Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?Ld?Z, Birle?İk Arap...

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?Ld?Z,  Birle?İk Arap...
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z, Birle?ik Arap Emirlikleri'nin devlet ?irketi TAQA T?rkiye'deki...

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z, Birle?ik Arap Emirlikleri'nin devlet ?irketi TAQA T?rkiye'deki k?m?r santral? in?aat?n? 2014 y?l?na erteleme karar?n? T?rkiye'nin beklemeyece?ini belirterek, "T?rkiye'nin menfaatine, hem de burada proje yapacak ?irketin belli bir karl?l?kta ?al??mas?n? sa?layacak bir sistem kurduk. ?uanda bu yap?ya ra?bet eden ?ok fazla ?lke var. T?rkiye'nin siyasi istikrar? s?rd?r?lebilir olduk?a biz bu projeyi ba?ka ?lkelerle de yapar?z. Kendilerinin erteleme karar?n? tabi? ki T?rkiye bekleyemez, yoluna devam edecek" dedi. ANKARA (ANKA)-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z, T?rkiye'nin Birle?ik Arap Emirlikleri'nin devlet ?irketi TAQA T?rkiye'deki k?m?r santral? in?aat?n? 2014 y?l?na erteleme karar?n? beklemeyece?ini belirterek, "T?rkiye'nin menfaatine, hem de burada proje yapacak ?irketin belli bir karl?l?kta ?al??mas?n? sa?layacak bir sistem kurduk. ?uanda bu yap?ya ra?bet eden ?ok fazla ?lke var. T?rkiye'nin siyasi istikrar? s?rd?r?lebilir olduk?a biz bu projeyi ba?ka ?lkelerle de yapar?z. Kendilerinin erteleme karar?n? tabi? ki T?rkiye bekleyemez, yoluna devam edecek" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z Orta Do?u'daki kar???kl?klar?n T?rkiye ve ekonomisi ?zerindeki etkisini de?erlendirdi. T?rkiye'nin yerli k?m?r?n?n y?zde 40 Af?in-Elbistan'da oldu?unu ve 4 bu?uk milyar tona yak?n k?m?r rezervi bulundu?unu vurgulayan Y?ld?z, "Orada 12 milyar dolarl?k bir yat?r?m ve neredeyse 6-7 bin MW bir yerli k?m?rden ?retilecek bir santralden bahsediyoruz. Ciddi bir yat?r?m. Uluslar aras? anla?malarla beraber Birle?ik Arap Emirlikleri'yle birlikte 14 aydan beri i? birli?i s?recimiz var. Birle?ik Arap Emirlikleri h?k?meti bunu onaylad?, finansman?n? ayarlam??t?. ?imdi ne oldu da b?yle bir karar a??klamas? yapt?. Birle?ik Arap Emirlikleri karde?lerimizin hangi ama?la bunu yapt???n? tam anlam?? de?iliz. Ama ben siyasi gerek?elerle yapmad?klar?n? temenni etmek istiyorum. ??nk? bu iki ?lke aras?ndaki ili?kiyi desteleyecek bir enerjiden bahsediyorum. K?rfez sermayesinin ?nemli bir noktalar?ndan bir tanesiydi" dedi.

-"B?Z BU PROJEY? BA?KA ?LKELERLE DE YAPARIZ"-

Ya?ananlar?n ili?kileri etkileyemeyece?ini, kendileri b?yle bir karar alm??larsa da, biz "ne olur bunu yapmay?n" diye kendilerine gitmeyeceklerini s?yleyen Y?ld?z, "T?rkiye'nin menfaatine, hem de burada proje yapacak ?irketin belli bir karl?l?kta ?al??mas?n? sa?layacak bir sistem kurduk biz. ?uan da bu yap?ya ra?bet eden ?ok fazla ?lke var. T?rkiye'nin siyesi istikrar? s?rd?r?lebilir olduk?a biz bu projeyi ba?ka ?lkelerle de yapar?z. Kendilerinin erteleme karar?n? tabi? ki T?rkiye bekleyemez, yoluna devam edecek. Bu yerli k?m?rle alakal? bizim 2023 y?l?na kadar, her ?? ?retti?imiz enerjiden bir tanesi yerli k?m?rler vas?tas?yla olmas?yla alakal? hedefimiz de bir de?i?iklilik yok. Birle?ik Arap Emirlikleri teknik gerek?elerle, finansman gerek?elerle bunu s?yl?yorlarsa bunu da anlamak isteriz" diye konu?tu.

