Erdoğan Sayıştay’ı kapıda bekletiyor!

Erdoğan Sayıştay’ı kapıda bekletiyor!
Başbakan, milyonlarca liralık örtülü ödenek harcamasının denetlenme isteğine kızdı. Sayıştay Başkanı Recai Akyel’e 2 aydır randevu vermiyor.

AK­P’­nin tep­ki­ler üze­ri­ne ge­ri çek­mek zo­run­da kal­dı­ğı Sa­yış­tay Ka­nu­nu tek­li­fiy­le il­gi­li il­ginç detay­lar or­ta­ya çık­tı.
 
Sözcü­’nün haberine gö­re AKP hü­kü­met ile Sa­yış­tay ara­sın­da ya­şa­nan kri­z de­ne­tim ele­manları­nın ya­zı­sıy­la baş­la­dı.
 
De­ne­tim ele­man­la­rı, Baş­ba­kan­lı­k’­tan ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı­na iliş­kin bel­ge­le­ri is­te­di. Bu is­tek hü­kü­me­tin tep­ki­si­ne ne­den ol­du.
 
‘YAN­LIŞ YO­RUM­LA­DI­NI­Z’: Baş­ba­kan­lık, Sa­yış­tay Baş­ka­nı Re­ca­i Ak­yel ile te­ma­sa geç­ti ve “Bu is­tek­ten ha­be­ri­niz var mı?” di­ye so­rul­du. Ha­be­ri ol­ma­dı­ğı­nı bil­di­ren Ak­yel, de­ne­tim elemanları­na “Ka­nu­nu yan­lış yo­rum­lu­yor­su­nuz, böy­le bir in­ce­le­me ya­pa­maz­sı­nı­z” di­yerek tale­bin ge­ri çe­kil­me­si­ni is­te­di. De­ne­tim ele­man­la­rı ise “Ka­nun bi­ze bu yet­ki­yi ve­riyo­r” di­ye ısrar­cı ol­du­lar. An­cak da­ha son­ra bu ta­lep ge­ri çe­kil­di.
 
İN­Tİ­KAM TEK­Lİ­Fİ: Ya­şa­nan kriz üze­ri­ne AKP Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li ve TBMM KİT Ko­mis­yo­nu Başka­nı Fah­ret­tin Poy­raz ve ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan Sa­yış­tay Ka­nu­nu­’n­da de­ği­şik­lik­ler ön­gö­ren tek­lif ha­zır­lan­dı. Mu­ha­le­fe­tin “Sa­yış­ta­y’­ı bi­ti­riyor­su­nuz, hü­kü­me­te bağ­lı­yor­su­nu­z” di­ye eleştir­di­ği tek­li­fe AK­P’­nin ken­di için­den de eleş­ti­ri­ler yük­sel­di. Mu­ha­le­fet­ten ge­len eleş­ti­ri­le­re ik­ti­dar par­ti­si­nin ken­di için­den ge­len tep­ki­ler ek­le­nin­ce ka­nun tek­li­fiy­le il­gi­li dü­zen­le­me askıya alın­dı.
 
RAN­DE­VU ALA­MI­YOR: Baş­ba­kan Er­do­ğan, Sa­yış­ta­y’­ın ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı­nı de­net­le­me is­te­ği­ne sert tep­ki gös­ter­di. Ken­di­sin­den ran­de­vu is­te­yen Baş­kan Re­ca­i Ak­ye­l’­e de yak­la­şık 2 ay­dır ran­de­vu ver­me­di­ği kay­de­dil­di. (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com