Erdoğan'dan AKP'lilere ters köşe!

Erdoğan'dan AKP'lilere ters köşe!
Erdoğan erken açıklama yapan AKP'lilerin aksine “Eli silahlı teröriste ağlamayız” dedi, 5 partili ters köşeye yattı.

Erdoğan, “Dağda ölen teröriste ağlamayan insan değildir” sözüyle tepki çeken Emniyet Müdürü Güven’e sert çıktı. Başbakan’ın sözleri, Güven’e destek veren AKP’lileri şoke etti. Erdoğan'ın konuşmasının içeriğinden haberi olmadığı belli olan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Erdoğan'ı dinlerken adeta donup kaldı.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, Par­ti­si­nin dün­kü Mec­lis grup top­lan­tı­sın­da, “Dağ­da ölen te­rö­ris­te ağ­la­ma­yan in­san de­ğil­di­r” di­ye­rek bir an­da Tür­ki­ye­’nin gün­de­mi­ne otu­ran Di­yar­ba­kır Em­ni­yet Mü­dü­rü Re­cep Gü­ve­n’­e çok sert çık­tı. “Te­rö­ris­te mü­sa­ma­ha yo­k” di­yen Er­do­ğa­n’­ın söz­le­ri üze­ri­ne Gü­ve­n’­e des­tek ve­ren AK­P’­li­ler de ters kö­şe­ye yat­mış ol­du. Er­do­ğan, “Biz ev­lat­la­rı­mı­zı kat­le­den ve bu mü­ca­de­le­ler es­na­sın­da ölen te­rö­rist için de ağ­la­ma­dık, ağ­la­ma­yız. Bu­nu açık ve net söy­lü­yo­rum. Biz kal­kıp bi­ri­le­ri­ni mem­nun et­mek için ba­zı ifa­de­le­ri kul­la­na­ma­yız. Ye­ri­mi­zi iyi bi­le­ce­ğiz. Si­ya­se­ti bı­ra­kın si­ya­set­çi­ler yap­sın. Her­kes ken­di gö­re­vi­ni ya­pa­ca­k” de­di.

O 5 AKP'li Emniyet Müdürü Güven'i şu sözlerle desteklemişti:

Başbakan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç: Ken­di­si­ni Si­irt Emin­yet Mü­dür­lü­ğü­’ n­den de ta­nı­rım. Ko­nuş­ma­nın içe­ri­ği­ne bak­tı­ğı­mız za­man bu­nu tak­dir­le kar­şı­lı­yo­rum. İfa­de­le­ri­ni çok de­ğer­li bu­lu­yo­rum.

AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat: 14 yaşındaki bir çocuğun elinde bomba patlıyorsa suç onun değil kullananların suçudur. Ölümlerin hepsine karşıyım. 12 yaşındaki çocuğun ölümüne ben ağlarım.

AKP Adı­ya­man Mil­let­ve­ki­li Meh­met Me­ti­ner: İn­san olan, in­san ölüm­le­rin­den üzün­tü du­yar. İn­sa­ni bir du­yar­lı­lık çiz­gi­si­ne vur­gu yap­mış­tır.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu: Her şey dille başlar, Güven’in söylediklerini devlet politikası haline getirmek gerekiyor.

AKP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ah­met Ay­dın: Ar­tık edi be­se (ye­ter), bu iş bitsin di­yo­ruz. Gü­ven insani bir duruşla vic­da­ni bir ko­nuş­ma yap­tı. (KKE)

(Kaynak: sozcu.com.tr)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com