-"11 YILDAK? B?R?K?MLER?M?Z?, 11 G?NDE FEDA ETT?RMEK ?STEYENLERE KAR?I SA?LAM DURACA?IZ"-

Ya?anan durumun M?s?r ve Suriye ile alakal? siyasi ve insanl?k duru?unun yans?mas? ise bunun ayr? bir ba?l?kta incelenebilece?ini dile getiren Y?ld?z ?unlar? s?yledi:
"T?rkiye'nin i?inde bulundu?u co?rafya'da son geli?melerle beraber siyasi duru?unu biz b?yle projelerle bir siyasi y?k olarak kar??lamak zorunda kal?rsak da bunlarla ilgili hi?bir ?ekincemiz olmad???n? da rahatl?kla s?yleyebilirim. T?rkiye'de 11 y?ldaki birikimlerimizi, 11 g?nde feda ettirmek isteyenlere kar?? son derece sa?lam duru?umuz var."
Y?ld?z, Birle?ik Arap Emirlikleri'nin 2014 de de?erlendirelim c?mlesinin kabul edilemeyece?ini, ??nk? T?rkiye'nin ge?en y?l itibari ile kurulu g??teki b?y?mesi y?zde 8.1, elektrik t?ketimindeki b?y?me y?zde 5 civar?nda oldu?unu s?yleyerek, "Bizim her y?l Af?in- Elbistan'?n yar?s? kadar b?y?mememiz laz?m. Bir y?l bekleme l?ks?m?z yok. Her enerji kayna??yla ilgili bir itiraz var. Bunun ger?ek sebebi kalk?nmaya olan itiraz oldu?unu s?ylememiz laz?m. Masum isteklerin tabi? ki bu c?mlemiz i?inde pay? yok" ?eklinde konu?tu.
Suriye ve M?s?r'da ya?ananlar?n enerji sekt?r?n? etkiledi?ini belirten Bakan Y?ld?z, "Maliyetlerimizin artt??? muhakkak, maliyetlerimizi vatanda?lar?m?za yans?tm?yoruz. ?zellikle S?vey? kanal?yla beraber bir k?s?m ?retimlerinin aks?yor olmas?n?n d?nya'ya ve T?rkiye'ye bir bedeli var. M?s?r'daki askeri darbeyle beraber T?rkiye'nin ?dedi?i fatura var. Bu yakla??k 300 milyon dolar civar?nda ve devam ederse y?kselmeye devam edecek. ??nk? 103 dolar civar?ndaki ham petrol fiyat? darbe ile berber bir k?s?m etkileri de yan?na alarak ?uan 110 dolar civar?nda. Yaln?z bu fark?n T?rkiye'deki yans?mas?ndan bahsediyorum. T?rkiye bunun bedelini ?d?yor, maliyetlerimiz art?yor. Hem de dolar kalitesi artmas?ndan kaynaklanan a??k pozisyonumuz olan enerji sekt?r?n?n aleyhine i?liyor" de?erlendirmesinde bulundu.

