?veni art?racak tedbirleri al?rken, bizde H?k?met'te, Merkez Bankas? da belirsizli?i art?racak her t?rl? ad?m? atmaktad?r. Dolmabah?e'de Ba?bakan?n ideolojik tak?nt?lar?n?n rehin ald??? Merkez Bankas?, ringde tek kolla m?cadeleye ?al??an boks?re d?nm??t?r. H?k?meti de, ekonomi y?netimini de a??k?a uyar?yorum; tek kolu Dolmabah?e'de ba?lanm?? bir Merkez Bankas? ile ekonomideki ?alkant?larla m?cadele edemezsiniz. H?k?met ve ekonomi y?netimi bir an ?nce harekete ge?meli ve ekonomide g?veni art?racak, ?ng?r?lebilirli?i art?racak kapsaml? bir program? derhal uygulamaya koymal?d?r. Bu ?er?evede Ba?bakan'da gerek i?, gerekse d?? siyasette izledi?i ayr??t?r?c? ve sekter s?ylemlerine derhal son vermeli, ?lkemize y?nelik risk alg?s?n? daha da art?rmamal?d?r. Aksi halde bize benzer ekonomiler bir d??erken; biz ?? de?il, be? d??meye ba?lar?z. D?viz kurunun geldi?i seviyeler, ba?ta elektrik ve do?algaz olmak ?zere yeni zamlar?n kap?da oldu?unu g?stermektedir. Enerji Bakan? her ne kadar zam yapmayacaklar?n? ilan ettiyse de bu hem s?rd?r?lebilir de?il, hem de piyasalar?n risk alg?s?n? art?r?c?d?r. S?rekli do?rular? yapmam?z gereken yerde s?rekli hata yap?l?yor. Bu da d??ar?daki ?alkant?y? i?eride Tsunami'ye ?evirme riskini ta??yor. Bunun alt?nda bug?ne kadar borca bat?r?lan reel sekt?r ?irketlerimiz ve ailelerimizin kalaca?? a??kt?r. H?k?met sorumluluklar?n? hat?rlamal?, ekonomi ?al??mal? ve konu?mak yerine ?nlem almal?d?r."(ANKA)
(AY?/ORH)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com