Deniz Feneri davasında skandal!

Deniz Feneri davasında skandal!
Deniz Feneri e.V. Davası skandalla başladı. İki müştekiden biri avukatlarının haberi olmadan şikayetinden vazgeçti. Dilekçesini de faksla gönderdi.

Mil­yon­lar­ca li­ra­lık yol­suz­lu­ğun ya­pıl­dı­ğı De­niz Fe­ne­ri e.V Der­ne­ği da­va­sı­nın gö­rül­me­si­ne dün baş­lan­dı. 20 tu­tuk­suz sa­nı­ğın yar­gı­lan­dı­ğı da­va­nın ilk du­ruş­ma­sı İs­tan­bul 6. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de ya­pıl­dı.
 
Du­ruş­ma­ya, sa­nık­lar RTÜK es­ki Baş­ka­nı Za­hid Ak­man, Ka­nal 7 Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Ka­ra­man, Ka­nal 7 Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si İs­ma­il Ka­ra­han ka­tıl­dı.
 
Sözcü gazetesinden Asuman Aranca’nın haberine göre, CHP’­li ve­kil­ler, Ay­kut Er­doğ­du, İl­han Ci­ha­ner, Ka­dir Gök­men Öğüt, Mah­mut Ta­nal, Ömer Sü­ha Al­dan ve CHP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Oğuz Ka­an Sa­lı­cı ile es­ki Mil­let­ve­ki­li Ali Kı­lıç da du­ruş­ma­yı iz­le­me­ye ge­len­ler ara­sın­da yer al­dı.
 
ŞİKAYETİNİ NEDEN GERİ ÇEKTİ?
 
Mah­ke­me Baş­ka­nı İs­ma­il Hak­kı Yol­maz, 15 Oca­k’­ta, Al­man­ya Baş­kon­so­los­lu­ğu­’n­dan ge­len bir faks ol­du­ğu­nu, faks­ta, da­va­nın müş­te­ki­le­rin­den Sa­dık De­ni­z’­in şi­ka­ye­tin­den vaz­geç­ti­ği­nin be­lir­til­di­ği­ni söy­le­di. De­ni­z’­in avu­kat­la­rı di­lek­çe­den ha­ber­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Sa­dık De­niz, bir ga­ze­te­ye ver­di­ği “14 Oca­k” ta­rih­li rö­por­ta­jın­da, şöy­le de­miş­ti: “Ge­çen se­ne bi­ri ya­nı­ma gel­di. Ba­na da­va­dan çe­kil­mem için pa­ra tek­lif et­ti. Kız­dım, tek­li­fi red­det­tim. Son­ra bu ki­şi, De­niz Fe­ne­ri­’nin avu­ka­tı çık­tı. Ay­rı­ca baş­ka­la­rı da ba­na bu da­va­dan çe­kil­mem için pa­ra tek­lif et­ti.”
 
AVUKATLARDAN TEPKİ
 
CHP’­li Ta­nal, za­rar gö­ren va­tan­daş­lar adı­na da­va­ya ka­tıl­mak is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek, ör­güt­lü bir suç ol­ma­sı ne­de­niy­le dos­ya­ için gö­rev­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­lme­si­ni ta­lep et­ti. Ta­na­l’­ın bu ta­le­bi, sa­nık avu­kat­la­rı­nın tep­ki­si­ne ne­den ol­du. CHP’­nin mü­da­hil­lik ta­le­bi de ‘görevsizlik’ talebi de ka­bul edil­me­di. Ta­le­bi red­de­di­len Ta­nal, sa­lon­dan ay­rı­lır­ken, Ak­man, Ka­ra­han ve Çe­li­k’­in ken­di­si­ne “Gü­le gü­le­” de­nil­me­si üze­ri­ne, “Gü­le gü­le de­ğil. Bu da­va­yı ta­kip ede­ce­ğim, ye­ti­min hak­kı­nı ye­dir­me­ye­ce­ğim. Pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğı­m” di­ye tep­ki gös­ter­di. (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/deniz-feneri-davasi-skandalla-basladi.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com