Chp Genel Ba?Kan Yard?Mc?S? Faruk Lo?O?Lu, Suriye'ye M?Dahale...

Chp Genel Ba?Kan Yard?Mc?S? Faruk Lo?O?Lu, Suriye'ye M?Dahale...
-CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Faruk Lo?o?lu, Suriye'ye m?dahale konusunda AK Parti H?k?meti'ne "BM karar?n?...

-CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Faruk Lo?o?lu, Suriye'ye m?dahale konusunda AK Parti H?k?meti'ne "BM karar?n? bekle" uyar?s?n? yaparken, "T?rk Silahl? Kuvvetlerinin yurt d???na g?nderilmesi yetkisi Anayasan?n 92. maddesine g?re h?k?mete de?il, T?rkiye B?y?k Millet Meclisi'ne aittir" dedi. ANKARA (ANKA)- CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Faruk Lo?o?lu, Suriye'ye m?dahale konusunda AK Parti H?k?meti'ne "BM karar?n? bekleyin" uyar?s?n? yaparken, "T?rk Silahl? Kuvvetlerinin yurt d???na g?nderilmesi yetkisi Anayasan?n 92. maddesine g?re h?k?mete de?il, T?rkiye B?y?k Millet Meclisi'ne aittir" dedi.
Lo?o?lu, Suriye'ye askeri m?dahale konusunda yapt??? yaz?l? a??klamada AK Parti H?k?metine uyar?larda bulunarak ??yle dedi:
"AKP'nin bir s?redir ?srarla ????rtkanl???n? yapt??? ?a?r? do?rultusunda ABD, ?ngiltere ve Fransa'n?n Suriye'ye bir askeri m?dahale haz?rl??? i?inde oldu?u anla??lmaktad?r. BM denet?ilerinin kimyasal silahlar?n kullan?m? konusundaki inceleme ve raporu sonu?lanmadan ve bu rapora g?re BM G?venlik Konseyi taraf?ndan bir karar al?nmadan Suriye'ye yap?lacak herhangi bir askeri m?dahale BM Yasas?na ve uluslararas? hukuka ayk?r? olacakt?r. Arkas?nda istekli ?lke say?s? ka? olursa olsun, m?dahaleye me?ruiyet kazand?rmayacakt?r. Dolay?s?yla, BM denet?ilerinin raporu ve BMGK'n?n karar? beklenmeli ve T?rkiye ona g?re hareket etmelidir. D??i?leri Bakan? Davuto?lu ile AKP H?k?meti S?zc?s?n?n "T?rkiye bir istekliler koalisyonu i?inde yer al?r' yolundaki a??klamalar? ise T.C. Anayasas?n?n ihlalidir."
T?rk Silahl? Kuvvetlerinin yurt d???na g?nderilmesi yetkisinin Anayasan?n 92. maddesine g?re h?k?mete de?il, T?rkiye B?y?k Millet Meclisi'ne ait oldu?una dikkat ?eken Lo?o?lu, "92. madde ayr?ca sava? ilan?n? "milletleraras? hukukun me?ru sayd???' hallerle s?n?rland?rmaktad?r. TBMM iradesini pe?in olarak ceplerinde g?rmesi AKP'nin y?ce Meclise ve AKP milletvekillerine sayg?s?zl???d?r. 1 Mart 2003 tezkeresi deneyimini AKP unutmamal?d?r. Mevcut Suriye tezkeresi ise bir m?dahale i?in yeterli de?ildir" dedi.
Kimyasal silah kullan?m?n?n insanl?k su?u oldu?unu ifade eden Lo?o?lu, "Failleri mutlaka cezaland?r?lmal?d?r. Ancak bu ba?lamda, bat?l? ?lkelerin sava? ve i?gal sebebi olarak ileri s?rd?kleri Irak'ta kimyasal silahlar?n varl??? konusunda nas?l yan?ld?klar?n? da an?msamak gerekir. Suriye konusunda ger?ekler tam olarak ortaya ??kmadan bu ?lkeye bir askeri m?dahalede bulunman?n hangi sorunu nas?l ??zece?ini sormak gerekir" diye kaydetti.
Suriye'ye bir m?dahalenin bu ?lkeyle s?n?rl? kalmayaca??n?, b?lgeye ve en fazla T?rkiye'ye zarar verece?inin alt?n? ?izen Lo?o?lu, "Bat?l? ?lkelerin aceleci ataklar?n?n faturas?n? T?rkiye ?deyecektir. AKP, bat?l? ?lkelerin ne istedi?ine de?il, T?rk halk?n?n sesine kulak vermelidir. Halk?m?z Suriye'yle sava?a kar??d?r. Halk?m?z AKP'nin T?rkiye'yi Suriye'yle yasal bir dayana?? ve me?ruiyeti olmayan bir sava?a s?r?klemesine izin vermeyecektir" dedi. (ANKA)
(MG/ORH)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com