“Dinleme” olayında şok gelişme!

“Dinleme” olayında şok gelişme!
CHP eski milletvekili Tacidar Seyhan “böcek skandalı” ile ilgili yeni iddialar ortaya attı: Ofise cihazı yerleştiren ve önceki aramalarda bulamayan ekip aynı…

Başba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın evi­nin alt ka­tın­da­ki ça­lış­ma ofi­sin­de bulunduğu iddia edilen din­le­me ci­ha­zıy­la il­gi­li ye­ni bil­gi­le­r ortaya çıktı.
 
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, ko­nut­ta dü­zen­li ola­rak ara­ma ya­pan eki­bin, din­le­me ci­ha­zı­nı ön­ce­den bula­ma­ma­sı “ci­ha­zı yer­leş­ti­ren­ler­le, ara­ma­yı ya­pan­lar ara­sın­da bağ ol­du­ğu­” id­di­ası­na ne­den ol­du. Ci­ha­zın bu­lun­du­ğu son ara­ma­nın ise bir mil­let­ve­ki­li­ne ula­şan özel bil­gi üze­ri­ne ay­rı bir eki­be yap­tı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.
 
BİNANIN ELEKTRİĞİ KESİLDİ
 
Ci­ha­zın bu­lun­du­ğu oda­nın be­lir­len­me­si üze­ri­ne, bu­nu yer­leş­ti­ren­le­rin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı için fark­lı bir adım atıl­dı. Bi­na­nın elek­tri­ği kes­ti­ri­lip, din­le­me ci­ha­zı ka­pa­lı du­ru­ma ge­ti­ril­di. Ci­ha­zın bu­lun­du­ğu bö­lü­mü gö­ren ye­ni bir ka­me­ra sis­te­mi yer­leş­ti­ril­di. Böy­le­ce, giz­li bir bi­çim­de dev­re­dı­şı bı­ra­kı­lan din­le­me ay­gı­tı­nın, kim ya da kim­ler ta­ra­fın­dan ye­ni­den ça­lı­şır du­ru­ma ge­ti­re­ce­ği öğ­re­nil­mek is­ten­di.
 
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDILAR
 
Ba­zı id­di­ala­ra gö­re, ci­ha­zı fa­al du­ru­ma ge­tir­mek için bir gi­ri­şim ol­du­ğu, Baş­ba­ka­n’­ın ça­lış­ma ofi­si­ne ra­hat­lık­la gi­re­bi­len bir ka­mu gö­rev­li­si­nin ci­haz üze­rin­de bir ça­lış­ma yap­tı­ğı be­lir­til­di. An­cak, ola­yın o gün­ler­de du­yul­ma­ma­sı için “gü­ven­lik za­fi­ye­ti­” ge­rek­çe gös­te­ri­lip Ko­ru­ma Da­ire­si Baş­ka­nı, Ko­ru­ma Mü­dü­rü ve 300’ün üze­rin­de po­lis ko­ru­ma gö­re­vin­den uzak­laş­tı­rıl­dı. Ba­zı yet­ki­li­le­re gö­re, ci­haz üze­rin­de oy­na­ma ya­pan ki­şi­ye, CD’­ye alı­nan gö­rün­tü­le­ri­ gös­te­ril­di.
 
“500 METRELİK ALAN LAZIM”
 
İm­ra­lı Ada­sı­’na, MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­dan ve ba­zı yet­ki­li­le­rin git­ti­ği­ni ilk gün­de­me ge­ti­ren, gi- ­riş­le­rin­de İm­ra­lı­’da ka­me­ra sis­te­mi­nin dev­re dı­şı bı­ra­kıl­dı­ğı­nı öne sü­ren es­ki CHP Mil­let­ve­ki­li Bi­li­şim Uz­ma­nı Ta­ci­dar Sey­han, din­le­me skan­da­lı­nın fark­lı bo­yut­la­rı­nı şöy­le an­lat­tı:
 
“Bu ve­ri­ci­le­rin ha­fı­za­sı yok. Ya­ni ken­di için­de ka­yıt yap­maz. Ve­ri­ci­ler 500 met­re ça­pın­da bir ala­na bel­li fre­kans­tan sin­yal­ler yol­lu­yor. Bu sin­yal sü­rek­li­dir. Çün­kü ci­haz elek­tri­ğe bağ­lan­mış­tır. An­cak bu sin­yal­le­ri ala­bil­mek için 500 met­re­ka­re­lik bir alan için­de ya bir oto­mo­bil­den ya da ev ve­ya bü­ro­dan ka­yıt alan bir ci­haz­la ta­kip edil­me­si ge­re­kir. Kaç yer­de ci­haz bu­lun­duy­sa, bu sin­yal­le­ri ta­kip eden bi­ri­le­ri­nin ko­nuş­lan­mış ol­ma­sı ge­re­kir.
 
