Cumhuriyet 89 yaşında!

Cumhuriyet 89 yaşında!
Cumhuriyet’in ilan edilişinin 89. yılı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanacak. Valiliklerin yasaklarına ve engellerine rağmen “Cumhur” yürüyüşlerle ve fener alaylarıyla “Cumhuriyet Bayramı”nı kutlamaya hazır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, valiliklerin yasaklamalarına rağmen bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Ankara’da binlerce kişi 1. Meclis Binası’nın önünde buluşacak.
 
Cum­hu­ri­ye­t’­in 89. Ku­ru­luş Yıl­dö­nü­mü tüm yurt­ta coş­kuy­la kut­la­na­cak. Türk Bay­rak­la­rı­nı alan va­tan­daş­lar mey­dan­lar­da­ki tö­ren­le­re akın ede­cek. Bir­çok il­de halk kon­ser­le­ri ve ha­va­i fi­şek gös­te­ri­le­ri ya­pı­cak­lar. An­ka­ra­’da hal­kın ya­pa­ca­ğı kut­la­ma­la­ra hü­kü­met ta­ra­fın­dan ya­sak ge­ti­ril­me­si, bü­yük tep­ki uyan­dır­dı. Ya­sa­ğa rağ­men bu­gün on­bin­ler­ce ki­şi An­ka­ra Ulu­s’­ta­ki 1. Mec­li­s’­in önün­de bu­lu­şa­cak.
 
ANKARA’DA ONBİNLER 1. MECLİS’İN ÖNÜNDE BULUŞACAK
 
Sa­at 11:00’de mey­dan­da bir ara­ya ge­le­cek olan Cum­hu­r’­a 34 si­vil top­lum ku­ru­lu­şu da des­tek ve­ri­yor. Yal­nız­ca Türk Bay­rak­la­rı­’nın açı­la­ca­ğı “Se­fer­ber­lik Yü­rü­yü­şü­”n­de, ka­tı­lım­cı­lar Ulu­s’­tan Anıt­ka­bi­r’­e yü­rü­ye­cek. Yü­rü­yüş için di­ğer il­ler­den de oto­büs kal­dı­rı­la­cak. Yü­rü­yü­şe CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ve çok sa­yı­da mil­let­ve­ki­li de ka­tı­la­cak.
 
İSTANBUL’DA GÖRSEL ŞÖLEN 
 
29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de İs­tan­bul Bo­ğa­z’­ın­da ha­va­i fi­şek, ses ve ışık gös­te­ri­le­ri dü­zen­le­ne­cek. Tö­ren, sa­at 19.00’da ışık gös­te­ri­siy­le baş­la­ya­cak. Gös­te­ri, Ana­do­lu Ya­ka­sı­’n­da Kuz­gun­cuk Sa­hi­li, Pa­şa­li­ma­nı Sa­hi­li, Üs­kü­dar İs­ke­le, Şem­şi­pa­şa Sa­hi­li, Çam­lı­ca Sos­yal Te­sis­le­ri bah­çe­si ile Av­ru­pa Ya­ka­sı­’n­da Emi­nö­nü­’n­de­ki Üs­kü­dar-Ka­dı­köy İs­ke­le­le­ri ara­sı, Or­ta­köy, Be­şik­taş, Dol­ma­bah­çe ve Ka­ba­taş sa­hil­le­rin­den iz­le­ne­bi­le­cek.
 
CHP’­Lİ BELEDİYELERDE FENER ALAYI
 
Ba­kır­köy Be­le­di­ye­si ön­cü­lü­ğün­de Öz­gür­lük Mey­da­nı­’n­da sa­at 19.00’da fe­ner ala­yı yü­rü­yü­şü ger­çek­leş­ti­re­cek. Ar­dın­dan Ata­türk Spor ve Ya­şam Kö­yü­’n­de Şev­val Sam kon­ser ve­re­cek. Be­şik­taş Be­le­di­ye­si de sa­at 20:30’da Bar­ba­ros Mey­da­nı­’n­da üc­ret­siz Ke­nan Do­ğu­lu kon­se­ri ve­re­cek. Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si­’n­de kut­la­ma­lar Bağ­dat Cad­de­si­’n­de Su­adi­ye Işık­la­r’­da­ki yü­rü­yüş­le ile baş­la­ya­cak ar­dın­dan Zül­fü Li­va­ne­li kon­se­ri ile de­vam ede­cek. Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si, Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­’nı ser­giy­le kut­la­ya­cak. Ka­ya Ra­ma­da Pla­za Ote­l’­de sa­at 19:00’da “A­ta­türk Pos­ter­le­ri Ser­gi­si­” açı­la­cak.
 
İZMİR’DE ÜCRETSİZ HALK KONSERLERİ OLACAK
 
İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin dü­zen­le­di­ği kut­la­ma­lar da sa­at 21.00’de baş­la­ya­cak. Fe­ner Ala­yı, Cum­hu­ri­yet Ala­nı­’n­dan Gün­doğ­du Ala­nı­’na ka­dar sü­re­cek. Kut­la­ma­lar­da ha­va­i fi­şek gös­te­ri­si de ya­pı­la­cak. Es­ki­şe­hir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’n­de ise kut­la­ma­lar ka­no ya­rış­la­rıy­la renk­le­ne­cek. Sa­at 20:00’de tek­ne­ler­le ha­va­i fi­şek­ler eş­li­ğin­de fe­ner ala­yı ge­çi­şi dü­zen­le­ne­cek. Vi­la­yet Mey­da­nı­’n­da da sa­at 21:00’de üc­ret­siz halk kon­se­ri ve­ri­le­cek.
 
ANTALYA’DA DENİZDE DE SU GÖSTERİLERİ VAR 
 
An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­’n­da ilk ola­rak va­tan­daş­la­rın ka­tı­lı­mıy­la fe­ner ala­yı dü­zen­le­ne­cek. Sa­at 18.00’de Be­ach Park Var­yant gi­ri­şin­de baş­la­ya­cak fe­ner ala­yı, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­’n­da son bu­la­cak. Fe­ner ala­yı­nın ar­dın­dan 19.30’da Edip Ak­bay­ram üc­ret­siz kon­ser ve­re­cek. Kon­ser sı­ra­sın­da ha­va­i fi­şek gös­te­ri­si ile de­niz­den su per­de­si gös­te­ri­le­ri de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com