Devlette kadrolaşan AKP'nin şok taktiği!

Devlette kadrolaşan AKP'nin şok taktiği!
Daha önce hiçbir iktidarın yapmadığı kadrolaşmayı yapan AKP'nin, bunun için 'Cihannüma'yı kurduğu öğrenildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AKP devlette kadrolaşma için yeni bir sistem geliştirdi ve Milli Görüş tabanlı isimlerin başında olduğu gizli bir teşkilat kurdu, ismini de cihannüma olarak belirleyen AKP'nin devlet içerisindeki kadrolaşmada en önemli teşkilatı olacağını söylüyor.

 11 yıldır iktidarda olan AKP, ‘Adamlarımızı yükseltemiyoruz’ eleştirisini ‘çok özel’ bir dernek kurarak cevapladı. Yönetimine de Milli Görüş’çüleri getirdi…

AKP, genç­lik ya­pı­lan­ma­sın­da ye­ni bir der­nek­leş­me yo­lu­na git­ti. Der­ne­ğin adı Ci­han­nü­ma… Ka­pa­tı­lan Re­fah Par­ti­si dö­ne­min­de ku­ru­lan Mil­li Genç­lik Vak­fı­’nın mo­del ola­rak alın­dı­ğı der­nek ge­çen haf­ta yö­ne­ti­mi­ni be­lir­le­di. AKP’li gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen der­nek, AK­P’­nin dev­let için­de kad­ro­laş­ma­sın­da en önem­li re­fe­rans ye­ri ola­cak.


Cİ­HAN­NÜ­MA KU­RUL­DU: Faaliyete başlayan AKP’lilerin Ci­han­nü­ma Der­ne­ği­’nin is­mi Os­man­lı dö­ne­min­de ‘her ta­ra­fı cam­lı ku­le­’ an­la­mı­na ge­li­yor­du.

ŞEV­Kİ YIL­MA­Z’­IN DA­NIŞ­MA­NI: Der­ne­ğin yö­ne­ti­min­de ağır­lık­lı ola­rak geç­miş­te Mil­li Genç­lik Vak­fı ve Mil­li Gö­rüş çiz­gi­sin­de olan isim­ler bu­lu­nu­yor. Ör­ne­ğin es­ki Re­fah Par­ti­li­’li Şev­ki Yıl­ma­z’­ın mil­let­ve­ki­li iken da­nış­man­lı­ğı­nı ya­pan Se­lim Cer­rah, Ci­han­nü­ma­’nın yö­ne­ti­mi­ne se­çil­di. Der­ne­ğin Yö­ne­tim Ku­rul Baş­ka­nı ise Ge­nar Araş­tır­ma­’nın sa­hi­bi Mus­ta­fa Şen.

AK­P’­NİN DEV­LET KAD­RO­SU: AKP, 10 yı­lı ge­ri­de bı­rak­ma­sı­na rağ­men genç­lik teş­ki­la­tın­dan is­te­di­ği ve­ri­mi ala­ma­dı. Bu ne­den­le za­man za­man par­ti için­de ‘dev­let­te kad­ro­laşa­mı­yo­ruz, ken­di adam­la­rı­mı­zı yük­sel­te­mi­yo­ru­z’ eleş­ti­ri­le­ri ya­pı­lı­yor­du. Der­nek de iş­te bu kad­ro­laş­ma so­ru­nunu çö­ze­cek. AK­P’­nin dev­let için­de kad­ro­laş­ma­sın­da en önem­li re­fe­rans ye­ri ola­cak.

OPE­RAS­YON EKİ­Bİ: Cihannüma Der­ne­ği’nin ku­ru­luş za­man­la­ma­sı, par­ti ile Gü­len ce­ma­ati ara­sın­da ip­le­rin iyice kop­tu­ğu dö­ne­me denk gel­di. Açık­ça di­le ge­ti­ril­me­se de der­nek, AKP hü­kü­me­ti­nin dev­let kad­ro­la­rın­da ‘sen çe­kil, sen iş ba­şı ya­p’ ça­lış­ma­sın­da önem­li rol oy­na­ya­cak. (AAE)

Sözcü

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com