Gazetelerde de içki reklamı yasaklanıyor!

Gazetelerde de içki reklamı yasaklanıyor!
Erdoğan’ın “Gazetelerde içki reklamı yasak olsun” talimatı hemen yerine ulaştı. AKP’li Cevdet Erdöl, yasak için çalışmaya başladı…

Başbakan Er­do­ğan, “Mil­li iç­ki­miz bi­ra de­ğil ay­ran­dı­r” de­di­ği top­lan­tı­da al­kol­le il­gi­li ye­ni ya­sak­la­rın sin­ya­li­ni ver­di.
 
Ga­ze­te ve te­le­viz­yon­lar­da iç­ki rek­la­mı­nı ya­sak­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Me­sa­jı alan AK­P’­li Mil­let­ve­ki­li Cev­det Er­döl, kol­la­rı sı­va­dı.
 
Da­ha ön­ce si­ga­ra ya­sa­ğı­nın kap­sa­mı­nın ge­niş­le­til­me­si için de yo­ğun ça­ba har­ca­yan Er­döl, “Al­kol kul­la­nı­mı di­sip­li­ne edil­me­li­” di­ye­rek ga­ze­te ve TV’lerde rek­lam ya­pıl­ma­ma­sı için teklif hazırlamaya başladı.
 
Tek­li­fin bu yıl ya­sa­la­şa­ca­ğı­nı be­lir­ten Er­döl, “Ga­ze­te­le­rin say­fa­la­rı­na ba­kın, tam say­fa rek­lam var. Ana­ya­sa, dev­le­tin, genç­le­ri al­kol­den ko­ru­ya­ca­ğı ta­li­ma­tı ve­ri­yor. Dev­let bu gö­re­vi­ni yap­mı­yo­r” de­di. AK­P’­li ve­kil, tek­li­fin al­kol şi­şe­le­ri­nin üze­rin­de uya­rı­la­rın ol­ma­sı; ka­ra yol­la­rı üze­rin­de al­kol sa­tı­şı ya­pıl­ma­ma­sı gi­bi mad­de­le­ri kap­sa­dı­ğı­nı da açık­la­dı.
 
Tür­ki­ye­’de al­ko­lün ‘kon­trol­sü­z’ sa­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­döl, bu du­ru­mu fre­ni pat­la­mış kam­yo­na ben­zet­ti. Er­döl, “İs­te­yen, is­te­di­ği yer­de, is­te­di­ği za­man al­kol ala­bi­li­yor, sa­ta­bi­li­yor. Böy­le bir ül­ke yo­k” di­ye ko­nuş­tu. (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/2013/gundem/gazetelerde-icki-reklami-yasak-olsun.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com