Dershaneler ile ilgili düzenleme komisyonda

Dershaneler ile ilgili düzenleme komisyonda
Milli Eğitim Bakanı Avcı, dershaneler ile ilgili tasarının neler getirdiğini anlattı:

TBMM (AA) - Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, özel dershanelerin faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebileceğini, bu dershanelerin özel okullara ve geçici olarak açık öğretim yapan liselere dönüşebileceğini söyledi.

Dershaneler ile ilgili düzenlemeleri de içeren tasarının görüşmelerine TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda başlandı. 

Tasarıyı komisyona sunan Bakan Avcı, tasarıyla neyi amaçladıklarını, ne tür düzenlemeleri öngördüklerini anlattı. Avcı'nın verdiği bilgiye göre tasarı şu düzenlemeleri içeriyor:

- Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav uygulanması, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarını mahkeme kararı ile elde edenlerin, mahkeme kararlarının aleyhlerine kesinleşmesi halinde bu kişilere unvanlarının iptal edildiği tarihten önce yapılan ödemeler geri alınmayacak.

- Yurtdışına eğitim amacıyla gönderilecek öğrencilere, yurtdışında yaşayan vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına ve yüksek öğretime ilişkin bakanlığa verilen görevleri yürütmek üzere, Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü kurulacak.

- Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ihdas edilerek, halen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce görülen sınav hizmetleri ihtisaslaştırılacak.

- Müstakil hizmet birimi olan grup başkanlıkları daire başkanlığına dönüştürülecek.

- Yurtdışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabilme şartları yeniden ele alınarak 652 sayılı KHK'ya eklenecek.

- Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler, okul ve kurum müdürlerinin görevlendirilmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların geçici olarak bakanlıkta istihdam edilebilmeleri düzenlenecek.

- Talim ve Terbiye Kurulu, bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı olarak düzenlenecek, kurulun eğitim politikaları konusundaki karar alma yetkileri, ilgili hizmet birimlerine devredilecek.

- Uzmanlaşma, etkinlik ve işbölümünün sağlanması amacıyla, il milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki eğitim denetmenleri başkanlıkları, rehberlik ve denetim başkanlığının taşra birimlerine dönüştürülecek.

- Bakanlık denetçiler ile il eğitim denetmenleri, eğitim denetmeni unvanı altında birleştirilecek.

- Eğitim programlarının taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gerekçelerinin, bakanlıkça yapılan sınavların sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ödenecek bedel ve telif ücretlerinin ders kitabı, eğitim araç ve gereci ile sınav sorularının hazırlanmasında görevlendirilenler ile bakanlıkça yapılan sınavlarda görev alanlara ödenecek ücretin, bakanlığa incelenmesi amacıyla sunulan taslak ders kitapları ile diğer ders araç ve gerekçeleri karşılığı tahsil edilerek döner sermaye hesabına yatırılacak bedel bakanlıkça tespit edilecek. 

- Halen ÖSYM Başkanlığı'na sınav ücretleri konusunda verilen yetki kaldırılacak.

- Bakanlık merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı kadrolarında bulunanlarla, taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında bulunanların görevleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, hiç bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.

- Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, Müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı kadrolarında bulunanlar, şahıslarına bağlı olarak ihdas edilen bakanlık müşavirliği kadrolarına atanacak. 

- Bakanlıkta grup başkanı ve il müdürü olarak görev yapmakta olanlar ile halen şahsa bağlı daire başkanı, şube müdürü ve il müdürü kadrolarında bulunanlar özlük hakları korunmak suretiyle, şahsa bağlı eğitim uzmanı kadrolarına atanacak. Bu şekilde eğitim uzmanı olarak atanacaklar, harcırah almaksızın okullarda öğretmen olarak görevlendirilecek.

- Yurtdışında bakanlığa bağlı olarak büyükelçilikler ve başkonsolusluklar bünyesinde faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet ücreti ve kira giderleri ile bakanlıkça uygun görülen diğer ihtiyaçları, bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak. 

