'Fatih Projesi' sınıfta kaldı

'Fatih Projesi' sınıfta kaldı
Başbakan Erdoğan'ın 'tarihi proje' olarak nitelediği Fatih'te hedefler tutmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı, faaliyet raporunda itiraf etti...
 
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın “Ta­ri­hi bir pro­je­” di­ye ni­te­len­dir­di­ği, her öğ­ren­ci­ye tab­let bil­gi­sa­yar ve sı­nıf­lar­da akıl­lı tah­ta tek­no­lo­ji­si­ni de içe­ren FA­TİH Pro­je­si­’n­de he­def­ler tut­ma­dı. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın yıl­lık “Fa­ali­yet Ra­po­ru­”n­da iç açı­cı ol­ma­yan so­nuç­lar or­ta­ya çık­tı. MEB, pro­je­de­ki 5 te­mel he­de­fi­nin sa­de­ce 1’i­ne ula­şa­bil­di. 2012-2013 yı­lı ba­şın­da­ki he­def­le­rin, yüz­de 65.21’i­ne ula­şı­la­ma­dı.
 
“Halkı kandırdılar”
 
CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Nur Ser­ter, “MEB sı­nıf­ta kal­mış­tır. Projede hiç­bir iler­le­me­nin ol­ma­dı­ğı, hal­kın gö­zü­nün bo­yan­dı­ğı or­ta­ya çık­mıştı­r” de­di. İş­te çok çarpıcı detaylar:
 
21 bin 689 oku­lun in­ter­net alt­ya­pı­sı­nın ye­ni­len­me­si he­def­len­miş­ken, sa­de­ce 154 oku­lun in­ter­net alt ya­pı­sı ye­ni­len­di.
 
21 bin 689 okul­da akıl­lı tah­ta uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­me­si he­def­len­di, sa­yı 3 bin 657’de kal­dı.
 
21 bin 689 okul­da su­nu­cu ve bil­gi­sa­yar ye­ni­len­me­si he­def­len­miş­ken, sa­de­ce 216 okul­da ye­ni­le­me ya­pı­la­bil­di.
 
295 bin akıl­lı sı­nıf oluş­tu­rul­ma­sı he­def­len­di, sa­de­ce 84 bin 921 akıl­lı sı­nı­f oluşturuldu.
 
42-72 ay çağ nü­fu­su­nun okul­laş­ma ora­nı­nın yüz­de 50’ye çı­ka­rıl­ma­sı he­de­fi­ne ula­şı­la­ma­dı.
 
İl­köğ­re­tim­de okul­laş­ma ora­nı­nın % 99.50 ol­ma­sı he­de­fi­ gerçekleşmedi.
 
Yİ­BO­’la­rın ka­pa­si­te­si­nin yüz­de 80’e çı­ka­rıl­ma­sı he­de­fi­ne ula­şı­la­ma­dı.
 
Sos­yal, kül­tü­rel ve spor­tif fa­ali­yet­ler için 3 bin me­kan ya­pıl­ma­sı he­def­len­di, 59 tane yapıldı.
 
Ge­nel or­ta­öğ­re­tim­de net okul­laş­ma ora­nı­nın yüz­de 38’e çı­ka­rıl­ma­sı he­de­fi­ne ula­şı­la­ma­dı.
 
22 bin 500 oku­lda de­ne­ti­m ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­ken, sa­de­ce 3 bin 462 oku­lun de­ne­ti­mi ya­pı­la­bil­di.
 
600 bin afiş, bro­şür ba­sıl­ma­sı he­def­le­ndi, olmadı.
Bi­lim Sa­nat Mer­kez­le­ri­’n­den ya­rar­la­nan öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın 11 bi­ne çı­ka­rıl­ma­sı he­def­len­di ama 2 bin 920 öğ­ren­ci ya­rar­la­na­bil­di. (SBK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com