En yeni gelişmeler ve kanser

En yeni gelişmeler ve kanser
Korkulu rüya kansere karşı en yeni tedavi yöntemleri...

Kansere karşı gelişmeler arasında koruyucu önlemler, kanser taraması, cerrahi, kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, radyoterapi ile destek tedavilerdeki gelişmeler sayılabilir… Yeni gelişmiş cerrahi ve radyoterapi teknikleri, moleküler yöntemler, geliştirilen etkili sistemik tedavi ajanları, hedeflenmiş moleküler ajanlar, bağışıklık sistemini kullanan tedaviler son yıllardaki önemli gelişmelerdir. Bütün bu gelişmeler kanserin erken teşhisini, bu teşhisin hastalığın daha da etkin bir biçimde tedavisini, daha uzun bir yaşam oranıyla daha da kaliteli bir yaşam sağlıyor…

Tedavideki en yeni gelişmeler neler?

1- Tü­mö­rün çev­re­sin­de­ki or­gan­la­rın ha­sar gör­me­si ön­le­ne­bi­li­yor: Bun­dan 10-15 yıl ön­ce­sin­de rad­yo­te­ra­pi te­da­vi­sin­de tü­mö­rü ka­çır­ma­mak için ge­niş bir ala­nın ışın­lan­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Bu plan­la­may­la he­def­len­miş olan tü­mö­rü ka­çır­ma ris­ki ön­le­ne­bi­li­yor­du. An­cak tü­mör­le bir­lik­te çev­re­sin­de­ki kri­tik or­gan­la­rın da ışın­lan­ma­sı gi­bi çok cid­di bir so­run olu­şu­yor­du. Gü­nü­müz­de ise tü­mö­rün içi­ne yer­leş­ti­ri­len ‘al­tın işa­ret­le­yi­ci­le­r’ sa­ye­sin­de ar­tık tü­mö­rün ye­ri, ha­re­ke­ti ve ko­or­di­nat­la­rı ko­lay­lık­la tes­pit edi­le­bi­li­yor. Bu sa­ye­de tü­mö­re yük­sek doz ve­ri­lir­ken çev­re­sin­de bu­lu­nan kalp, ak­ci­ğer ve­ya böb­rek gi­bi kri­tik or­gan­la­rın da ışın­la­na­rak ha­sar gör­me­le­ri bü­yük oran­da ön­le­ne­bi­li­yor.

2- Yük­sek doz ışın ve­re­rek tü­mö­rün yok edil­me­si sağ­la­nı­yor: Es­ki­den vü­cut­ta ge­niş alan ışın­lan­dı­ğın­da tü­mö­re yük­sek doz­da ışın ve­ri­le­mi­yor­du. Da­ha az doz ve­ril­di­ğin­de ise tü­mör yok edi­le­mi­yordu. Gü­nü­müz­de sa­de­ce he­def­le­nen böl­ge ışın­lan­dı­ğı için kan­ser­li böl­ge­ye yük­sek ışın­la­ma ya­pı­la­bi­li­yor. Yük­sek doz ışın ver­mek de tü­mö­rü da­ha çok yok ede­bil­me ve tekrarlamasını en­gel­le­meyi sağ­lı­yor.

3- Rad­yo­te­ra­pi sü­re­si 2-3 da­ki­ka­ya in­di: Rad­yo­te­ra­pi te­da­vi­sin­de­ki en bü­yük prob­lem­ler­den bi­ri de, gün­lük te­da­vi sü­re­siy­di. Gü­nü­müz­de te­da­vi sü­re­si­ni kı­salt­mak için “vo­lü­met­rik ark te­ra­pi­” adlı VMAT tek­ni­ği ge­liş­ti­ril­di. Bu tek­nikle es­ki­den 30 da­ki­ka sü­ren te­da­vi ar­tık 2-3 da­ki­ka­da ta­mam­la­na­bi­li­yor.

4- Se­ans sa­yı­la­rı yüz­de 90 ora­nın­da azal­tıl­dı: Ste­re­otak­si tek­ni­ği sa­ye­sin­de, uy­gun tü­mör­ler­de yük­sek doz­la­ra çı­kıl­ma­sı se­ans sa­yı­sı­nı dü­şür­dü. Ör­ne­ğin ak­ci­ğer kan­se­rin­de es­ki­den uy­gun has­ta­lar­da te­da­vi 3-35 se­ans­ta ta­mam­la­nır­ken, bu­gün tüm iş­lem­ler 3-5 se­ans­ta bitiyor.

5- Rad­yas­yon kay­nak­lı yan et­ki ris­ki azal­dı: Gü­nü­müz­de he­de­fi ışın­lar­ken kom­şu or­gan­lar­da­ki ya­pı­lar ko­ru­na­bil­di­ği için yan et­ki­ler ar­tık has­ta ta­ra­fın­dan to­le­re edi­le­bi­lir hâ­le gel­di. Ör­ne­ğin pros­tat kan­se­ri te­da­vi­sin­de pros­ta­tı ışın­la­mak is­ter­ken has­ta­nın rek­tum ve me­sa­ne­si de ışın­lan­dı­ğı için bu böl­ge­de ka­na­ma gi­bi cid­di bir so­run or­ta­ya çı­kı­yor­du. Gü­nü­müz­de ise bu tür ka­na­ma­la­ra çok en­der rast­la­nı­yor. (LAK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com