- Yurt içi veya yurtdışında yerli veya yabancı kuruluşlar ya da başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ulusal veya uluslararası proje okullarına, bakan onayı proje okulu olarak seçilen kurumlara, belirli eğitim reformu ve programlarının uygulandığı kurumlara, bakan onayı ile doğrudan bakanlığa bağlanan kuramlara öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri doğrudan bakanlıkça yapılacak.

- Lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçiminde, ALES yanında, sözlü sınav da yapılacak. 

- Milli Eğitim Bakanlığı adına yurtdışına gönderilenlerden, doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerine yerine getirmek üzere yurda dönenler eğitim uzmanı kadrolarına atanacak. 

- Lisans üstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen kişilerin, yurtdışında eğitim amacıyla geçirdikleri süreler memuriyette geçmiş sayılarak derece ve kademe ilerleme hesabında dikkate alınacak. 

- Özel dershaneler faaliyetleri 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilecek, bu dershaneler özel okullara ve geçici olarak açık öğretim yapan liselere dönüşebilecek, gerekli dönüşümü yapabilmeleri için bu kurumlara 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bitimine kadar süre verilecek. 

- Öğrenci etüt eğitim merkezleri 12 yaş altındakilere yönelik olacak. Her ne ad altında olursa olsun, bütün eğitim ve öğretim hizmeti sunanlar bakanlığını denetimine tabi tutulacak. 

- Hazine'ye ait taşınmaz mallar üzerinde dönüşüm programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek. Mülkiyeti Hazine'ye ait olup, bakanlığa tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları kiraya verilecek.

- Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek teşvik tedbirlerinin yanısıra, bu kurumlarda çalışmakta olan öğretmenler bakanlıkta istihdam edilebilecek. 

- Dönüşüm kapsamındaki kurumlarda ve diğer özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için eğitim-öğretim desteğinde bulunulacak. 

 

-Muhalefet alt komisyona gönderilmesini istedi

 

Usul hakkında söz alan CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, AK Parti'nin 30 Mart seçimlerinde hüsran beklediği için bu tasarıyı getirdiğini iddia etti. İlgili STK'ların bu tasarıya karşı çıktığını savunan Baydar, tasarının alt komisyona gönderilmesini ve orada gerekli katkıların verilmesini istedi.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Hükümetin, bazı gruplarla arasındaki çatışmalara karşılık vermek amacıyla bu tasarıyı getirdiğini ileri sürerek, tasarının alt komisyona havale edilmesini talep etti.

MHP Ankara Milletvekili Zühal Topcu, bakanlığın teşkilat kanununun eski bakan Ömer Dinçer zamanında değiştiğini ifade ederek, "Ne oldu da yeni bir teşkilat yasasına ihtiyaç hissedildi?" diye sordu.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, 30 Mart seçim sonrasına ilişkin hüsran korkularının olmadığını, tam tersine galibiyetle çıkacaklarını belirtti.

 

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, "(Benim yeteri kadar gücüm, yeteri kadar oyum var) zihniyetinin olmadığını göstermek için, bu tasarıyı alt komisyona sevkedin, orada muhalefet gerekli katkıları yapacaktır. Herşey burada tartışılmalı. Bu tartışmayı yapamıyorsak, size yönelik, 'seçimden önce cemaate gözdağı vermeyi hedefleyen bir yasayı geçirmek istediğiniz' gibi bir suçlama hakkımız olur" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bakan Avcı'ya yönelik, "Siz çok babacan, işbirliğine açık, sevimli bir algınız var, en azından fiziki görünüşüz öyle. Ancak bunun böyle olmadığını 4+4+4 görüşmelerinde gördük. Eğer derdiniz, bir yerlerle hesaplaşmak ise sadece dershane konusunu getirseydiniz buraya, eğitim sistemini allak bullak eden bir değişiklik yapmasaydınız" sözlerini sarfetti.