-"T?RK?YE, BU B?Y?K OYUNUN PAR?ASI OLMAYACAK"-

Bakan Y?ld?z, M?s?r'da ya?anan geli?melerin enerji sekt?r?ne yans?malar?na da de?indi.
Akdeniz'deki b?t?n ?lkelerin, Akdeniz'deki s?n?r?n belirlenmesi noktas?nda s?z sahipli?i bulundu?unu belirten Bakan Y?ld?z, "Ama biz hakkaniyet ne ise o olsun diyoruz" dedi.
T?rkiye'nin 780 bin kilometrekare kara par?as? bulundu?unu vurgulayan Y?ld?z, Karadeniz'de 282 bin kilometrekarelik Karadeniz'de ekonomik sahas? oldu?unun alt?n? ?izdi. Bakan Y?ld?z, "Biliyorsunuz hen?z s?n?rlar netle?medi. Akdeniz'de de belirlendi?inde g?r?lecektir ki, orada da bizim ciddi bir deniz par?am?z var. Enerjinin bir gerginli?in gerek?esi olmamas? laz?m geldi?ini hep beraber s?yl?yoruz. Ama ?uanda bir bak?n, d?nyan?n bir yar?s? ile di?er yar?s? aras?nda ?ok ciddi bir refah seviyesi olu?turulmaya ?al???ld?. Ni?in bu s?k?nt?y? g?ren, azap ve zul?m i?inde kalan M?sl?man ?lkelerdir? Bu kadar b?y?k tesad?f olabilir mi? Onlar? yaln?zca bu t?r gerek?elerle a??kl?yor olabilir miyiz? O y?zden bu b?y?k oyunun T?rkiye bir par?as? olmayacak. Hatta g?c? nispetinde bizim elimizle, dilimizle buna kar?? koymam?z laz?m. Bu de?erlerimizle beraber bizim de?erimizin oldu?unu biliyor olmam?z laz?m. Ben enerji sekt?r?yle alakal?, Akdeniz'in ?zellikle petrol ve do?algaz da??l?m?yla alakal?, M?s?r'?n olumsuz tesirinin olmayaca??n? temenni ediyorum. Olmamas? gerekti?ini temenni ediyorum. Hem M?s?rl? karde?lerimizin kendi menfaatleriyle alakal? olarak, bu geli?en olaylarla beraber, ger?ek demokrasiye, iktidar?na sahip olup, bununla alakal? iradelerini do?ru koyacaklar?na inan?yorum. Hem M?s?r hem de T?rkiye i?in... O y?zden bu kaynaklar kavga ederek, bir k?s?m ?lkelerin yapt??? gibi g?c?n gerek?esi olarak kullan?lmamal?. Yaln?zca bir bar???n gerek?esi olarak kullan?lmas? laz?m" diye konu?tu.

