Erdoğan Atatürk'ten sonra 2. adam!

Erdoğan Atatürk'ten sonra 2. adam!
Sinan Aygün döneminde iktidara eleştiri yağdıran Ankara Ticaret Odası da değişti. 2013 takviminde, Erdoğan’ı, Atatürk’ten sonra ikinci adam yaptı...

An­ka­ra Ti­ca­ret Oda­sı (ATO), 2013 yı­lı için ha­zır­la­dı­ğı 3 bo­yut­lu tak­vim­de tam bir skan­da­la im­za at­tı. Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, Ata­tür­k’­ten son­ra ikin­ci adam ola­rak gös­te­ril­di. Tak­vim­de; Ata­türk is­mi­ne yer ve­ril­mez­ken sa­de­ce Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal de­nil­me­si dik­kat çek­ti. Ata­tür­k’­ün dı­şın­da Baş­ba­kan Er­do­ğan, Ad­nan Men­de­res, Al­pas­lan Tür­keş, Tur­gut Özal, De­niz Bay­kal ve 2. Ab­dül­ha­mid fo­toğ­raf­la­rı yer al­dı. Os­man­lı Pa­di­şa­hı 2. Ab­dül­ha­mid için “Ab­dül­ha­min Ha­n” ifa­de­si kul­la­nıl­dı.

“En­di­şe­li­” Bay­kal…

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dö­ne­min­de ya­şa­yan 6 dev­let ada­mı ve bir Os­man­lı pa­di­şa­hı­nın yer al­dı­ğı 7 fo­toğ­ra­fın ‘bü­yük­lük­le­ri­’ ile bir sı­ra­la­ma ya­pıl­dı. Ata­tür­k’­ten son­ra Er­do­ğan ikin­ci, Özal ise üçün­cü­lük kür­sü­sü­ne otur­tul­du. Sol geç­mi­şi olan tek li­der ise CHP es­ki Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal ol­du. İs­met İnö­nü­’yü unu­tan ATO’­nun ne­den Bay­ka­l’­ı ter­cih et­ti­ği an­la­şı­la­ma­dı. Fo­toğ­raf­lar­da sağ li­der­le­rin ‘gü­le­n’ bir por­tre­si, Bay­ka­l’­ın ise ‘en­di­şe­li­’ bir fo­toğ­ra­fı kul­la­nıl­dı. (BCK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com