Faturasız hatta geçenlere şok!

Faturasız hatta geçenlere şok!
Cep te­le­fo­nu sa­hip­le­ri son fa­tu­ra­la­rı­nın bir­den ar­tış gös­ter­di­ği­ni gö­rün­ce fa­tu­ra­la­rı­nı in­ce­le­me­ye al­dı.

Faturalı hat­tan fa­tu­ra­sız (ön öde­me­li) hat­ta ge­çen cep te­le­fo­nu sa­hip­le­ri son fa­tu­ra­la­rı­nın bir­den ar­tış gös­ter­di­ği­ni gö­rün­ce fa­tu­ra­la­rı­nı in­ce­le­me­ye al­dı. Fa­tu­ra­ya yan­sı­tı­lan mas­raf­lar­da bir de “Fa­tu­ra­sız hat­ta ge­çiş üc­re­ti­”ni gö­ren­ler GSM ope­ra­tör­le­ri­ni www.si­ka­yet­var.co­m’­a gön­der­dik­le­ri ma­il­ler­le şi­ka­yet yağ­mu­ru­na tut­tu. Bun­la­rın ara­sın­da ope­ra­tör de­ğiş­ti­ren­ler ol­du­ğu gi­bi ay­nı ope­ra­tör içe­ri­sin­de hat de­ği­şik­li­ği ya­pan­lar­da bu­lu­nu­yor. İş­te şi­ka­yet­ler­den ba­zı­la­rı:

42 TL’­den 75 TL’­ye

“Fa­tu­ra­lı hat­tım­dan baş­ka bir ope­ra­tö­rün fa­tu­ra­sız hat­tı­na ge­çiş yap­tım. Her za­man 42 TL ge­len fa­tu­ram bu ay 75 TL gel­di. Fa­tu­ra­yı ilk gör­dü­ğüm­de şok ge­çir­dim. Son ge­len fa­tu­ram­da fa­tu­ra­sız hat­ta ge­çiş üc­re­ti 13.99 TL var. Bu üc­re­ti şi­ka­yet edi­yo­rum.”

20 TL öde­ye­cek­mi­şim

“Fa­tu­ra­lı olan cep hat­tı­mı baş­ka bir ta­ri­fe­ye geç­mek için ön öde­me­li hat­ta ge­çir­mek is­te­dim. An­cak ope­ra­tör ba­na 20 TL ge­çiş üc­re­ti öde­ye­ce­ği­mi söy­le­di. Çok ge­rek­siz bir uy­gu­la­ma olan bu trans­fer üc­re­ti­nin kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­rum ak­si tak­tir­de ge­çiş üc­re­ti öde­me­den di­ğer ope­ra­tör­le­re ge­çiş ya­pa­ca­ğım.”

Yan­lış­lık dü­zel­til­me­li

“Hat­tı­mı baş­ka bir ope­ra­tö­re ge­çiş ya­pa­rak fa­tu­ra­sız hat­ta ta­şı­dım. Son fa­tu­ra­ma fa­tu­ra­sız hat­ta ge­çiş üc­re­ti ve ver­gi­ye ta­bi ol­ma­yan top­lam tu­tar adı al­tın­da tu­tar­lar yan­sı­tıl­dı. Yaz­dı­ğım tu­tar­la­rın ver­gi­le­riy­le bir­lik­te fa­tu­ra tu­ta­rın­dan in­di­rim yap­ma­la­rı ha­lin­de fa­tu­ra­yı
öde­ye­ce­ğim. Bu yan­lı­şın dü­zel­til­me­si­ni ta­lep edi­yo­rum ak­si tak­dir­de hu­ku­ki yol­lar­dan hak­kı­mı ara­ya­ca­ğım.”

Ta­ah­hüt­na­me­de yok

“GSM ope­ra­tö­rü­mün müş­te­ri hiz­met­le­ri­ni ara­ya­rak fa­tu­ra­lı hat­tı­mı fa­tu­ra­sız hat­ta çe­vir­mek is­te­di­ği­mi söy­le­dim müş­te­ri hiz­met­le­ri ba­na son fa­tu­ra­nı­za ek iş­lem üc­re­ti (fa­tu­ra­sız hat­ta ge­çiş üc­re­ti) 20 TL yan­sı­tı­la­cak di­ye söy­le­di­ler. Ta­ah­hüt­na­me­de böy­le bir söz­leş­me yaz­mı­yor alı­nan üc­re­tin hak­sız ye­re alın­dı­ğı­nı bi­li­yo­rum. Söz ko­nu­su 20 TL de­ğil­dir sa­de­ce hak­kı­mı ara­mak­tır şim­di fa­tu­ra ile ola­yı yar­gı­ya ta­şı­ya­ca­ğım.” (BCK)

Etiketler: , ,
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com