Fatma Şahin'den halkın parasıyla futbolculara prim sözü

Fatma Şahin'den halkın parasıyla futbolculara prim sözü
Fatma Şahin’in, “Gitmedim” dediği yerin Gaziantepspor soyunma odası olduğu ortaya çıktı. Halk böyle isyan etti

Türkiye, geç­ti­ği­miz haf­ta Sü­per Lig ekip­le­rin­den Ela­zığ s­po­r’­un Baş­ka­nı Sel­çuk Öz­tür­k’­ün id­di­asıy­la çal­ka­lan­dı. Öz­türk, 24 Ka­sım Pa­zar gü­nü dep­las­man­da Ga­zi­an­teps­po­r’­a 3-1 ye­nil­dikleri ma­çın 1-1 bi­ten dev­re­sin­de Ai­le Ba­ka­nı Fat­ma Şa­hi­n’­in ev sahibi takımın so­yun­ma oda­sı­na git­ti­ği­ni ifa­de et­miş­ti. Öz­türk ola­yı şöy­le an­lat­mış­tı: “Ba­kan dev­re ara­sın­da so­yun­ma oda­sı­na gi­rip, 500 bin li­ra prim sö­zü ve­rin­ce ma­çı kay­bet­tik.”

SERGEN:?TEB­RİK ET­Tİ

Olayı yalanlayan Ba­kan­lık’tan şu açık­la­ma ya­pıl­dı: “Ba­kan, bek­le­me sa­lo­nu­na geç­miş­tir. Ne id­di­a edil­di­ği gi­bi so­yun­ma oda­sı­na gir­miş, ne de prim sö­zü ver­miş­ti. İd­di­a ah­lak sı­nır­la­rı­nı aş­mış­tır.”

Ga­zi­an­teps­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın ise “Ba­kan Şa­hin ha­yır­lı ol­sun de­mek için tek­nik di­rek­tör oda­sı­na teş­rif et­ti­” de­di. An­cak o an­la il­gi­li gö­rün­tü­ler or­ta­ya çı­ktıkça, olay da ay­dın­lan­ma­ya baş­la­dı.

Fo­toğ­raf­la­ra dikkatli ba­kıl­dı­ğın­da Ba­kan Şa­hi­n’­in zi­ya­ret et­ti­ği oda­nın so­yun­ma oda­sı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Va­tan­daş­lar, “Ba­kan Ha­nım ki­min pa­ra­sıy­la ki­me prim ve­ri­yor­sun?” diye tepki gösterdi. (LAK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com