"Emine Erdoğan'ın kasedi var"

"Emine Erdoğan'ın kasedi var"
"Pa­pa Tür­ki­ye­’ye gel­di­ğin­de Bü­lent Arınç, Emi­ne Er­do­ğan ile Er­gün Poy­ra­z’­ı bu­luş­tur­muş. Emi­ne Ha­nım, ‘ni­çin biz­le uğ­ra­şı­yor­sun, biz sa­na ne yap­tık de­miş.’ Par­don Bü­lent Arınç bu­luş­tur­ma­mış, Bü­lent Arın­ç’­ta ka­set var­

Sözcü Gaztesi'nin köşe yazarlarından Soner Yalçın bugünkü köşesinde Ergenekon Davası'ndaki gizli tanıkların ifadelerine yer verdi. Oya Bay­dar'ın yazısına atıfta bulunan Yalçın, Ergenekon Davası'ndaki gizli tanıkların bile 'Ergenekon' isminden haberlerinin olmadığını ancak Baydar'ın haberdar olduğunu belirtti. Eski solcu olduğunu belirttiği Baydar'a Soner Yalçın şu soruları yöneltti: 

Evet Oya Bay­dar; dar­be plan­la­rı­nı ve bu amaç­la ci­na­yet­le­re va­ran pro­vo­kas­yon­la­rı ne­re­den bi­li­yor­sun?
İd­di­ana­me­le­ri mi oku­dun?
Du­ruş­ma­la­rı mı ta­kip et­tin?
Mah­ke­me tu­ta­nak­la­rı­nı mı oku­dun?
Ce­za­evin­de ya­zı­lan ki­tap­la­rı mı oku­dun?
Hiç­bi­ri­ni yap­ma­dın.
O hal­de, “dar­be gi­ri­şim­le­ri­ni ve si­ya­si ci­na­yet­le­ri­” ne­re­den bi­li­yor­sun?
Bir tek kay­na­ğın var; bir dö­nem ça­lış­tı­ğın Ta­raf ga­ze­te­si!
İyi de, on­lar şim­di ken­di ara­la­rın­da tar­tı­şı­yor.
Bir­bir­le­ri­ne “Kul­la­nış­lı ap­ta­l” di­yor.
Ye­ni ve es­ki Ta­raf­çı­lar; bir dö­nem at­tık­la­rı man­şet­le­rin ve ha­ber­le­rin ya­lan çık­ma­sı üze­ri­ne bu­gün, “sen kul­la­nıl­dın, ha­yır sen kul­la­nıl­dı­n” di­ye su­çu bir­bi­ri­nin üze­ri­ne atar­ken, Oya Bay­dar ha­la na­sıl bu ka­dar emin ola­bi­li­yor?
Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın es­ki baş­ka­nı ha­kim Kök­sal Şen­gün “Er­ge­ne­kon di­ye ör­güt yo­k” di­yor. Oya Bay­dar “ha­yır va­r” di­yor!
De­mek bir bil­di­ği var. Ne bi­li­yor­sa açık­la­ma­lı­dır.
Hat­ta ta­nık­lık yap­ma­lı­dır. Çün­kü ih­ti­yaç var. Na­sıl mı?..


Soner Yalçın yazısının devamında Ergenekon Davası'nın gizli tanıklarının ifadelerine yer verdi. Yalçın yazısında giz­li ta­nık Yıl­dız'ın şu ifadeyi verdiğini belirtti: “Em­ni­yet ça­ğır­ma­sa ta­nık ol­maz­dım. Ben duy­du­ğu­mu yaz­dır­dım, po­lis sa­de­ce isim­le­ri söy­le­di. Pa­pa Tür­ki­ye­’ye gel­di­ğin­de Bü­lent Arınç, Emi­ne Er­do­ğan ile Er­gün Poy­ra­z’­ı bu­luş­tur­muş. Emi­ne Ha­nım, ‘ni­çin biz­le uğ­ra­şı­yor­sun, biz sa­na ne yap­tık de­miş.’ Par­don Bü­lent Arınç bu­luş­tur­ma­mış, Bü­lent Arın­ç’­ta ka­set var­mış. Bü­lent Arın­ç’­ın bil­di­ği in­san­lar çek­miş­ler, bu be­nim man­tı­ğım. Tay­yi­p’­i bu ka­set­le yı­ka­cak.” (c no: 210)

Ergenekon Davası'nın gizli tanığı Yıldız ta o günlerden kasetlerin olduğunu görmüş, Erdoğan'ın da kasetlerle devrileceğini belirtmiş. (BCE)

Yazının devamı Sözcü Gazetesi'nde

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com