En genç bakan en çok harcayan bakan çıktı!

En genç bakan en çok harcayan bakan çıktı!
Suat Kılıç spor bakanlığı için çok ciddi harcamalar yaparak zirveye oturdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Spor Bakanı Suat Kılıç'a yapılan harcamaların ne kadar olduğunu sordu.

Özel kalem müdürlüğüyle kendisine bağlı Yurt-Kur, Spor Toto ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinden 577 bin lira temsil ve tanıtım harcaması yapıldı.

Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç (41), gö­re­ve gel­di­ği Tem­muz 2011’de ba­kan­lı­ğından yapılacak harcamalarla ilgili ola­rak, “Har­ca­ma­lar ti­tiz­lik­le ve has­sa­si­yet­le ya­pıl­mak­ta, ta­sar­ruf il­ke­le­ri­ne aza­mi özen gös­te­ril­mek­te­di­r” dedi.

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu da görevinde 2. yılını geride bırakan Su­at Kı­lı­ç’­a, ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı ku­rum­lar­da ken­di­si­nin ka­tı­la­ca­ğı top­lan­tı­lar­da ya­pı­lan har­ca­ma­la­rı sor­du.
Kı­lıç, özel ka­lem mü­dür­lü­ğü, Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Spor To­to Teş­ki­la­tı Baş­kan­lı­ğı ve Yurt-Ku­r’­da­ki ta­nı­tım ve tem­sil gi­der­le­ri­ni şöyle açık­la­dı:

Özel ka­lem mü­dür­lü­ğü: 2012 yı­lın­da 125 bin 387 TL, 2013’te bu­gü­ne ka­dar 36 bin 877 TL.
Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü: 2012’- de 350 bin 739 TL, bu yı­lın ma­yıs ayı so­nu iti­ba­rıy­la 153 bin 930 TL.
Yurt-Kur: 2012’de 79 bin 824 TL.
Spor To­to Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı: 2012’de 21 bin 72 TL.
Bu ve­ri­ler ışı­ğın­da Su­at Kı­lıç için ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı olan ku­rum­la­rın 2012 yı­lın­da yap­tı­ğı har­ca­ma­lar top­lam­da 577 bin 22 TL’­yi bul­du. Ba­kan Kı­lıç bu ra­kam­la, ba­kan­lar ara­sın­da konuklarını en iyi ağırlayan ol­du. (AAE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com