Chp Grup Ba?Kanvekili Akif Hamza?Ebi, Tbmm Ba?Kan? Cemil ?İ?Ek'in...

Chp Grup Ba?Kanvekili Akif Hamza?Ebi, Tbmm Ba?Kan? Cemil ?İ?Ek'in...
-CHP Grup Ba?kanvekili Akif Hamza?ebi, TBMM Ba?kan? Cemil ?i?ek'in baz? ?lke parlamentolar?na Suriye...

-CHP Grup Ba?kanvekili Akif Hamza?ebi, TBMM Ba?kan? Cemil ?i?ek'in baz? ?lke parlamentolar?na Suriye ve M?s?r konusunda mektup g?ndermesine ili?kin, "H?k?metin ba?ar?s?z d?? politikas? nedeniyle Say?n Cemil ?i?ek M?s?r ve Suriye'deki geli?meleri konu alarak kendisine bir g?rev tan?m? yapan a??klamalarda bulunmu?tur" dedi. ANKARA (ANKA)- CHP Grup Ba?kanvekili Akif Hamza?ebi, TBMM Ba?kan? Cemil ?i?ek'in baz? ?lke parlamentolar?na Suriye ve M?s?r konusunda mektup g?ndermesine ili?kin, "H?k?metin ba?ar?s?z d?? politikas? nedeniyle Say?n Cemil ?i?ek M?s?r ve Suriye'deki geli?meleri konu alarak kendisine bir g?rev tan?m? yapan a??klamalarda bulunmu?tur" dedi.
Hamza?ebi yapt??? yaz?l? a??klamada, "TBMM Ba?kan? Say?n Cemil ?i?ek'in d?nk? a??klamalar? T?rkiye'nin, d?? politikas?nda nas?l yaln?z kalm?? oldu?unu g?stermesi a??s?ndan ilgin? bir ?rnek olu?turmu?tur. H?k?metin ba?ar?s?z d?? politikas? nedeniyle Say?n Cemil ?i?ek M?s?r ve Suriye'deki geli?meleri konu alarak kendisine bir g?rev tan?m? yapan a??klamalarda bulunmu?tur" dedi.
TBMM Ba?kan?'n?n Suriye ve M?s?r'daki geli?melerle ilgili olarak baz? uluslararas? kurulu?lara, di?er ?lkelerin parlamentolar?na ve uluslararas? parlamenter asamblelerine mektup yazaca??n? a??klad???n? ifade eden Hamza?ebi, "Mektubun hangi i?eri?e sahip olaca?? konusunda bir bilgilendirme yap?lmam?? olmakla birlikte Say?n Meclis Ba?kan?'n?n bu a??klamalar? h?k?metin b?lgemizdeki geli?meler, ?zellikle de Suriye konusunda ?aresiz ve yaln?z kald??? ve yapabilece?i bir ?eyin olmad???n? tescil etmi?tir. H?k?met de?erli yaln?zl???yla ba?ba?ad?r. Bu T?rkiye a??s?ndan ?z?l?necek bir durumdur" diye kaydetti.
Hamza?ebi ??yle dedi:
"Say?n Meclis Ba?kan?n?n a??klamalar?na g?re ?lkemizde 21 kampta 200 bini a?k?n Suriyeli m?lteci vard?r. ?lkemizin di?er yerlerindekiler de dikkate al?nd???nda bu say? 500 bine ula?maktad?r. M?lteciler i?in bug?ne kadar yap?lan harcama da 1.5 milyar dolar? (Ba?bakan?n a??klamas?na g?re 2 milyar dolar?) bulmu?tur. Bu rakamlar bile tek ba??na h?k?metin Suriye politikas?n?n ne kadar yanl?? oldu?unu g?stermektedir."

-"H?K?MET ?ARES?ZD?R"-

Meclis Ba?kan?'n?n, "S?n?r b?lgelerimizde ya?ayan vatanda?lar?m?z, kar?? taraftan gelen havan toplar? ve mermilerin tehdidi alt?nda g?nlerini b?y?k bir korku ve endi?e i?inde ge?irmektedirler" dedi?ine i?aret eden Hamza?ebi, ??yle dedi:
"Ger?ekte Say?n ?i?ek bir do?ruyu s?ylemi?tir. Suriye taraf?ndan T?rkiye'ye tecav?zler vaki olmakta ve vatanda?lar?m?z?n can ve mal emniyeti tehlikeye girmektedir. Suriye s?n?r?ndaki vatanda?lar?m?z endi?e i?inde ya?amaktad?rlar. Bir ?lkenin egemenli?inin en b?y?k g?stergesi s?n?rlar?na olan h?kimiyeti ve vatanda?lar?n?n can ve mal g?venli?idir. Ama bu h?k?met s?n?rlar?m?za h?kim de?ildir ve s?n?r boylar?nda ya?ayan vatanda?lar?m?z?n can ve mal g?venli?i yoktur. H?k?metin ?aresiz kald??? bir konuda Say?n ?i?ek bu tespiti yaparak bir g?rev ?stlenmi?tir.
Bu tablo H?k?metin d?? politikam?z? Meclis Ba?kan?'na havale edecek kadar ??z?ms?zl?k i?erisinde oldu?unu g?stermektedir. Suriye'den T?rkiye'ye olan tecav?zlerin ??z?m?n? bulmak Meclis Ba?kan?n?n de?il H?k?metin g?revidir. Bir kom?u ?lkeden T?rkiye'ye tecav?z oluyor ve T?rkiye bunu ?nleyemiyorsa H?k?met ?aresizdir."
"Birle?mi? Milletler G?venlik Konseyi'nin toplanmas?n? sa?layamayan h?k?metin bunun i?in Meclis Ba?kan?'ndan medet ummas? d???nd?r?c?d?r" ifadesini kullanan Hamza?ebi, "Bu tutum ?slam ??birli?i Te?kilat?'n? toplant?ya ?a??ramayan h?k?metin, kabahati Te?kilat?n Genel Sekreteri Ekmeleddin ?hsano?lu'na atarak onu ele?tirmesinden farkl? de?ildir. ?slam ??birli?i Te?kilat?'n? toplant?ya ?a??ramayacak derecede ?slam D?nyas?'nda ve uluslararas? camiada yaln?z kalm?? olan bir h?k?met ?imdi Meclis Ba?kan?'ndan uluslararas? kurumlarda ?are olmas?n? istemektedir. Bunu milletimiz en iyi ?ekilde de?erlendirecektir" dedi.
Bir ?lkenin d?? politikas?n?n milli politika olmak zorunda oldu?una dikkat ?eken Hamza?ebi, "Bu nedenle Say?n Ba?bakan arzu ederse CHP olarak kendisine d?? politikada yard?mc? olmaya, T?rkiye'yi bu ??kmazdan ??karmaya haz?r?z. Say?n Meclis Ba?kan?'n?n dikkatinden ka?mayaca??n? bilmekle birlikte bir konuyu da hat?rlatmak isterim. TBMM Ba?kan? s?fat?yla yazaca?? mektuplar h?k?metin d?? politikadaki uygulama ve g?r??lerini de?il, Suriye ve M?s?r'da akan kan?n durmas? ?er?evesinde milletimizin ortak hassasiyetlerini ve g?r??lerini yans?tmal?d?r" de?erlendirmesini yapt?. (ANKA)
(MG/ORH)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com