Dündar’dan Kavakçı’ya: Şov yapıyor!

Dündar’dan Kavakçı’ya: Şov yapıyor!
TBMM’de Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından dinlenen Merve Kavakçı’nın Uğur Dündar ile ilgili iddialarına ünlü gazeteciden yanıt geldi.

13 yıl sonra TBMM’ye gelen Merve Kavakçı, komisyondaki ifadesinde Uğur Dündar hakkında gayri ciddi bazı iddialarda bulundu. Dündar, Kavakçı’ya yanıt verdi.
 
Fa­zi­let Par­ti­si­’n­den 18 Ni­san 1999’da türbanlı mil­let­ve­ki­li se­çil­dik­ten son­ra 2 Ma­yıs 1999’da olay­lı ye­min kri­zi­ne ne­den olan Mer­ve Ka­vak­çı, 13 yıl son­ra o ge­ce­yi an­lat­tı.
 
TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu­’na bil­gi ve­ren Ka­vak­çı, “O gün ya­şa­nan adı kon­ma­mış dar­be­dir. TSK göl­ge­sin­de­ki DSP güç­le­ri­nin üst­len­di­ği dar­be­” de­di.
 
Din­dar ke­si­min ken­di­sini yal­nız bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­yen Ka­vak­çı, ya­za­rı­mız Uğur Dün­dar hak­kın­da bazı id­di­alar­da bu­lun­du.
 
Ka­vak­çı, “Da­yım Or­han Gün­ge­n’­in An­ka­ra­’da­ki ofi­si Uğur Dün­dar, ko­ru­ma­sı ve özel ha­re­kat­çı bir üçün­cü ki­şi ta­ra­fın­dan Ak­rep adı ve­ri­len ma­ki­ne­li tü­fek­ler­le ba­sıl­dı. Or­han Gün­gen, Uğur Dün­dar ve eki­bi ara­sın­da­ki te­le­fon gö­rüş­me­si ka­yıt­la­rı­nın in­ce­len­me­si­ni ta­lep edi­yo­ru­m” de­di. 
 
“DERİN BİR HAYALGÜCÜ VAR”
 
Ka­vak­çı­’nın bu id­di­ası­na, Uğur Dün­da­r’­dan anın­da ya­nıt gel­di.

Sözcü gazetesine konuşan Uğur Dündar bu iddiaların tamamen yalan olduğunu belirterek şöy­le konuştu:“

Ben ha­ya­tım­da hiç­bir ye­re özel ha­re­kat­çı po­lis­ler­le git­me­dim. Be­ni hiç­bir za­man özel ha­re­kat­çı po­lis­ler ko­ru­ma­dı. Ağır ma­ki­ne­li tü­fek ise ak­la ha­ya­le dur­gun­luk ve­ren bir if­ta­ra. Cid­di­ye alı­na­cak hiç­bir ta­ra­fı yok. Be­nim 1986 yı­lın­dan bu ya­na dev­let ta­ra­fın­dan ve­ril­miş bir tek si­vil ko­ru­ma po­li­sim var. Koruma polislerinin ne tür silah taşıyabileceğini Emniyet Genel Müdürlüğü belirler. Ona ben karışamam. Ha­nı­me­fen­dinin na­sıl bir de­rin ha­yal gü­cü var, bun­la­rı na­sıl uy­du­ru­yor, an­la­mak­ta güç­lük çe­ki­yo­rum. ‘U­ğur Dün­da­r’ın te­le­fon­la­rı, da­yım­la olan te­le­fon gö­rüş­me­le­ri in­ce­len­si­n’ de­miş. Te­le­fon in­ce­le­me­si­ne hiç ge­rek yok. Be­nim yap­tı­ğım ha­ber­ler­le il­gi­li ola­rak ce­va­bı­nı ve­re­me­ye­ce­ğim hiç­bir so­ru yok. O gün­ler­de Mer­ve Ka­vak­çı gün­dem­dey­di, 1 nu­ma­ra­lı ha­ber ko­nu­suy­du. ‘Bel­ki ken­di­si bi­zim prog­ra­mı­mız­da can­lı ya­yı­na çı­kar bir açık­la­ma ya­par, ken­di­si­ni an­lat­ma im­ka­nı bu­lur ve böy­le­ce tek ta­raf­lı ha­ber yap­ma­mış olu­ruz’ dü­şün­ce­siy­le ken­di­si­ne ulaş­ma­ya ça­lış­tık. Olay bu…”
 
“ŞOV YAPIYOR”

“13 yıl­ ak­lı ne­re­dey­miş? O gün­ler­de ni­çin bun­la­rı söy­le­me­miş. Şim­di şov ya­pı­yor. 13 yıl ön­ce­ki te­le­fon ka­yıt­la­rın­dan bir so­nu­ca va­rı­la­ma­ya­ca­ğı­nı bil­me­si­ne rağ­men, tüm top­lu­mun des­te­ği­ni ve gü­ve­ni­ni al­mış, dü­rüst ya­yın­cı­lı­ğı­ma göl­ge dü­şür­mek ama­cıy­la söy­len­miş gay­ri ah­la­ki ve gü­lü­ne­cek if­ti­ra­dır. İyi ni­ye­ti­mi­zin yıl­lar son­ra bu şe­kil­de çar­pı­tıl­ma­sı akıl­la­ra dur­gun­luk ve­re­cek bir olay­dır…” (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com