CHP’li belediyeler kuşatma altında

CHP’li belediyeler kuşatma altında
Her iki CHP’li belediyeden birine soruşturma açıldı!

AKP’li belediyeler için verilen soruşturma izni sayısının belediye sayısına oranı yüzde 25 iken aynı oran CHP’lilerde yüzde 51’e çıkıyor.
 
Gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­lan­mak­tan 1 yıl 10 ay 15 gün ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan AKP Ela­zığ Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sü­ley­man Sel­ma­noğ­lu hâ­lâ kol­tu­ğun­da otu­ru­yor.
 
45 ki­şi­nin dü­şük ce­za al­dı­ğı da­va­da ör­gütl­ü suç aran­ma­dı. Oy­sa CHP’­li be­le­di­ye­ler ope­ras­yon­lar­la yıl­dı­rı­lı­yor.
 
Ela­zığ da­va­sı­nı iz­le­yen CHP’­li Gök­han Gü­nay­dın ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma yap­tı.
 
Gü­nay­dın, “CH­P’­li İz­mir Be­le­di­ye­si­’nin teş­ki­lat şe­ma­sı çe­te su­çu­na so­kul­du. Ela­zığ Be­le­di­ye­si­’n­de ise 44 ki­şi ce­za al­dı ama ör­güt­lü suç­tan ce­za ve­ril­me­di. Di­ki­li Be­le­di­ye­si­’n­de ka­mu za­ra­rı oluş­ma­ma­sı­na kar­şın Be­le­di­ye Baş­ka­nı CHP’­li Os­man Öz­gü­ve­n’­e 4 yıl­dan faz­la ce­za ve­ril­di. Eğer Ela­zığ Be­le­di­ye­si de CHP’­li ol­say­dı alı­nan ce­za emi­nim ki çok da­ha yük­sek ola­cak­tı.” de­di.
 
“PARTİLER ARASI ADALETSİZLİK VAR”
 
CHP’­li Müs­lim Sa­rı­’dan da baş­ka bir tes­pit gel­di.
 
Sa­rı, “CH­P’­li be­le­di­ye­le­rin yüz­de 50’si için so­ruş­tur­ma iz­ni ve­ri­lir­ken AK­P’­li be­le­di­ye­le­rin sa­de­ce yüz­de 25’i­ne so­ruş­tur­ma iz­ni ve­ril­di. AK­P’­li be­le­di­ye­ler için ve­ri­len so­ruş­tur­ma iz­ni sa­yı­sı­nın be­le­di­ye sa­yı­sı­na ora­nı yüz­de 25 iken, ay­nı oran CHP’­li be­le­di­ye­ler­de yüz­de 51’e çık­mak­ta­dır. Yal­nız­ca bu kar­şı­laş­tır­ma da­hi, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın yet­ki­si­nin par­ti­ler ara­sın­da ada­let­siz ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­mak­ta­dır.” diye konuştu. (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/2013/gundem/chpli-belediyeler-kusatma-altinda.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com