'Erdoğan nasıl işlediği belli olmayan ihaleler yapıyor'

'Erdoğan nasıl işlediği belli olmayan ihaleler yapıyor'
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın öve öve bi­ti­re­me­di­ği Fa­tih Pro­je­si, he­def­le­ri tut­tu­ra­ma­dı.

Top­lam 72 mil­yon li­ra har­ca­nan pro­je­nin sa­de­ce yüz­de 0.48’i ta­mam­lan­dı. Öğ­ren­ci­le­rin yüz­de 99.58’i­ne, öğ­ret­men­le­rin ise yüz­de 98.51’i­ne tab­let ulaş­ma­dı. Ra­kam­la­rı CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Nur Ser­ter açık­la­dı. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın Fa­tih Pro­je­si­’n­de he­def­le­ri­ni tut­tu­ra­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Ser­ter, pro­je kap­sa­mın­da, sa­de­ce 51 bin 467 (yüz­de 0.48) öğ­ren­ci­ye tab­let da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı, öğ­ret­men­le­rin ise sa­de­ce 11 bin 333’ü­ne (yüz­de 1.49) tab­let ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di. 2015’te bi­ti­ril­me­si plan­la­nan pro­je için bu ra­kam­la­rın ye­ter­siz ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ser­ter şöy­le de­vam et­ti:

KİTAP BİLE DAĞITAMADILAR

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı po­le­mi­ği Tür­ki­ye gün­de­mi­ni altüst et­miş du­rum­da an­cak kim­se eği­ti­min ka­li­te­si hak­kın­da ko­nuş­mu­yor.

Baş­ba­kan eli­ne bir tab­let alıp mil­le­tin gö­zü­nün içi­ne ba­ka ba­ka tek so­run buy­muş gi­bi ya­lan söy­lü­yor. OECD ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye eği­tim ka­li­te­sin­de son­dan ikin­ci du­rum­da ama mil­yon­lar­ca lira, pro­je adı al­tın­da da­ğı­tıl­ma­ya de­vam edi­yor. Eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği­ni, ga­ri­ban ana ba­ba­la­rın ço­cuk­la­rı­nı okut­mak için yap­tı­ğı fe­da­kar­lı­ğı kim­se gör­mü­yor, yan­daş­la­rı­nı do­yur­ma­ya de­vam edi­yor. Okul­lar açıl­dı­ğın­dan be­ri ba­kan­lık öğ­ren­ci­le­ri­ne ki­tap­la­rı­nı bi­le tam ola­rak da­ğıt­ma­yı ba­şa­ra­ma­dı ama tab­let­ler için na­sıl iş­le­di­ği bel­li ol­ma­yan iha­le yap­ma­ya ça­lı­şı­yor.”
(LAK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com