Darbe Komisyonu'ndan şok öneriler!

Darbe Komisyonu'ndan şok öneriler!
Komisyona göre; Milli Güvenlik Kurulu kaldırılmalı, Genelkurmay’ın herkesin üstündeki statükosu bitmeli, ordu kapsamlı denetlenmeli...

TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu, bin 400 say­fa­lık ra­po­ru­nu bu­gün Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­’na tes­lim ede­cek. Dün son kez top­la­nan ko­mis­yon, ra­po­ra son şek­li­ni ver­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ve MGK’­ya iliş­kin çar­pı­cı öne­ri­ler yer al­dı. Ra­po­run 20 mad­de­lik ‘ge­nel de­ğer­len­dir­me ve so­nuç­la­r’ bö­lü­mün­de tar­tı­şı­la­cak öne­ri­ler yer al­dı. İş­te o öne­ri­ler­den ba­zı­la­rı:

MGK kal­dı­rıl­sın: As­ke­ri ve­sa­ye­ti ku­rum­sal­laş­tı­ra­cak tüm me­ka­niz­ma­lar si­vil­leş­ti­ril­me­li, he­sap ve­re­bi­len ve de­net­le­ne­bi­len bir ya­pı in­şa edil­me­li­dir. Milli Gü­ven­lik Ku­ru­lu­’nun de­mok­ra­si­de ye­ri yok­tur.

Ge­nel­kur­may üs­tün­lü­ğü: Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nın özerk, he­sap ver­me­yen, her şe­yin ve her­ke­sin üs­tün­de­ki sta­tü­sü son bul­ma­lı, Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lan­ma­lı­dır.

Jan­dar­ma ko­ru­ma­sın: Or­du­yu bir za­bı­ta kuv­ve­ti ola­rak gör­mek­ten ar­tık vaz­ge­çil­me­li­dir. Jan­dar­ma teş­ki­la­tı­nın, iç gü­ven­lik ve ad­li me­ka­niz­ma­da­ki gö­re­vi son­lan­dı­rıl­ma­lı­dır.

Or­du de­net­le­ne­mi­yor: Or­du­ya yö­ne­lik de­ne­tim iş­le­vi pra­tik­te tam ye­ri­ne ge­ti­ri­le­me­mek­te. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ni Güç­len­dir­me Vak­fı ve şir­ket­le­ri ya­sal dü­zen­le­mey­le Sa­yış­tay ve­ya doğ­ru­dan TBMM de­ne­ti­mi­ne açıl­ma­lı­dır.

OYAK kal­dı­rıl­sın: Dar­be son­ra­sı ku­rul­an ve eşit­siz­lik ya­ra­tan OYA­K’­ın tüm ay­rı­ca­lık­la­rı ve ver­gi mu­afi­ye­ti kal­dı­rıl­ma­lı­dır.

As­ke­ri Yar­gı­tay kal­dı­rıl­sın: As­ke­ri Yar­gı­tay ve As­ke­ri Yük­sek İda­re Mah­ke­me­si ka­pa­tıl­ma­lı, yük­sek yar­gı tem­yiz ye­ri, Yar­gı­tay ve Da­nış­ta­y’­dan iba­ret ol­ma­lı­dır.

Fiş­le­me­ler im­ha edil­sin: Her tür­lü fiş­le­me, hu­ku­ka ay­kı­rı din­le­me ve ka­yıt fa­ali­yet­le­ri­ne son ve­ril­me­li…

Dar­be­ci­le­rin adı si­lin­sin: Tüm dar­be­le­rin-muh­tı­ra­la­rın so­rum­lu­la­rı­nın ­ka­mu alan­la­rı­na ve­ril­miş adları kal­dı­rıl­ma­lı­. (BCK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com