Dosya masrafı geri alınabilecek mi?

Dosya masrafı geri alınabilecek mi?
İstanbul Tüketici Mahkemesi, milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren önemli bir karar verdi.

Özel bir ban­ka, müş­te­ri­si­ne 85 bin TL ko­nut kre­di­si ver­di. Bu kre­di için 4.147 TL dos­ya mas­ra­fı al­dı.
 
Müş­te­ri bir sü­re son­ra ken­di­sin­den hak­sız pa­ra alın­dı­ğı­nı öğ­ren­di. Ön­ce ban­ka­dan pa­ra­yı ta­lep et­ti. Olum­lu ya­nıt ala­ma­yın­ca so­lu­ğu mah­ke­me­de al­dı. Mah­ke­me dos­ya mas­ra­fı adı al­tın­da alı­nan pa­ra­nın fai­zi ile ia­de­si­ne ka­rar ver­di.
 
Ra­ma­zan Ak­pı­nar 21 Ağus­tos 2006 gü­nü özel bir ban­ka­dan ko­nut kre­di­si çek­ti. Al­dı­ğı kre­di­nin tu­ta­rı 85 bin TL ol­du. Ban­ka, anı­lan kre­di için 4.147 TL’­lik dos­ya mas­ra­fı çı­kar­dı.

Ak­pı­nar yar­gı ka­rar­la­rı çer­çe­ve­sin­de ‘Tü­ke­ti­ci Söz­leş­me­le­rin­de­ki Hak­sız Şart­lar Hak­kın­da Yö­net­me­li­ğin 7. Mad­de­si­’ne gö­re ban­ka­nın ken­di­sin­den al­dı­ğı dos­ya mas­ra­fı­nın hak­sız ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek da­va aç­mış­tı. (CTK)
 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com