Eğer tasarı alt komisyona gönderilmezse, alt komisyonda kaybedilecek zamandan daha çok zaman kaybettireceklerini belirten Altay, "İstanbul'da 3 bin kurum var. Buralara onar kişi başvursa 30 bin başvuru olacak. 30 bin başvuruyu İstanbul Valisi objektif kriterlere dayanarak belirleyecek derseniz, muhalefet milletvekilleri buradan çıksın, 10 dakikada geçirin" dedi.

Altay'a yanıt veren Bakan Avcı, valilerin keyfi atamalarının olmayacağını, okul müdürlerini valilerin resen atayacağı konusunun doğru olmadığını belirtti.

CHP'li Altay, çocuğunun özel okulda okuduğu halde dershaneye gittiğini ifade ederek, "Gelin bu kavgayı başka alanlarda yapın. Tehdit olarak algılamayın ama İçtüzük'ten kaynaklı haklarımızı kullanacağız. Biz eşkıya değiliz, siz de derebeyi değilsiniz" dedi.

 CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, tasarıyla il milli eğitim müdürlerinin görevlerin sona erecek olmasını eleştirerek, "İhtilal mı var, neden görevleri sona eriyor?" diye sordu.

Bu düzenlemenin neden yapıldığını sağır sultanın bile bildiğini ifade eden Serindağ, "Düne kadar kol kola yürüdüğünüz, iktidara ortak ettiğiniz, Başbakan Yardımcısını 'bir talimat ve emirleri var mı?' dediğiniz bir camia ile yollarınızı ayırıyorsunuz" dedi.

 AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, cemaat ile bir sorunlarının olmadığını ifade ederek, "Cumhuriyete, geleceğimize kasteden bir çete ile mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Tekrar söz alan CHP'li Baydar'ın sözleri komisyonda tartışmaya neden oldu. 

Bakan Avcı'nın, tasarının seçimler sonrasında geleceğini söylemesine rağmen, seçim sonuçları için duyulan kaygı nedeniyle seçimden önce getirildiğini iddia eden Baydar, "Seçimden zaferle çıkacağınızı söylüyorsunuz, o zaman bu acele neden? Bugün yaşadıklarımız bir devrin kapandığının göstergesidir. Çocuğunu özel ders dahi aldırmayacak bir tane milletvekili çıksın, ben de destek vereceğim. Eğer alt komisyona göndermezseniz, aynı süreye tekabül edecek şekilde Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanacak engellemeyi yapacağız" diye konuştu.

AK Parti'li milletvekilleri Baydar'ın bu sözlerini tepki gösterirken, AK Parti Bursa Milletvekili Bedrettin Yıldırım da "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi. 

Tasarının görüşmeleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Mersin İdmanyurdulu futbolcuların idmana çıkmaması23 Şubat 2015 Pazartesi 15:28
 • Brezilyada taraftarlara gözaltı23 Şubat 2015 Pazartesi 15:28
 • 12 bin yıl öncesinin taş işçiliğini öğreniyorlar23 Şubat 2015 Pazartesi 15:28
 • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (1)23 Şubat 2015 Pazartesi 15:23
 • Çavuşoğlunun telefon diplomasisi sürüyor23 Şubat 2015 Pazartesi 15:18
 • Ukraynadaki gelişmeler23 Şubat 2015 Pazartesi 15:18
 • Karşıyakada Yusuf Şimşek görevinden istifa etti23 Şubat 2015 Pazartesi 15:13
 • Meteorolojiden çok kuvvetli yağış ve denizlerde fırtına uyarısı23 Şubat 2015 Pazartesi 15:03
 • Fabrika işçilerinden eylem23 Şubat 2015 Pazartesi 15:03
 • Sinopta MERS virüsü şüphesi23 Şubat 2015 Pazartesi 14:58
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com