First lady ve 4 bakan VIP hac yolcusu

First lady ve 4 bakan VIP hac yolcusu
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hay­rün­ni­sa Gül ve dört bakan hacca gidiyor.

Aralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Bülent Arınç, Bekir Bozdağ, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış'ın da bulunduğu bir kafile Hac yolculuğuna çıkıyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, milyonlarca vatandaşın se­ne­ler­dir git­mek için ku­ra­ya gir­di­ği hac yol­cu­lu­ğun­da AK­P’­nin yap­tı­ğı tor­pil sü­rü­yor.

25’i AK­P’­li ol­mak üze­re 35 mil­let­ve­kili ön­ce­ki gün Suu­di Ara­bis­ta­n’­a git­miş­ti. CHP’­li ve­kil İh­san Öz­kes ise bu­nu gün­de­me ge­tir­miş­ti.

Hac yol­cu­ğun­da­ki AKP tor­pi­li ise bit­me­di. Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­’nın hac or­ga­ni­zas­yo­nu kap­sa­mın­da Tür­ki­ye­’nin Cid­de Baş­kon­so­los Ve­ki­li Fik­ret Özer, yü­rüt­tük­le­ri ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ver­di.

CEMİL ÇİÇEK DE GİDİYOR

Türk ha­cı aday­la­rı­nın bü­yük kıs­mı­nın Mek­ke ve Me­di­ne­’ye ulaş­tı­ğı­nı be­lir­ten Cid­de Baş­kon­so­los Ve­ki­li Özer, son ka­fi­le­nin ya­rın yo­la çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­di. Bu ka­fi­le­de ise dev­le­tin zir­ve­si yer ala­cak!

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün eşi Hay­rün­ni­sa Gü­l’­ün de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu grup­ta ba­kan­lar yer ala­cak. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­la­rı Bü­lent Arınç ve Be­kir Boz­dağ ile Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, Av­ru­pa Bir­li­ği Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğış da kut­sal top­rak­la­ra gi­de­cek. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çek de ka­fi­le­de­ki isim­ler­den ola­cak.

TOPLAM 60 VEKİL HAC YOLCUSU

Dev­le­tin zir­ve­si­ne bir­çok ve­kil de eş­lik ede­cek. AK­P’­den 45, MHP’­den 10, CHP’­den ise 5 mil­let­ve­ki­li de hac­ca gi­de­cek. (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com