Erdoğan boyun eğdi

Erdoğan boyun eğdi
Yiğit Bulut’un dile getirdiği, Başbakan Erdoğan’ın da savaş açtığı faiz lobisi Erdoğan’a boyun eğdirdi.

Türkiye Merkez Bankasının faizleri arttırma söylemi üzerine Tayip Erdoğan faiz lobisine yenildi. Hükümet  faiz lobisi  ile barışma sürecine gitti.
 
Gezi olay­la­rı baş­la­dı­ğın­da “Bu işin ar­ka­sın­da fa­iz lo­bi­si var. Ku­su­ra bak­ma­sın­lar, he­def­le­ri­ne ula­şa­ma­ya­cak­la­r” di­yen, fa­iz­le­ri dü­şür­mek­le övü­nen Baş­ba­kan Er­do­ğan, çark edi­yor.


Merkez Ban­ka­sı dün, fa­iz­le­rin önü­müz­de­ki haf­ta artı­rı­la­ca­ğı­nın sin­ya­li­ni ver­di. Böy­le­ce, Er­do­ğa­n’­ın sü­rek­li di­li­ne do­la­dı­ğı, suç­lu ilan et­ti­ği fa­iz lo­bi­si pa­ra­sı­na pa­ra ka­ta­cak.
 
FAİZ LOBİSİ İLE BARIŞ
 
Merkez’in piyasaları rahatlatmak için faiz silahına sarılmak zorunda kalması Erdoğan’ın suçladığı ‘faiz lobisi’yle yakınlaşma çabası olarak gösteriliyor…
 
 Merkez Ban­ka­sı­’n­dan dün ya­pı­lan açık­la­ma­da, fa­iz­ler çift ha­ne­li se­vi­ye­le­re yak­la­şır­ken bir sü­re­dir sa­de­ce re­zerv­le­ri erit­me pa­ha­sı­na dö­viz sa­ta­rak mü­da­ha­le et­mek­le ye­tin­di­ği pi­ya­sa­lar­da kon­tro­lü sağ­la­mak için bu kez ‘fa­iz si­la­hı­’nı çe­ke­ce­ği sin­ya­li­ni ver­di. Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Er­dem Baş­çı­’nın ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da, 23 Tem­muz 2013 ta­rih­li Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­rul top­lan­tı­sın­da fa­iz ko­ri­do­run­da ge­niş­le­ti­ci yön­de öl­çü­lü bir adı­mın gün­de­me ge­le­ce­ği­ni söy­le­di.


Baş­cı­’nın ya­zı­lı açık­la­ma­sı Baş­ba­kan­lı­k’­tan dün sa­bah pi­ya­sa­lar­da­ki ge­liş­me­ler doğ­rul­tu­sun­da TCMB da­hil ol­mak üze­re il­gi­li ku­rum­la­rın ge­re­ken adım­la­rı za­ma­nın­da, eş­gü­düm için­de ve ka­rar­lı­lık­la at­tı­ğı yö­nün­de ya­pı­lan açık­la­ma­nın ar­dın­dan gel­me­si dik­kat çe­ker­ken Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın da bir sü­re­dir “fa­iz lo­bi­si­” ola­rak suç­la­dı­ğı ke­sim­ler­le ba­rış­ma gi­ri­şi­mi ola­rak da de­ğer­len­di­ri­li­yor.
 
DOLAR DÜŞÜYOR
 
Mer­kez Ban­ka­sı­’nın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan, do­lar ini­şe ge­çer­ken, bor­sa hız­lı yük­sel­di. Baş­çı­’nın açık­la­ma­sı pi­ya­sa­la­rın to­par­lan­ma­sı­na yol aç­tı. Pi­ya­sa­lar Mer­ke­z’­in söz ko­nu­su açık­la­ma­sı­nı, fa­iz­de ar­tış me­sa­jı ola­rak al­gı­la­dı. Açık­la­ma­nın ar­dın­dan 1.95 TL’­nin üze­rin­de sey­re­den do­lar­da dü­şüş baş­la­dı. Öğ­le sa­at­le­rin­de 1.93 TL se­vi­ye­si­ne ka­dar inen do­lar, gü­nün ikin­ci ya­rı­sın­da bi­raz to­par­la­na­rak 1.94 TL sı­nı­rı­na yük­sel­di. Do­lar gü­nü 1.9355 TL’­den ta­mam­la­dı. Mer­kez Ban­ka­sı, do­la­ra son haf­ta­lar­da ek dö­viz sa­tım iha­le­le­riy­le mü­da­ha­le eder­ken, fa­iz ko­ri­do­run­da ge­niş­let­me ham­le­si­ni gün­de­me ge­tir­me­miş­ti.
 
