CHP'de büyük kavga!

CHP'de büyük kavga!
CHP'de Gürsel Tekin ile Aydın Ayaydın'ın 'danışmanlık' tartışması.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in “Ayaydın danışman değil” sözleri ortalığı karıştırdı. Medyada CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­dın Ayay­dın’ın CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­ tarafından “med­ya­dan so­rum­lu baş­da­nış­man­lı­ğı­” gö­re­vi­ne ge­ti­ril­di­ği yer almıştı.
 
Ay­dın Ayay­dın’ın Şişli Belediye Başkanı ustafa Sarıgül ile arasının iyi olması bazı yayın organlarında “CH­P’­de İs­tan­bul dü­ğü­mü çö­zül­dü­” şeklinde yorumlanmıştı. Bu iddialar CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'e sorulmuş CHP’­nin med­ya­dan so­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­ki­n iddialara “Med­ya­dan so­rum­lu en baş da­nış­man be­nim. Ayay­dın da­nış­man de­ğil, mil­let­ve­ki­li­” şeklinde cevap vermişti.
 
Ayay­dın dün Gür­sel Te­ki­n’­in bu söz­le­ri­ne sert ya­nıt ver­di. “Sa­yın Gür­sel Te­kin, ‘Ay­dın Ayay­dın da­nış­man de­ği­l’ de­miş. Doğ­ru de­miş. Çün­kü da­nış­man de­ğil, baş da­nış­ma­nı­m” di­yen Ayay­dın şöy­le de­vam et­ti:
 
Sayın Genel Baş­ka­n’­ın 8 Ekim ta­rih­li ona­yı ile “Ge­nel Baş­kan Başda­nış­ma­nı­” ola­rak gö­rev­len­di­ril­dim.
 
Benim Mus­ta­fa Sa­rı­gül da­hil hiç­bir aday­la ne Sa­yın Ge­nel Baş­kan nez­din­de ne de Sa­yın Ge­nel Baş­kan ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan 5 ki­şi­lik ko­mis­yon üye­le­ri nez­din­de hiç­bir öne­ri ve­ya tav­si­yem ol­ma­mış­tır.
 
Partimizin tü­zü­ğü­ne gö­re be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı be­lir­le­me yet­ki­si par­ti­mi­zin yet­ki­li ku­rul­la­rı­na ait­tir. Ben de o yet­ki­li ku­rul­lar­da gö­rev­li ol­ma­dı­ğım için böy­le bir yet­ki­ye sa­hip de­ği­lim. Ol­ma­yan bir yet­ki­yi kul­lan­ma gay­re­ti için­de ol­mam söz ko­nu­su ola­maz.
 
Fakat nereye gi­der­sek gi­de­lim va­tan­da­şın sor­du­ğu ilk so­ru, Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l’­ü ne za­man aday gös­te­re­cek­si­niz, hal­kın ar­zu et­ti­ği ve en yük­sek oyu ala­ca­ğı­na inan­dı­ğım Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l’­ün aday­lı­ğı ger­çek­le­şir­se ne­den ar­zu et­me­ye­yim. Bun­dan el­bet­te mut­lu olu­rum.
 
Gürsel Te­kin aday gös­te­ri­lir­se de mut­lu olu­rum. Be­nim par­ti­min Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sıdır. Aday olur­sa onun için zevk­le ça­lı­şı­rım.
 
KILIÇDAROĞLU DOĞRULADI!
 
Ayay­dı­n’­ın baş­da­nış­man olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da­ki tar­tış­ma­la­ra Kı­lıç­da­roğ­lu nok­ta­yı koy­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, Ayay­dı­n’­ı “Med­ya ve ile­ti­şim ko­nu­la­rın­da ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­mak üze­re Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı ola­rak gö­rev­len­di­ril­di­ği­ni­” be­lirt­ti.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com