Erdoğan'ı cemaat mi dinledi?

Erdoğan'ı cemaat mi dinledi?
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Başbakan’ın odasına böceği koyanları arıyor

Erdoğan’ın makam odasında, otosunda ve korumasında çıkan dinleme cihazları Ankara’yı alarma geçirdi… Kulislerde “cemaat işi” deniliyor!
BAŞKENT kulislerinde bir tek konu konuşuluyor… O da, Başbakan’ın böceklerle dinlenmesi? Herkes “kim” sorusuna cevap arıyor. Çeşitli senaryolar var. AKP’ye yakın çevreler, devlet içindeki derin yapılanmalara işaret ediyor.

Korumalar bu yüzden değişmiş

Gizli dinleme olaylarıyla gündeme gelen cemaatten şüphelenenler de var. Savcıların, MİT’çileri ifadeye çağırdığı dönemde cihazların bulunmasını kanıt olarak gösteriyorlar. “Dinlemeleri, cemaat yapmış olabilir” diyorlar…

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın “E­vi­min al­tın­da­ki ofi­sim­de bö­cek bu­lun­du­” söz­le­riy­le gün­de­me ge­len din­le­me açıklaması, ye­ni bir bo­yu­ta ta­şın­dı. Baş­kent An­ka­ra, “Er­do­ğa­n’­ı kim din­le­di?” so­ru­su­na ya­nıt arar­ken, or­ta­ya atı­lan id­di­alar hay­li çar­pı­cı… İd­di­aya gö­re “din­le­me­”nin ar­ka­sın­da Er­do­ğan-ce­ma­at kav­ga­sı var. MİT, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ofi­sin­de, geç­ti­ği­miz şu­bat ayın­da yap­tı­ğı ru­tin ara­ma­lar­da, Er­do­ğa­n’­ın ça­lış­ma ma­sa­sı­nın sağ ar­ka­sın­da­ki pri­zin için­de din­le­me ci­ha­zı tes­pit et­ti.

Mİ­T p­riz­de bul­muş…

İlk bö­ce­ğin ar­dın­dan ya­pı­lan ara­ma­lar­da 3 nok­ta­da da­ha bö­cek bu­lun­du. Er­do­ğa­n’­ın, ola­yın pa­nik ha­va­sı ya­rat­ma­ma­sı için giz­li­lik için­de ve so­ğuk­kan­lı­lık­la yü­rü­tül­me­si­ni is­te­di­ği de be­lir­til­di. Bö­cek­le­rin bu­lun­du­ğu gün­ler, MİT kri­zi­nin ya­şan­dı­ğı şu­bat ayı­na denk ge­li­yor. (BCK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com