Erdoğan'ın rahatsız olduğu yolsuzluğun arkasından AKP çıktı!

Erdoğan'ın rahatsız olduğu yolsuzluğun arkasından AKP çıktı!
Baş­ba­kan, sa­hillerdeki işgal için “Ne­re­dey­se de­ni­ze dü­şe­cek­ler. Du­rum fe­la­ke­t” de­di. Oy­sa, kı­yı­lar­da­ki ya­pı­laş­ma ya­sa­ğı­nı 100’den 50 met­re­ye AKP in­dir­di.
 Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı, 14 Ağus­tos Çar­şam­ba gü­nü Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar ve bü­rok­rat­la­rıy­la bir­lik­te Bod­ru­m’­da çık­tı­ğı “yat tu­run­da­” gö­rün­tü­le­di. Er­do­ğan, bu tu­ra ne­den çık­tı­ğı­nı, ön­ce­ki gün Türk­me­nis­ta­n’­a gi­der­ken, uça­ğın­da bulunan ga­ze­te­ci­le­re açık­la­dı. Baş­ba­kan Erdoğan, özet­le şun­la­rı söy­le­di:
 
Yi­ğit Bu­lut denetleyecek
“Çev­re Ba­ka­nı ve eki­biy­le Tor­ba ve Gü­ver­cin­lik koy­la­rı­nı gez­dik. Bu ka­dar vic­dan­sız­lık ol­maz. Ya­pı­laş­ma­lar de­ni­ze ka­dar gir­miş. Kı­yı ke­nar çiz­gi­si fi­lan hak ge­ti­re. Ne­re­dey­se de­ni­ze dü­şe­cek­ler. Du­rum fe­la­ket. Tu­ta­nak­lar tut­tuk. Bü­tün sa­hil ban­dı­nı de­net­le­ye­ce­ğiz. Be­le­di­ye­ler, bu in­şa­at­lar ya­pı­lır­ken ne­re­dey­miş, na­sıl izin ver­miş­ler an­la­mak müm­kün de­ğil. Hak­la­rın­da da­va açı­la­bi­lir, ge­re­kir­se gö­rev­den al­ma­lar ola­bi­lir. De­ne­tim­ler ve ce­za­i iş­lem­le­re he­men baş­lı­yo­ruz. Va­li­lik­ler, kol­luk güç­le­ri ve­re­cek. Yı­kım­la­ra baş­la­ya­ca­ğız.” Er­do­ğan, kı­yı de­ne­ti­mi­ni yap­ma­sı için Çev­re Ba­ka­nı Bay­rak­ta­r’­ın ya­nı sı­ra, bir sü­re ön­ce ken­di­si­ne da­nış­man yap­tı­ğı ga­ze­te­ci Yi­ğit Bu­lu­t’­u da gö­rev­len­dir­di­ği­ni uçakta açık­la­dı. Baş­ba­ka­n’­ın şi­ka­yet et­ti­ği, sa­hil­ler­de­ki ya­pı­laş­ma­yı dü­zen­le­nen Kı­yı Ka­nu­nu­’n­da en çok de­ği­şik­lik AKP ik­ti­da­rı dö­ne­min­de ya­pıl­dı. Bun­la­rın ba­şın­da, “kı­yı ke­nar çiz­gi­si­” ola­rak ta­nım­la­nan ve sa­hil­ler­de­ki ya­pı­laş­ma ya­sa­ğı­nı dü­zen­le­yen sı­nı­rın azal­tıl­ma­sı yer al­dı.

16 il­de sı­nır 10 met­re
Kı­yı ke­nar çiz­gi­si, 2 Ni­san 2013 ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­nan yö­net­me­lik­le 100 met­re­den 50 met­re­ye in­di­ril­di. Ay­nı yö­net­me­lik­te yat li­man­la­rı­na otel ve tesislerin ya­pıl­ma­sı­na izin ve­ri­lir­ken, ter­sa­ne­le­re ko­nu­lan ka­pa­si­te sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı da kal­dı­rıl­dı. Yö­net­me­li­ğin en can alı­cı dü­zen­le­me­si­ni ise, da­ha ön­ce va­li­lik­ler­le be­le­di­ye­le­re ait olan kı­yı­lar­da ya­pı­laş­ma­ya onay ver­me yet­ki­si­nin Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­’na dev­re­dil­me­si ol­du. Bu dö­nem­de Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­’nın de­ni­ze kı­yı­sı bu­lu­nan 22 ken­ti ta­ra­dı­ğı ve bun­lar­dan 16’sın­da kı­yı ke­nar çiz­gi­si­ni 10 met­re­ye in­dir­di­ği­ de öne sü­rül­dü. Top­lam 8 bin 250 met­re­lik kı­yı şe­ri­di­ni kap­sa­yan bu ka­rar­la il­gi­li ha­ber­ler yapıldı. Ancak yetkililer ya­lan­lama­dı. Kı­yı şe­ri­di­nin ne­re­dey­se ta­ma­mı ya­pı­laş­ma­ya açı­lan il­ler ara­sın­da İs­tan­bul, İz­mir, An­tal­ya, Trab­zon, Sam­sun, Zon­gul­dak, Ça­nak­ka­le ve Mer­si­n’­in ya­nı sı­ra Baş­ba­ka­n’­ın Bod­rum il­çe­si için şi­ka­yet et­ti­ği Muğ­la da yer al­dı.

Tesislerin çoğu bakanlıktan onaylı yapılıyor
Bod­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Ko­ca­don, sa­hil­le­rin na­sıl ima­ra açıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ko­ca­don,  “Bir­çok yet­ki Çev­re Ba­kan­lı­ğı­’n­da. O böl­ge Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­’nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu ala­nın­da bir böl­ge. Ki­mi yer­le­ri de Tu­rizm Böl­ge­si. Ço­ğu te­sis Or­man Ba­kan­lı­ğı­’na Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­’na tah­sis­li ara­zi­de. Ya­pı­lan te­sis­le­rin ço­ğu da ba­kan­lı­ktan onay­lı te­sis­ler. Hep­si ku­rul­lar­dan onay­lı. Yan­lış bir şey ola­ca­ğı­nı zan­net­mi­yo­ru­m” de­di.(SBK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com