BORSA 76 BİN’İ GEÇTİ
 
Baş­çı­’nın açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Bor­sa İs­tan­bul (BIST), hız­lı dü­şen ban­ka his­se­le­ri­ne ge­len alım­lar­la yük­se­li­şe geç­ti. Haf­ta­ya kü­çük çap­lı alım­lar­la ar­tı­da baş­la­yan BIST 100 en­dek­si, ilk se­an­sın or­ta­la­rın­da ge­len Baş­çı­’nın açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan yüz­de 2’nin üze­rin­de prim­le 76 bin pua­nın da üze­ri­ne çık­tı. İlk se­an­sı 75 bin pua­nın üze­rin­de ta­mam­la­yan en­deks, ikin­ci se­ans­ta da ar­tış tren­di­ni ko­ru­du ve gü­nü yüzde 3.12 prim­le 76 bin 228 pu­an­dan ta­mam­la­dı. Er­dem Baş­çı­’nın açık­la­ma­la­rı sa­de­ce dö­viz ve bor­sa cep­he­sin­de de­ğil fa­iz cep­he­sin­de de et­ki­si­ni gös­ter­di. Ge­çen haf­ta so­nu­na doğ­ru yüz­de 9’un da üze­ri­ne çı­kan ve yüz­de 9.5 se­vi­ye­le­ri­ne da­ya­nan gös­ter­ge ka­ğı­dın fai­zi, dün ini­şe geç­ti ve yüz­de 9’un al­tı­na ge­ri­le­di.
 
Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı­’nın fa­iz me­sa­jı, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Ge­zi Par­kı ey­lem­le­rin­de biz­zat ‘fa­iz lo­bi­si­’ di­ye­rek suç­la­dı­ğı ke­sim­le­re bo­yun eğ­me ça­ba­sı ola­rak da ni­te­len­di­ri­li­yor. Ke­za Er­do­ğa­n’­ın eko­no­mi kur­may­la­rı ile 14 Tem­muz Pa­zar gü­nü yap­tı­ğı top­lan­tı­nın ar­dın­dan, hü­kü­met ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Son 10.5 yıl­lık dö­nem­de ül­ke­mi­ze da­ha çok ya­tı­rım ya­pıl­ma­sı için bü­yük bir ça­ba için­de ol­duk. Ül­ke­miz­de ya­tı­rım­la­rı olan tüm ya­tı­rım­cı­la­ra her tür­lü des­te­ği ver­dik, bun­dan son­ra da ver­me­ye de­vam ede­ce­ği­z’ de­nil­di.
 
FAİZ ARTTIRMA SİNYALİ ETKİLİ OLDU
 
Mer­kez Ban­ka­sı, hü­kü­me­tin açık­la­ma­sı­nın he­men ar­dın­dan bu kez Mer­kez Ban­ka­sı­’nın 23 Tem­mu­z’­da ya­pa­ca­ğı Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu (PPK) top­lan­tı­sın­da fa­iz ar­tı­rı­mı­na gi­de­ce­ği sin­ya­li ver­me­si an­lam­lı bu­lu­nu­yor. Baş­ba­ka­n’­ın ‘fa­iz lo­bi­si­’ ile ba­rış­ma ça­ba­sı­nın so­nu­ca ula­şıp, ulaş­ma­ya­ca­ğı önü­müz­de­ki günler­de gö­rü­le­cek.
 
Merkez Ban­ka­sı­’nın ‘ko­ri­dor­da öl­çü­lü adı­m” açık­la­ma­sı son­ra­sı, fai­zin üst ban­dın­da 50-100 baz pu­an ci­va­rın­da ar­tış bek­le­ni­yor. Tem­muz ayı Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu (PPK) top­lan­tı­sı 23 Tem­muz Sa­lı gü­nü ya­pı­la­cak. JPMor­gan Eko­no­mis­ti Yar­kın Ce­be­ci, bu açık­la­ma­nın ne­de­ni­nin PPK top­lan­tı­sı ön­ce­si pi­ya­sa­da da­ha faz­la vo­la­ti­li­te­nin önü­ne geç­mek ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ce­be­ci, açık­la­ma­da sa­de­ce ko­ri­dor­dan bah­se­dil­me­si ne­de­niy­le ko­ri­do­run üst ban­dın­da ar­tı­şın gün­dem­de ola­ca­ğı­nı, po­li­ti­ka fa­izi­ne ise do­ku­nul­ma­ya­ca­ğı­nı ve ar­tı­şın 50-100 bazı pu­an ci­va­rın­da ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. (UGE)
 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com