EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NCE

EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NCE
3. ÜNİTE SICAK GAZ KANALLARI REFRAKTER MALZEMELERİNİN YENİLENMESİ İLE GAZ KANALLARI GÖVDE SAÇLARININ BAKIM ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR.
İHALE İLANI
EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NCE
3. ÜNİTE SICAK GAZ KANALLARI REFRAKTER MALZEMELERİNİN YENİLENMESİ İLE GAZ KANALLARI GÖVDE SAÇLARININ BAKIM ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR.
Aşağıda özellikleri belirtilen hizmet açık ihale usulü ile ihale edilecektir.    
İHALE KAYIT NUMARASI: 2012 / 161659
1- Teşekkülün;
a)Adresi: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA
b)Telefon ve Faks Numarası: 0–274–248 56 60 (Pbx)  Fax: 0–274- 248 56 65  
c)Elektronik Posta Adresleri: www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr
2- İhale konusu işin: 
a)
S.NO İŞİN CİNSİ VE MİKTARI MİKTAR  
 1   3. Ünitede 6 adet sıcak gaz kanalı refrakter yenileme ve aplikasyon işleri (181/SÖ.3-NL/N 89.90.104.105.106.107.108 nolu Projeler) 6 Adet     
 
 b)TeslimYeri: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/ KÜTAHYA   
c)Teslim Süresi: İşe başlama tarihine müteakip 60 (Atmış) Takvim Günü yürürlükte kalacaktır.
d)Dosya No: Ticaret 2012 / 102
e)İhale Usulü: Açık İhale
 3-İhalenin;    
a)Yapılacağı Yer: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komis-yonu toplantı Odası
b)İhale Tarihi ve Saati: 04.12.2012 günü Saat: 14.00
 4- İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 
a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1)Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e)Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
f)İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi  
g)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h)İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,  
i) İş Deneyim Belgeleri:
İsteklinin İhale konusu Hizmet alımı için son Beş (5) yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler vermeleri zorunludur. Bu belgeler ihale konusu iş için istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim belgesidir.
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini,diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’nunu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.
Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile Kamu veya Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri ya da bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları ya da bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliliği başvuru belgelerini ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya ait taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısında eklerler.
Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az %70 ‘inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarının karşılamasını gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir.  Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.  madde hükümleri uygulanır.
Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.
j) Firma tarafından temin edilecek olan tüm malzemelerin üretici firmalarına ait ISO 9001ve OHSAS18001 belgeleri ile malzemeyi üreten firmalara ait onaylı malzeme sertifikaları ile ürün analizlerini gösterir belgeleri teklif dosyasına ekleyeceklerdir.
k) YER GÖRME BELGESİ: İhaleye teklif verecek olan Firmaların söz konusu işlerle ilgili çalışma şartlarını yerinde görerek yer görme belgesi alabileceklerdir. Yer görme belgesi almayan firmalar tüm şartları kabul etmiş sayılacaktır. 
Benzer İş: Her türlü refrakter ve mekanik malzeme montaj, demontaj, refrakter malzeme bakım, onarım, yenileme ve aplikasyon işleri.
5- İhale Dökümanı:
 a)EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 100,-TL (Y.Yüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.
b)Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, fax numarası,  vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.
6-Teklifler ihale günü 04.12.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.
8-Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.
 9-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
10- Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.
11-Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.
12-İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
AKİS BÖLGE GAZETESİ   13112012    İTB:8874     (4x43)
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com