-"?N?AALLAH O ARKADA?LAN DA DAHA DO?RU ANLAMI?LARDIR"-

"Buraya gelen baz? ?irketlerin ve baz? yap?lar?n her birinin GSYH'si bug?n 80-90 ?lkeden daha b?y?k" diyen Bakan Y?ld?z, o zaman ger?ek gayenin, ger?ek maksad?n ne oldu?unun ?ok iyi ??z?mlenebilece?ini vurgulad?.
-" BEN ?NANIYORUM K? BUNLARI (PETROL VE DO?ALGAZ) BULACA?IZ"-
K?br?s'taki aramalarla ilgili geli?melerin sorulmas? ?zerine Bakan Y?ld?z, G?ney K?br?s yerel y?netimi ile Kuzey K?br?s T?rk Cumhuriyeti'nin asl?nda b?t?n kaynaklar? do?ru payla?abilmesi, b?t?n gelirlerini b?t?n K?br?s halk? taraf?ndan payla??labiliyor olmas? gerekti?ini s?yledi. "Kime sorsan?z, bunu s?yler. Biz bunu ?neriyoruz" diye konu?an Bakan Y?ld?z, ister G?ney K?br?s'?n sahas?nda ister Kuzey K?br?s'?n sahas?nda bulunan herhangi bir kayna??n tamam?n?n payla??lmas? gerekti?ine inand?klar?n? dile getirdi. T?rkiye'nin co?rafyas?ndan kaynaklanan avantajlar?n? her zaman kullanaca??n? vurgulayan Bakan Y?ld?z, ?unlar? kaydetti:
"?yle bir kritik noktadaki T?rkiye; ister Akdeniz ister Karadeniz'deki herhangi bir ?ekilde, do?ru bir ?ekilde t?ketim noktalar?na ula?t?r?labilmesinin tek yolu yine T?rkiye'den ge?iyor. Fiz?b?l de?ilse, isterseniz bunu G?ney Afrika'dan da ge?irebilirsiniz. Ama fizib?l olmaz. T?rkiye bunlar? istismar etmeden, bu t?r ili?kileri istismar etmeden, do?algaz ve petrol kaynaklar?n?, kendi yerli kaynaklar? haline getirebilmesi i?in ?al??malar?na devam ediyor. Ben geli?en d?nyayla beraber, zaman zaman Ba?bakan?m?z?n bu konudaki talimatlar?n? daha do?ru alg?lamaya ba?lad?m. Bizim g??lenebilmemizin tek yolu, mutlaka petrol ve do?algazla alakal?. ?ster yurt i?inde ister yurtd???nda bunun sahipli?iyle ilgili ?abalar?m?z? art?rmal?y?z. Bunun sahibi, bizim olmam?z laz?m. T?rkiye ?zerindeki b?t?n y?kleri atacakt?r. Atmal?d?r. Bunun ba??nda da tabii ki ithal etti?imiz petrol ve do?al gaz geliyor. Ben ?una inan?yorum: Bu kadar do?ru d???nebilen, bu kadar do?ru ?eyler yapmaya ?al??an h?k?metin, in?allah bu t?r takviyeleri de alaca??na inan?yorum. Bu t?r yard?mlar? da alm?? olaca??z. Zihni planda, kalbi planda... Ben inan?yorum ki bunlar? bulaca??z. ?ok ?aba sarfediyoruz. Yurt i?inde ve yurt d???nda bu t?r kaynaklara ula?aca??m?za; y?kleri hafifletece?imize inan?yorum."

-"B?Z B?Z?MLE ?ALI?MAK ?STEYENLE ?ALI?IRIZ"-

Bakan Y?ld?z'a Rusya'n?n siyaset ile enerji politikalar?n?n ayr??t?rd???, n?kleer santral ?al??malar?n?n sorunsuz gitti?inin hat?rlat?l?p, bu yakla??m?n Birle?ik Arap Emirlikleri'nde devlet kontrol?nde ?al??an Abu Dhabi National Energy Co TAQA'n?n T?rkiye'de yapaca?? 12 milyar dolarl?k k?m?r santrali projesini T?rkiye'nin Suriye ve M?s?r politikalar? nedeniyle iptal edebilece?i y?n?ndeki tavr?yla kar??la?t?r?lmas? istendi.
Rusya, ?ran, T?rkiye gibi devletin kurumsal haf?zas?n?n ?ok derin ve geni? olan ?lkelerin bu t?r konular? biraz ay?rt edebildiklerini vurgulayan Bakan Y?ld?z, "Ben Birle?ik Arap Emirlikleri'ndeki karde?lerimiz i?in de ayn? ?eyi talep ediyorum. Bu illa da tek tarafl? istek olarak alg?lanmamas? laz?m. Biz bizimle ?al??mak isteyenle ?al???r?z. ?ster ?u ister bu gerek?eyle bizimle ?al??amayaca??n? belirten firma i?in illa gelin bizimle ?al???n diyemeyiz. Bizim vakur duru?umuz, hamdolsun g?c?m?z var. T?rkiye'nin yakla??k 777 milyar dolarl?k GSYH'si var. 1 trilyon dolarlara yakla??yor. Biz bu g?c?m?zle beraber, hamdolsun, kap? kap? dola?may?z. Bizden enerji projelerine, ?zellikle T?rkiye'nin artan refah seviyesi ile beraber hissedilebildi?i, vatanda??m?zdan b?t?n bu yap?y? art?rarak devam ettiririz. Biz bu projelerin her birisini ger?ekle?tirebiliriz. T?rkiye 7 milyon ara?tan, 17 milyon araca ula?t? son 10 y?lda. ?thal etti?imiz ham petrolden yar?s?ndan daha fazlas? bug?n ula?t?rma sekt?r?nde, bindi?imiz ara?larda kullan?l?yor. Bug?n Rusya'dan ald???m?z do?algaz da ?yle. Miktar? art?raca??z belki de. Biz Suriye ile alakal? Rusya Federasyonu ile ayn? siyasi g?r??te olmayabiliriz. Ama ayn? i?leri yapabiliriz. ?ran'la Suriye konusunda, M?s?r konusunda her ?eyi siyasi g?r?? olarak ayn? payla?mayabiliriz. Ama bizim do?algaz ticaretimiz devam ediyor. Ham petrol de al?yoruz. Irak'la alakal? bizim tart??ma i?inde bilirler. ?ok ortada. Ama vatanda??m?z ?unu bilmeyebilir: Biz merkezi ?rak h?k?metinden 4 milyon tona yak?n, yakla??k 30 milyon varil ham petrol al?yoruz y?lda. Yani "Irak ben bu petrol? vermem, biz de almay?z' demiyoruz ki. Bunlar?n ayr??t?r?labiliyor olmas? laz?m. Bunun devletlerin kurumsal haf?zalar?yla ilgisi oldu?unu s?ylememem laz?m. Birle?ik Arap Emirlikleri de bunu anlad???nda benzer bir yap?lanmaya girecektir diye d???n?yorum."

