Diyanet de Atatürk’ü sildi!

Diyanet de Atatürk’ü sildi!
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk ve Atatürk ifadelerini hutbelerden kaldırdı.

Ca­mi­ler­de oku­tu­la­cak hut­be­ler, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı Din Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün ona­yın­dan ge­çi­ri­lir.
 
18 Mart Ça­nak­ka­le De­niz Za­fe­ri­’nin yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le her yıl oku­tu­lan hut­be­ler­de, Ata­türk ve Türk Mil­le­ti­’nin kah­ra­man­lı­ğın­dan söz edi­lir­di. An­cak 2012 ve 2013 yı­lın­daki hut­be­ler­de, dün­yada eşi ben­ze­ri gö­rül­me­miş bir sa­va­ştan ga­lip çıkan Türk Mil­le­ti ve Başkomutan Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­e yer ve­ril­me­di. Di­ya­net yet­ki­li­le­ri, Ata­tür­k’­ün adı­nın hut­be­de yer al­ma­dı­ğı­nı an­cak ba­zı dua­lar­da adı­nın geç­ti­ği­ni söy­le­di.
 
EN SON 2011’DE ADI GEÇTİ
 
Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­’nı ku­ran Ata­tür­k’­ün, kurum ta­ra­fın­dan “yok” sa­yıl­ma­ya baş­lan­ma­sı tep­ki topladı. 2009’daki hut­be­de Ata­tür­k’­ten söz edi­lir­ken, “Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su, Ana­far­ta­lar Kah­ra­ma­nı Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk” de­ni­lip onun söz­le­ri de yer alı­yor­du. Ata­tür­k’­ün adı ve Türk­lük ifa­de­si son kez 2011’deki Ça­nak­ka­le hut­be­sin­de geç­ti.
 
2012’den iti­ba­ren ise Ata­türk’ün adı hut­be­ler­den çıkarıldı. Bu yılki hut­be­de Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’yle il­gi­li şöy­le de­nil­di:
 
“Ta­ri­hi­mi­zin her say­fa­sı, şehitlerimizin şan ve şe­re­fi­ni an­lat­mak­ta­dır. Böy­le bir ec­da­dın va­ris­le­ri ol­ma­nın hak­lı gu­ru­ruy­la ba­şı­mız dik bir şe­kil­de on­la­rı her an ha­yır­la ve min­net­le yâd et­mek­te­yiz. Baş­ta Ça­nak­ka­le­’de ol­mak üze­re, mu­kad­de­sa­tı uğ­ru­na ca­nı­nı fe­da eden bü­tün şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yo­ruz.” (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/2013/gundem/ataturke-bir-darbede-diyanetden.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com