Cihad dedi mersedese bindi

Cihad dedi mersedese bindi
El Kaide dolandırıcılıkla kasasını doldururken olan sözde cihad gençlere oldu

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Su­ri­ye­’ye söz­de ci­ha­da gi­den Al­man­ya­’da ya­şa­yan Türk gen­ci Enis Ün­ver, İd­lip ya­kın­la­rın­da Esad Or­du­su­’na bağ­lı as­ker­lerle girdiği çatışmada öl­dü­rül­müş­tü.

Devleti de dolandırmış

Enis Ün­ve­r’­in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu grup­la “Li­es” (Oku) be­da­va ku­ran da­ğıt­ma işi­ni or­ga­ni­ze eden, va­az­lar­la Müs­lü­man genç­le­ri kan­dı­rıp El Ka­ide’­ye bağ­lı ör­güt­ler­le “söz­de ci­ha­d”­a gön­de­ren İb­ra­him Ebu Na­ci­’ye do­lan­dı­rı­cı­lık­tan da­va açıl­dı. Na­ci’nin mü­rit­le­rin­den top­la­dı­ğı 265 bin Eu­ro­luk yar­dım pa­ra­sıy­la ken­di­si­ne Mer­ce­des ara­ba sa­tın al­dı­ğı id­di­a edil­di. Ay­rı­ca, Na­ci­’nin sos­yal yar­dım do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı da yap­tı­ğı tes­pit edil­di. İn­san­la­rın din­le duy­gu­la­rı­nı sö­mü­ren Na­ci­’nin hak­sız ye­re dev­let­ten 53 bin 991 Eu­ro 95 Cent al­dı­ğı be­lir­len­di. İd­di­ala­rı ka­bul et­me­yen Na­ci, avu­kat­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la da­va­ya iti­raz ede­ce­ği­ni açık­la­dı. (LAK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com