ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYİTÖMER  LİNYİTLERİ  İŞLETMESİ  MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İHALE İLANI 
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEYİTÖMER  LİNYİTLERİ  İŞLETMESİ  MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Mal Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
1- İdarenin
a) Adresi                                  : Pk:14 Seyitömer/KÜTAHYA
b) Telefon ve Fax No          : 0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76
c) e-mail adresi          : fahri.gunay@euas.gov.tr
2- İhalenin Konusu  Hizmetin   :

Sıra
No
1
 
a) Niteliği – Türü - Miktarı
Hitachi Hidrolik Ekskavatörde Kullanılmak üzere 11 Kalem Yedek Parça Alımı

İhale 
Kayıt No
2013 / 24803

İhale 
Tarih ve Saati
22.03.2013
Saat: 14.00

Teslim
Süresi
30 Takvim günü

İhale Doküman Bedeli
 ( KDV.dahil
50,00 TL

Tekliflerin 
Geçerlilik 
Süresi
60 Takvim günü

b) Teslim Yeri    : SLİ Müdürlüğü Tessüllüm Ambarı / Seyitömer - KÜTAHYA 
c)Teslim Tarihi    : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip EÜAŞ tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının bildirilmesinden itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır, 
d) İhalenin yapılacağı yer: EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu Seyitömer/KÜTAHYA
3- Teklif ve Sözleşme türü : İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir. 4- İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;
a)İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.
EÜAŞ Web Sitesi - EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA
b)İhale dokümanının satın alınacağı yer :
EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü / Seyitömer KÜTAHYA adresinden yukarıdaki bedel üzerinden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
5-Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-İstekliler teklif edilen bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.
8-İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik" usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
9-Web Sitesi: www.euas.gov.tr
İlgililere duyurulur.                                                                              AKİS BÖLGE GAZETESİ   İTB:    (4x20)
 
 
 


Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com