Ekonomi Bakan? Zafer ?A?Layan, Verilen Yat?R?M Te?Viklerinin,...

Ekonomi Bakan? Zafer ?A?Layan, Verilen Yat?R?M Te?Viklerinin,...
-Ekonomi Bakan? Zafer ?a?layan, verilen yat?r?m te?viklerinin, T?rkiye'nin b?y?mesi, cari a????n azalt?lmas?,...

-Ekonomi Bakan? Zafer ?a?layan, verilen yat?r?m te?viklerinin, T?rkiye'nin b?y?mesi, cari a????n azalt?lmas?, i?sizli?in ??z?m?nde topra?a at?lan tohumlar oldu?unu belirterek, yeni te?vik sisteminin yolunda emin ad?mla ilerledi?ini dile getirdi. 7 ayda 46.2 milyar TL'lik 3 bin 58 yat?r?m te?vik belgesi d?zenlendi?ini vurgulayan ?a?layan, ?ng?r?len istihdam?n 107 bin 500 oldu?unu dile getirdi. -Bakan ?a?layan, 7 ayda ?ng?r?len sabit yat?r?m tutar?n?n y?zde 81, ?ng?r?len istihdam?n y?zde 55 artt???n? ifade etti.

ANKARA (ANKA) - Ekonomi Bakan? Zafer ?a?layan, Verilen yat?r?m te?viklerinin, T?rkiye'nin b?y?mesi, cari a????n azalt?lmas?, i?sizli?in ??z?m?nde topra?a at?lan tohumlar oldu?unu belirterek, yeni te?vik sisteminin yolunda emin ad?mla ilerledi?ini dile getirdi. 7 ayda 46.2 milyar TL'lik 3 bin 58 yat?r?m te?vik belgesi d?zenlendi?ini vurgulayan ?a?layan, ?ng?r?len istihdam?n 107 bin 500 oldu?unu dile getirdi. Bakan ?a?layan, 7 ayda ?ng?r?len sabit yat?r?m tutar?n?n y?zde 81, ?ng?r?len istihdam?n y?zde 55 artt???n? ifade etti.
Ekonomi Bakan? Zafer ?a?layan, yat?r?m te?vik verilerine ili?kin yaz?l? a??klamada bulundu. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n b?y?k deste?i ile b?lgeler aras? geli?mi?lik farklar?n? gidermek ve T?rkiye'de ?retilmesi m?mk?n olan ancak ?retilmeyen ?r?nlerin ?retimini te?vik etmek amac?yla haz?rlad?klar? yeni te?vik sisteminin yolunda emin ad?mla ilerledi?ini belirten Bakan ?a?layan, verilen yat?r?m te?vik belgelerinin T?rkiye'nin b?y?mesi, cari a????n azalt?lmas?, i?sizli?in ??z?m?nde "topra?a at?lan tohumlar" oldu?unu vurgulad?. Hasat? ?n?m?zdeki d?nemde hep birlikte toplayacaklar?n? dile getiren ?a?layan, gerek Temmuz ay?nda, gerek Ocak - Temmuz d?neminde, gerekse yeni te?vik sisteminin hayata ge?ti?i 20 Haziran 2012 tarihinden itibaren ya?anan geli?meler te?vik sisteminin rotas?nda do?ru ilerledi?ini g?sterdi?ini ifade etti.

-TEMMUZ'DA 447 ADET YATIRIM TE?V?K BELGES? D?ZENLEND?-

2013 y?l? Temmuz ay?nda 447 adet yat?r?m te?vik belgesi d?zenlendi?ini dile getiren ?a?layan, s?z konusu belgelerde ?ng?r?len sabit yat?r?m tutar?n?n 5 milyar TL, ?ng?r?len istihdam?n 17 bin 31 ki?i oldu?unu kaydetti. Te?vik belgelerinin 426 adedi yerli, 21 adedi uluslararas? sermayeli ?irketler i?in d?zenlenirken, sabit yat?r?m?n 662 milyon TL'sinin uluslararas? sermayeli, 4.3 milyar TL'sinin ise yerli sermayeli ?irketler taraf?ndan yap?lmas?n?n ?ng?r?ld???n? bildiren ?a?layan ?unlar? kaydetti:
"Temmuz ay?nda d?zenlenen yat?r?m te?vik belgelerinin sekt?rel da??l?m?nda, ?ng?r?len toplam 5 milyar TL sabit yat?r?m tutar?n?n y?zde 52'si (2.6 milyar TL) ile en y?ksek pay imalat sekt?r?ndedir. Toplam i?inde Hizmetler sekt?r?n?n pay? y?zde 37 (1.8 milyar TL), enerji sekt?r?n?n pay? y?zde 7 (325 milyon TL), madencilik sekt?r?n?n pay? ise y?zde 4 (216 milyon TL) seviyesindedir. ?malat sekt?r? i?erisindeki yat?r?mlar?n 725 milyon TL'si dokuma ve giyim, 347 milyon TL'si otomotiv, 242 milyon TL'si g?da ve ??ecek, 172 milyon TL'si ?imento sekt?r?nde iken, hizmetler sekt?r? i?erisindeki yat?r?mlarda 419 milyon TL'lik pay ile Turizm sekt?r? ilk s?rada yer al?rken, ard?ndan 394 milyon TL'lik yat?r?mla e?itim sekt?r? gelmektedir."

