Erdoğan’a “Nobel”in altından rant çıktı!

Erdoğan’a “Nobel”in altından rant çıktı!
Başbakan’ı Nobel’e aday gösteren işadamının, Ankara’daki lüks konut inşaatının 4.5 yıldır mühürlü olduğu ortaya çıktı. Nobel girişimi “Rant kapmak için atılan adım” diye yorumlandı.

Ya­pı Kre­di Ko­ray Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ve Ko­ray İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Se­lim Ko­ray, “30 yıl­lık Kürt so­ru­nu­nu çö­zü­yor” di­ye Başbakan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı, No­bel Ba­rış Ödü­lü­’ne aday gös­ter­di. An­cak, No­bel aday­lı­ğı için baş­vu­ru­lar 1 Şu­bat 2013’te bit­miş­ti.
 
Ge­çer­siz ola­ca­ğı bi­lin­me­si­ne rağ­men Se­lim Ko­ray adı­na 23 Mart 2013’te baş­vu­ru ya­pıl­dı. İşa­da­mı­nın, Baş­ba­ka­n’ı aday gös­ter­me ça­ba­sı da bir ga­ze­te­de man­şe­te ta­şın­dı.
 
İŞTE İŞİN PERDE ARKASI
 
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, işa­da­mı Se­lim Ko­ra­y’­ın sahibi ol­du­ğu şir­ket 1956’da ku­rul­muş­tu.
 
Firma, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’na, Baş­ba­kan­lık Ko­nu­tu­’na, She­ra­ton ve Hil­ton otel­le­ri­ne 250-500 met­re uzak­lık­ta bu­lu­nan, ün­lü Sey­men­ler Parkı'’nın bi­ti­şi­ğin­de­ki alan­da, bir pro­je­ye baş­la­dı. An­ka­ra­’nın en lüks ve de­ğer­li böl­ge­sin­de alış-ve­riş mer­ke­zi ve 62 ko­nut yap­tı­ran Ya­pı Kre­di Ko­ray fir­ma­sı­nın yük­le­ni­ci fir­ma­sı da Ko­ra­y’­ın şir­ke­ti.
 
İNŞAAT MAHKEMELİK OLDU
Da­ha ön­ce SİT ala­nı olan bu böl­ge, ön­ce SİT ala­nı ol­mak­tan çı­ka­rıl­dı. Dö­ne­min Çan­ka­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Do­ğan Taş­de­len, bu ala­nı ka­mu­laş­tı­rıp park yap­mak is­te­di. Bu ger­çek­leş­ti­ri­le­me­di.
 
De­ği­şik aşa­ma­lar­dan son­ra 2006’da ya­pı iz­ni alın­dı. Ay­nı yı­l in­şa­at ça­lış­ma­la­rı baş­la­tıl­dı. Çan­ka­ya Ye­rel Kal­kın­ma Der­ne­ği, in­şa­atın hu­kuk­suz ola­rak de­vam et­ti­ği­ni, Ko­ru­ma Amaç­lı İmar Pla­nı­’nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı öne sür­dü ve in­şa­atın dur­du­rul­ma­sı için il­gi­li ma­kam­la­ra baş­vur­du.
 
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ko­ru­ma Amaç­lı İmar Pla­nı da ha­zır­lan­ma­dı. SİT ala­nı du­ru­muy­la il­gi­li Da­nış­ta­y’­a da­va açıl­dı.
 
ÇALIŞMALAR DURDURULDU
 
2008 yı­lı­nın ey­lül ayın­da in­şa­at mü­hür­len­di ve tüm ça­lış­ma­lar dur­du­rul­du. Fir­ma­nın şu an­da hem Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’n­de çö­zül­me­si ge­re­ken iş­le­ri, hem de Da­nış­ta­y’­da da­va­la­rı bu­lu­nu­yor. Fir­ma, da­va­la­rı­nın ve be­le­di­ye­de tı­ka­nan iş­lem­le­ri­nin so­nuç­lan­ma­sı için ça­ba gös­te­rir­ken, bir be­le­di­ye yet­ki­li­si, “Tek çö­züm bu­ra­nın yı­kıl­ma­sı. Fir­ma, hu­ku­ki yol­la­rı kul­la­nı­yor. Ak­si hal­de bü­yük za­ra­ra gir­miş ola­cak” de­di.
 
“BİZ MAĞDUR EDİLDİK”
 
Se­lim Ko­ra­y’­ın, Baş­ba­ka­n’ı No­be­l’­e aday gös­ter­mek için baş­vur­ma­sı­nı ba­zı iş çev­re­le­ri, “Be­le­di­ye­de olan so­ru­nu çöz­mek için atıl­mış bir adım. Sorunların çözümü için desteğe ihtiyacı var” diye yorumladı. Ya­pı Kre­di Ko­ray Ge­nel Mü­dü­rü Er­dem Ta­vas ise Da­nış­ta­y’­da açılan da­vanın de­vam et­ti­ği­ni, bu­ra­da ken­di­le­ri­nin mağ­dur edil­di­ği­ni be­lirt­ti.
 
KORAY NE DEMİŞTİ?
 
İn­şa­at­çı işa­da­mı Se­lim Ko­ray, Er­do­ğa­n’­ı No­be­l’­e aday gös­ter­me­si­ni şöy­le açık­la­mış­tı: “30 yıl­dır sü­ren Türk-Kürt sa­va­şı­nı bi­tir­me­yi Tür­ki­ye­’nin Baş­ba­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan ba­şar­dı. 51 yıl­lık ha­ya­tım­da bu tarz­da li­der­lik gör­me­dim ve bir da­ha da gö­re­ce­ği­mi san­mı­yo­rum. Baş­ba­kan, bü­yük bir fark­la ba­rış ödü­lü­nü hak edi­yor.”
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/2013/gundem/tayyip-nobeli-almali-diyen-is-adaminin-amaci-ortaya-cikti.html
 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com