Evlenen kadına ve askere gidene kıdem tazminatı darbesi

Evlenen kadına ve askere gidene kıdem tazminatı darbesi
Ev­le­nen ka­dın­la­ra sağ­la­nan önem­li bir avan­taj, or­ta­dan kal­dı­rı­lı­yor.
AK­P’­den ka­dın­la­ra bir dar­be da­ha…
Ev­le­nen ka­dın­la­ra sağ­la­nan önem­li bir avan­taj, or­ta­dan kal­dı­rı­lı­yor.
Bu­nun­la ye­ti­nil­mi­yor, as­ke­re gi­den er­kek­le­re de bir dar­be in­di­ri­li­yor.
On­lar için çok önem­li olan “kı­dem taz­mi­nat­la­rı­” ile il­gi­li “tez­ga­h” ha­zır­la­nı­yor!
 
MEV­CUT DU­RUM
Ev­le­nen bir ka­dın, ev­len­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren bir yıl için­de iş­ye­rin­den ay­rıl­dı­ğın­da, iş­ve­ren­ce ken­di­si­ne “kı­dem taz­mi­na­tı­” öde­ni­yor.
As­ke­re gi­den bir SSK’­lı (4/a) iş­çi ise, as­ker­lik ne­de­niy­le iş­ye­rin­den ay­rıl­dı­ğın­da, iş­ve­ren­ce ken­di­si­ne “kı­dem taz­mi­na­tı­” öde­ni­yor.
Ev­li­lik aşa­ma­sın­da ka­dı­na öde­nen, as­ke­re git­me ön­ce­sin­de de er­ke­ğe öde­nen bu kı­dem taz­mi­nat­la­rı, on­lar için çok önem­li olu­yor.
 
BU HAK­LAR Gİ­Dİ­YOR
AK­P’­nin ye­ni kı­dem taz­mi­na­tı dü­zen­le­me­sin­de, ev­le­nen ka­dın­lar ile as­ke­re gi­den er­kek­le­rin bu hak­la­rı el­le­rin­den alı­nı­yor.
Ge­ti­ri­le­cek ye­ni dü­zen­le­me­de, ev­le­nen ka­dın­la­rın ev­len­dik­le­ri ta­rih­ten iti­ba­ren bir yıl için­de iş­ten ay­rıl­ma­la­rı ha­lin­de, “kı­dem taz­mi­na­tı­”ö­den­me­ye­cek.
Ay­nı şe­kil­de as­ke­re gi­den­le­re, as­ker­lik ne­de­niy­le iş­ten ay­rıl­dık­la­rın­da, kı­dem taz­mi­na­tı öden­me­ye­cek!
İş­te si­ze, AK­P’­nin “kı­dem taz­mi­na­tı re­for­mu­” adı al­tın­da, ev­le­nen ka­dın­la­ra ve as­ke­re gi­den iş­çi­le­re müj­de­si! (SBK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com