Fenerbahçe'den bir yıldız daha ayrılıyor!

Fenerbahçe'den bir yıldız daha ayrılıyor!
Tıpkı Alex gibi hocasıyla sorunları olduğunu dile getiren Slovak futbolcunun da ipi çekildi.
2016 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me­si bu­lun­ma­sı­na rağ­men bir tür­lü bek­le­nen çı­kı­şı ya­pa­ma­yan Mi­ros­lav Stoch ile sa­rı-la­ci­vert­li ku­lüp yol­la­rı­nı ayır­ma ka­ra­rı al­dı.Baş­kan Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın FBTV’­de yap­tı­ğı “S­toc­h’­u sat­ma­ya­ca­ğız. Ak­si­ne 2-3 oyun­cu trans­fe­ri ya­pa­ca­ğı­z” söz­le­ri­ne kar­şın yö­ne­tim top­lan­tı­sın­da Slo­vak oyun­cu için ge­len trans­fer tek­lif­le­ri­ni de­ğer­len­dir­me ka­ra­rı alın­dı. Tek­nik di­rek­tör Ay­kut Ko­ca­man, yö­ne­ti­min al­dı­ğı ka­ra­ra onay ve­rir­se Stoch’un, 12 mil­yon Eu­ro bon­ser­vis be­de­liy­le öze­lik­le ken­di­si­ni is­te­yen Rus ku­lüp­le­rin­den bi­ri­ne sa­tı­şı ger­çek­le­şe­cek.
 
5.5 MİLYON EUROYA GELDİ
 
Yönetimin Slo­vak oyun­cu­nun bon­ser­vis be­de­lin­den ge­le­cek pa­ra­yı da ta­kı­ma ya­pıl­ma­sı plan­la­nan for­vet trans­fe­rin­de de­ğer­len­di­ri­le­cek. Üç yıl ön­ce Chel­se­a’­den 5.5 mil­yon eu­ro­ya alı­nan Stoch, bir sü­re ön­ce tıp­kı Alex de Souza gi­bi “Ho­cay­la ara­mız­da so­run var ama ne­den bil­mi­yo­rum çün­kü ba­na an­lat­mı­yo­r” di­ye­rek so­nu­nu ha­zır­la­dı! (EAK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com