GÖMME DEPOLAR, DRENAJ VE KAPTAJ TESİSİ YAPTIRILACAKTIR T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ

GÖMME DEPOLAR, DRENAJ VE KAPTAJ TESİSİ YAPTIRILACAKTIR T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
50m3-100m3 Gömme Depolar, Drenaj ve Kaptaj Tesisi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, İhaleye ilişkin, ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.İhale Kayıt Numarası : 2013/
İHALE İLANI
GÖMME DEPOLAR, DRENAJ VE KAPTAJ TESİSİ YAPTIRILACAKTIR T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
50m3-100m3 Gömme Depolar, Drenaj ve Kaptaj Tesisi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, İhaleye ilişkin, ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2013/66538
1-İdarenin
a)Adresi   :  Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi No:2  Merkez/KÜTAHYA 
b)Telefon ve faks numarası :  2742236333 ~ 2742233160
c) Elektronik Posta Adresi   : ihale@kutahyaozid.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı       :   İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer   :  Kütahya İli, Merkez Bayat, Çobanlar, Lütfiye, ' Güllüdere, Körs, Yeşilbayır, Uluköy, Karacaören yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
c)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)  İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 410 (Dörtyüzon) takvim 4 günüdür.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer :  T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası - Alî Paşa : Mah. Lise Cad, No:2 KÜTAHYA
b)Tarihi ve saati:  25.06.2013 -10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya. ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması, halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği iclari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi, göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve hu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere İlişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer iş Grupları Tebliğinde yer alan A-IV (İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon işleri) veya A-IX (Su Yapıları) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir,
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Ziraat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel idaresi ihale işlem Bürosu - Ali Paşa Mah. Lise Cad, No:2 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi ne ait T.C Ziraat Bankası Kütahya Şubesinde bulunan (TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14) numaralı hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. îhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir, îhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2.ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları, veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu - Ali Paşa Mah. Lise Cad. No:2 KÜTAHYA adresine elden teslim, edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan, toplam bedel üzerinden teklif birim, fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonuçtu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür,
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
AKİS BÖLGE GAZETESİ  10062013    (4x38)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com