Duayen yatırımcıdan paranıza para katma tiyoları

Duayen yatırımcıdan paranıza para katma tiyoları
81 ya­şın­da­ki ya­tı­rım­cı Sa­dık Era­tik, bor­sa ya­tı­rım­cı­la­rı­na ha­yat tec­rü­be­sin­den sun­du­ğu önem­li tav­si­ye­ler­de bu­lun­du
Hisse hareketleri yerine temettülere dikkat edilmesini tavsiye eden Sadık Eratik, yatrım araçlarında çeşitlendirmeye gidilmesini önerdi…
 
TÜR­Kİ­YE­’nin War­ren Buf­fet­t’­ı ola­rak ka­bul edi­len 81 ya­şın­da­ki ya­tı­rım­cı Sa­dık Era­tik, bor­sa ya­tı­rım­cı­la­rı­na ha­yat tec­rü­be­sin­den sun­du­ğu önem­li tav­si­ye­ler­de bu­lun­du. Bor­sa­nın en bü­yük ya­tı­rım­cı­la­- rın­dan bi­ri olan Era­tik CNBC-e’­de ka­tıl­dı­ğı bir prog­ram­da bor­sa ya­tı­rım­cı­la­rı­na tav­si­ye­ler­de bu­lun­du.
 
Pa­ra­sı ola­nın dai­ma na­sıl bir ka­zanç el­de ede­ce­ği­nin sağ­la­ma­sı­nı yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten yatırımcı Sadık Era­tik, bi­raz kay­bet­tik­ten son­ra ken­di­si­ni öl­çü­lü ola­rak tutt­tu­ğu­nu ve hiç­bir za­man tü­yo­ya yö­nel­me­di­ği­ni be­lirt­ti.
 
İniş-çı­kı­şa bak­mam
 
Era­tik, “His­se alır­ken fi­yat­la­rın ini­şi çı­kı­şın­dan zi­ya­de, bun­dan ön­ce bu his­se­nin sa­hi­bi kim­di ona bak­mak la­zım. His­se alır­ken o de­di, bu de­di di­ye ken­di­ni­zi yön­len­dir­me­yin. His­se se­çer­ken ser­ma­ye­si­ne, ne ka­dar kâr pa­yı da­ğıt­tı­ğı­na ba­kıl­ma­lı. Se­nin ka­zan­cın bir baş­ka­sı­nın za­ra­rı­na ne­den ol­ma­ma­lı” di­ye ko­nuş­tu.
 
Öl­çü­lü ha­re­ket edin
 
“Bor­sa­da fi­yat­la­rı hız­lı yük­sel­tip hak­sız ka­zanç el­de eden­le­re dik­kat edil­me­li” di­yen Era­tik, “Pa­ra­mın hep­si­ni gi­dip ya­tır­mı­yo­rum. Da­ha ön­ce yap­tı­ğım ha­ta­lar­dan son­ra dur­dum ben de öl­çü­lü ha­re­ke­te et­me­ye baş­la­dım. Pa­ra­mın hep­si­ni bir ye­re ya­tı­rıp za­rar eder­sem, so­num Ban­ker Kas­tel­li gi­bi ola­bi­lir. Al­lah ko­ru­sun” diye konuştu.
 
Al­tın­da za­rar et­ti
 
Yatırımcı Eratik, bir mik­tar do­lar ya­tı­rı­mı ol­du­ğunu ancak bu­nu ban­ka­da sak­la­dı­ğı­nı, al­tına yaptığı ya­tı­rı­mı­n ise son dönemdeki düşmeden etkilenerek zarara uğradığını ifade etti. Şu an­da göz­le­ri gör­me­yen Era­tik, ha­yır iş­le­ri­ne çok bü­yük za­man ve pa­ra ayır­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Era­tik, Türk ya­tı­rım­cı­sı­nın bor­sa ile ba­rış­ma­sı­nın hal­ka açık şir­ket­le­rin hak ve hu­ku­ka say­gı­lı ha­re­ket et­me­siy­le baş­la­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. (BCK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com