Facebook kullanan gençlere terörist damgası!

Facebook kullanan gençlere terörist damgası!
CHP’li vekiller, internetteki faaliyetleri nedeniyle 8 aydır tutuklu olan gençlere destek için basın toplantısı yaptı.
CHP’li vekiller, internetteki faaliyetleri nedeniyle 8 aydır tutuklu olan gençlere destek için basın toplantısı yaptı
 
CHP Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Ve­li Ağ­ba­ba ve Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Öz­gür Özel, An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’nün si­te­si­nin çö­ker­til­me­si ile il­gi­li ola­rak 3 ki­şi­nin hak­la­rın­da hiç­bir kuv­vet­li de­lil ol­ma­dan tu­tuk­lan­dık­la­rı­nı ile­ri sür­dü.
 
Ağ­ba­ba şun­la­rı söy­le­di:
 
“Duy­gu Ke­ri­moğ­lu, bir sos­yal pay­la­şım si­te­sin­de yap­tı­ğı yo­rum­lar ne­de­niy­le, Uğur Ci­han Oku­tul­muş, Red­hac­k’­in li­de­ri ol­du­ğu söy­le­nen ki­şiy­le in­ter­net­te ya­zış­tı­ğı için, Ala­at­tin Ka­ra­genç ise Red­hac­k’­in si­te­sin­den fo­toğ­raf in­dir­di­ği için tu­tuk­lu, bun­lar te­rör de­li­li ol­muş. Bu genç­le­rin ey­lem­le­rin­de si­la­ha rast­lan­mış mı­dır? Yok­sa fa­ce­bo­ok, twit­ter ve di­ğer si­te­ler­de­ki pay­la­şım­lar, te­rör ör­gü­tü kur­mak için ye­ter­li mi­dir?”  (EAK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com