DPÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜNE KİMYASAL MADDE VE LABORATUAR CİHAZI İLE TIP FAKÜLTESİNE LABORATUAR CİHAZI PUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI

DPÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜNE KİMYASAL MADDE VE LABORATUAR CİHAZI İLE TIP FAKÜLTESİNE LABORATUAR CİHAZI PUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI
DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne Kimyasal Madde ve Laboratuar Cihazı ile Tıp Fakültesine Laboratuar Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aş
DPÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜNE KİMYASAL MADDE VE
LABORATUAR CİHAZI İLE TIP FAKÜLTESİNE LABORATUAR CİHAZI PUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 
DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne Kimyasal Madde ve Laboratuar Cihazı ile Tıp Fakültesine Laboratuar Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/20676
a)Adresi   :  TAVŞANLI YOLU 10.KM MERKEZ KAMPÜS 1 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b)Telefon ve faks numarası: 2742652031 -2742652030
c)Elektronik Posta Adresi  : idari_mali@dumlupinar.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri  : DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuarları ve Tıp Fakültesi Laboratuarları
c)Teslim tarihi : Tüm Gruplar için sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içinde teslimatın yapılması gerekmektedir.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer:  Tavşanlı Yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez /KÜTAHYA
a)Tarihi ve saati :  13.03.2013 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.11.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.11.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.12.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.12.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.21.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.22.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.13.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.14.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
2.Grupta yer alan Soğutmalı Santrifüj Cihazı ve 3.Grupta yer alan Medikal Ozon Cihazı için katalog ve teknik şartnameye cevaplar birlikte sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dumlupınar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi DPÜ Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı TR790001000179350642645001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tavşanlı Yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
AKİS BÖLGE GAZETESİ 2602013    İTB: 1506  (4x31)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com