-OCAK-TEMMUZ D?NEM?NDE 46.2 M?LYAR TL'L?K SAB?T YATIRIM TUTARI TE?V?KE BA?LANDI-

2013 y?l? Ocak-Temmuz d?neminde, ?ng?r?len toplam sabit yat?r?m tutar? 46.2 milyar TL olan toplam 3 bin 58 adet yat?r?m te?vik belgesi d?zenlendi?ini dile getiren ?a?layan, d?zenlenen belgelerde 107 bin 500 ki?ilik istihdam ?ng?r?ld???n? ifade etti. Ocak-Temmuz d?neminde d?zenlenen yat?r?m te?vik belgelerinin 2 bin 909 adedi yerli, 149 adedi uluslararas? sermayeli ?irketler taraf?ndan al?nd???n? belirten ?a?layan ?u bilgileri verdi:
"Ayn? d?nemdeki 46.2 milyar TL tutar?ndaki sabit yat?r?m?n 39.7 milyar TL'sinin yerli, 6.4 milyar TL'sinin ise uluslararas? sermayeli ?irketler taraf?ndan ger?ekle?tirilmesi ?ng?r?lmektedir. 2012 y?l? Ocak-Temmuz d?neminde ise 69 bin 487 ki?ilik istihdam ?ng?ren 25.5 milyar TL tutar?nda 2 bin 332 adet belge d?zenlendi. 2013 y?l? Ocak-Temmuz d?neminde d?zenlenen te?vik belgelerinde adet baz?nda bir ?nceki y?l?n ayn? d?nemine g?re y?zde 31'lik, ?ng?r?len sabit yat?r?m tutar?nda y?zde 81'lik, ?ng?r?len istihdamda da y?zde 55'lik bir art?? g?r?lm??t?r.
Ocak-Temmuz d?neminde verilen yat?r?m te?vik belgelerinde ?ng?r?len 46.2 milyar TL'lik toplam sabit yat?r?m tutar?n?n y?zde 40'? (18.6 milyar TL) imalat, y?zde 27'si (12.3 milyar TL) enerji, y?zde 22'si (10.2 milyar TL) hizmetler, y?zde 11'i (5 milyar TL) ise madencilik sekt?r?ndedir. ?malat sekt?r? i?erisindeki yat?r?mlar?n 4,3 milyar TL'si dokuma ve giyim, 3 milyar TL'si otomotiv, 1.7 milyar TL'si ise g?da ve ??ecek sekt?r?nde iken, hizmetler sekt?r? i?erisindeki yat?r?mlarda 2.9 milyar TL'lik pay ile turizm sekt?r? ilk s?rada yer al?rken, ard?ndan 2.5 milyar TL'lik yat?r?mla ula?t?rma ve 1.,5 milyar TL ile e?itim sekt?rleri gelmektedir. 2013 y?l? Ocak-Temmuz d?neminde d?zenlenen te?vik belgelerinde bir ?nceki y?l?n ayn? d?nemine g?re b?t?n b?lgelerde belge adedi, ?ng?r?len sabit yat?r?m tutar? ve sa?lanan istihdam baz?nda ?nemli art??lar g?r?lmektedir."

-20 HAZ?RAN'DAN TEMMUZ 2013'E KADAR 84.1 M?LYAR TUTARINDA TE?V?K BELGES? D?ZENLEND?-

Yeni Te?vik Sistemine ge?ilen 20 Haziran 2012 tarihinden 2013 y?l? Temmuz ay? sonuna kadarki d?nemde, 84,1 milyar TL tutar?nda 5 bin 567 adet yat?r?m te?vik belgesi d?zenlendi?ini belirten Bakan ?a?layan, bu belgelerin 72.8 milyar TL tutar?ndaki 5 bin 264 adedi yerli, 11.3 milyar TL tutar?ndaki 303 adedi ise uluslararas? sermayeli ?irketler taraf?ndan al?nd???n? kaydetti. Ayn? d?nemde d?zenlenen te?vik belgelerinde 204bin 532 ki?ilik istihdam ?ng?r?ld???n? belirten ?a?layan, bu rakam?n 186 bin 123'?n?n yerli sermayeli ?irketlerin ?ng?r?len istihdam art??? iken, 18 bin 409'unun uluslararas? sermayeli ?irketlere ait oldu?unu dile getirdi.
Yeni te?vik sistemi d?neminde d?zenlenen 5 bin 567 adet yat?r?m te?vik belgesinin; 3 bin 174 adedinin b?lgesel, 23 adedinin b?y?k ?l?ekli, 2 bin 363 adedi genel, 7 adedi ise stratejik mahiyete sahip oldu?unu belirten ?a?layan, ?unlar? kaydetti:
"Yat?r?m te?vik belgelerinde ?ng?r?len toplam 84.1 milyar TL'lik sabit yat?r?m tutar?n?n; 39 milyar TL'si B?lgesel, 3.8 milyar TL'si b?y?k ?l?ekli, 32,1 milyar TL'si genel, 9.2 milyar TL'si stratejik mahiyetteki yat?r?mlara aittir. Yeni te?vik sistemi d?neminde d?zenlenen yat?r?m te?vik belgelerinde ?ng?r?len 84. 1 milyar TL'lik toplam sabit yat?r?m tutar?n?n 39.8 milyar TL'si imalat, 19.2 milyar TL'si hizmetler, 18.7 milyar TL'si enerji ve 6.5 milyar TL'si madencilik sekt?rlerindedir. Y?zde 47'lik pay ile ilk s?rada yer alan imalat sekt?r? i?erisindeki yat?r?mlar?n 8.7 milyar TL'si kimya, 7,1 milyar TL'si dokuma ve giyim, 5.4 milyar TL'si otomotiv, 3.2 milyar TL'si g?da ve i?ecek, 1.8 milyar TL'si makina imalat sekt?r?nde iken, hizmetler i?erisindeki yat?r?mlar?n 5.7 milyar TL'si turizm, 3.6 milyar TL'si ula?t?rma ve 3.3 milyar TL'si depolama sekt?r?ndedir."(ANKA)
(HGS/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com