-"BA??I'NIN D?V?ZE M?DAHALELES?YLE ?LG?L? POL?T?KALARINI ?OK DO?RU BULUYORUM"-

Enerji Bakan? Y?ld?z Merkez Bankas? Ba?kan? Ba??? y?l sonunda dolar?n y?l sonunda 1.92'nin alt?nda olaca?? a?klamalar?na, "Y?ld?z, a??klamalar? ben dikkatle izledim ve dinledim. Merkez Bankas? Ba?kan? Ba???'n?n d?vize m?dahalesiyle ilgili politikalar?n? ?ok do?ru buluyorum" dedi.
"Faizle alakal? konular ayr? ve benim alan?m?n d???nda. Kur bizi ?ok ilgilendiriyor. Herhangi bir AB ?yesi ?lke, bug?n d?vizle al?p d?vizle sat?yor mal?n?. Ama biz d?vizle al?p, TL ile sat?yoruz. TL'nin dolarla alakal? her de?er kaybedi?i ve de?er kazanmas? bizi ?ok yak?ndan ilgilendiriyor. 28 AB ?yesi ?lkesi aras?nda, T?rkiye do?algaz? en ucuza alan ?lke de?ildir ama en ucuz satan ?lkedir. Bunu yapabilmek ciddi bir politika ve strateji ister. Ba?bakan?m?z?n ?u talimat? her zaman yan?m?zda: Yerli kaynaklara ?nem verece?iz, yerli kaynaklar?m?za yurtd???ndan gelen her t?rl? ithal kalemi balans etmeyi ve dengelemeyi ba?araca??z. ?u anda T?rkiye do?algaza Eyl?l ay?nda zam yapmayacaksa az ?ok bunu ba?ard??? i?indir. Ama ?unu s?ylemek laz?m: Do?algazla ve ham petrolle alakal? maliyetlerimiz artt?. Biz ?u anda direniyoruz. B?t?n bu yurtd??? girdilerinin, ithal girdilerinin, d?vizle alakal? maliyet art??lar?n? kendi i?inde balans edecek bir yap?y? kurmak i?in ?abal?yoruz. Merkez Bankas? Ba?kan?'n?n 1.92'lik dolar paritesinin, 1.90'lar civar?ndaki paritenin enerji sekt?r? taraf?ndan da tercih edilen bir parite oldu?unu s?ylemek isterim. Hatta biz, 1.85-1.90 aral???nda bir parite tercih ediyoruz. Merkez Bankas?'n?n zaman zaman piyasaya bu tarz m?dahalelerinin do?ru oldu?unu s?ylemek istiyorum" diye konu?tu. (ANKA)
(MLT/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com