Deniz Feneri kokmuş et dağıttı

Deniz Feneri kokmuş et dağıttı
Deniz Feneri Derneği’nin Kilis’te dağıttığı kurban etlerinin kokuşmuş olduğu ortaya çıktı.

Deniz Feneri Derneği’nin dağıttığı etler bozuk çıktı!
 
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği, Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de “Kur­ban­la­rı­nı­zı eko­no­mik, sağ­lık­lı ve çev­re ko­şul­la­rı­na uy­gun şe­kil­de ke­sip yok­sul­la­ra ulaş­tı­rı­yo­ru­z” vaa­diy­le kur­ban ba­ğı­şı top­la­dı.
 
Ki­li­s’­te ba­zı ma­hal­le­ler­de ve Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­la­ra bay­ram­da der­nek ta­ra­fın­dan kur­ban eti da­ğı­tıl­dı.
 
Va­tan­daş­lar, ken­di­le­ri­ne kok­muş et ve­ril­di­ği­ni öne sü­rüp du­ru­mu yet­ki­li­le­re bil­dir­di.
 
Ki­lis Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Ün­lü­kah­ra­man da Ki­lis İl Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Mü­dür­lü­ğü­’ne ha­ber ver­di. Ün­lü­kah­ra­ma­n’­ın baş­vu­ru­su üze­ri­ne, et­ler üze­rin­de in­ce­le­me ya­pıl­dı. Et­le­rin bo­zuk ol­du­ğu ra­por­la bel­ge­len­di.
 
 El ko­nu­lan 1.750 ki­lo kur­ban eti, top­la­na­rak hay­van ba­rı­na­ğı­na gön­de­ril­di. Ko­kuş­muş et­le­rin bir kıs­mı hay­van­la­ra ye­di­ri­lir­ken, bir kıs­mı da im­ha edil­di.
 
De­niz Fe­ne­ri Der­ne­ği Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Re­cep Ko­çak, yak­la­şık 2 ton ete İl Ta­rım Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan el ko­nul­du­ğu­nu doğ­ru­la­dı.
 
Ko­çak, “Su­ri­ye­li­le­re ve Ki­lis­li­le­re da­ğı­tıl­mak için gö­tü­rü­len et işin­de ar­ka­da­şı­mı­zın ha­ta­sı so­nu­cu et­le­rin kok­tu­ğu an­la­şıl­dı.
Za­ra­rı, yö­ne­tim ku­ru­lu ola­rak ce­bi­miz­den kar­şı­la­yıp ay­nı mik­tar­da et da­ğıt­ma­yı plan­la­dı­k” de­di.
 
CHP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şe­ker ko­nu­yu TBMM’­ye ta­şı­dı. (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com