“EN UYGUN YER DAİRE”
 
Araç­la gö­rün­tü­nün 7/24 sa­at ko­nuş­lan­dı­rı­la­rak alın­ma­sı müm­kün gö­rün­mü­yor. Araç dik­kat çe­ker. Din­le­me için en uy­gun yer dai­re ya da bü­ro­dur. Eğer, din­le­me araç­la ya­pı­lı­yor­sa, bu ekip tek­nik ta­kip des­te­ği alı­yor. Baş­ba­ka­nın gi­de­ce­ği­ni bi­le­cek, ken­di­si de gi­dip ora­da ko­nuş­la­na­cak. Dai­re ya da bü­ro­dan iz­li­yor­lar­sa de­vam­lı bi­ri­si­nin ol­ma­sı ge­re­kir. Kı­sa­ca bu iş bir ya da bir­kaç ki­şi­nin ya­pa­ca­ğı bir ta­kip de­ğil, or­ga­ni­ze bir iş­tir.
 
“BU CİHAZLARDAN ÇOK VAR”
 
Din­le­me ci­ha­zı­nın yay­dı­ğı fre­kan­sın, sin­yal bo­zu­cu jam­mer ci­ha­zı­nın et­ki al­tı­na ala­ma­ya­ca­ğı fark­lı bir fre­kans ol­mak zo­run­da. Bu da cid­di bir uz­man­lık ge­rek­ti­rir. Ve­ri­ci ve alı­cı­nın ci­haz ola­rak güç­lü bir sin­yal yay­ma­lı ve al­ma­lı. Bu­lun­du­ğu id­di­a edi­len ci­haz­lar İs­ra­il ya­pı­mı ve­ri­ci­ler­dir. Bu ve­ri­ci­le­rin ço­ğu Tür­ki­ye­’de bir çok yer­de bu­lu­na­bi­len ve­ri­ci­ler­le he­men he­men ay­nı­dır.  Bu olay­la il­gi­li hay­ret et­ti­ğim nok­ta şu: Baş­ba­kan­lık Ko­ru­ma Da­ire­si ye­ni ku­rul­muş­tu. Bu­ra­ya 300’e ya­kın gö­rev­li yer­leş­ti­ril­di.
 
“BULMAK ZOR DEĞİL”
 
Bu ci­haz­la­rı bul­mak zor de­ğil­di. Çün­kü, bu­nun sa­de­ce elek­trik alan ba­zı nok­ta­la­ra yer­leş­ti­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Ya­ni priz, bo­at, te­le­viz­yon, rad­yo, te­le­fon, sen­sör gi­bi elek­trik­li ci­haz­lar içi­ne yer­leş­ti­ri­le­bi­lir. Bir fre­kans tes­pit ci­ha­zı bu bö­cek­le­rin hep­si­ni anın­da bu­lur. Ön­ce­ki ara­ma­la­rda ve­ri­ci­ler bu­lu­na­ma­dıy­sa bu­nun an­la­mı ci­ha­zı yer­leş­ti­ren­ler ile ara­ma­yı ya­pan eki­bin or­tak ça­lış­tı­ğı­nı gös­te­rir. Bir ekip yer­leş­ti­re­cek, di­ğer ekip de ara­ma­lar­da bu­la­ma­ya­cak. Ya­ni or­ga­ni­ze bir iş. Bir ara­ma ya­pı­lı­yor­sa, bun­la­rın bu­lun­ma­ma­sı di­ye bir şey söz ko­nu­su de­ğil. (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın:  http://sozcu.com.tr/basbakani-dinleme-olayi-organize-olarak-yurutuldu.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com