Gül ile Erdoğan arasındaki çatlak büyüyecek!

Gül ile Erdoğan arasındaki çatlak büyüyecek!
Ün­lü As­tro­log Rez­zan Ki­raz ye­ni yıl­da siyasileri ne­le­rin bek­le­di­ği­ni anlattı. Erdoğan ve Gül küsecek, Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu yük­se­le­cek.

2013’ün şanslısı Kılıçdaroğlu olacak. Baş­ba­kan-Cum­hur­baş­ka­nı arasında yaşanan genginlik daha da artacak.

FIRSATLAR PEŞ PEŞE GELECEK

Yay bur­cun­da­ki CHP Genel Başkanı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, 2013 yılının en şans­lı siyasi li­de­ri olacak. Şans yı­lın ikin­ci yar­sın­da be­lir­gin­le­şe­cek. Çün­kü; Yen­geç bur­cun­da­ki Ay, Jü­pi­ter ile ka­vu­şa­cak. Bu ka­vuş­ma­da Sa­türn de Jü­pi­ter ile mü­kem­mel bir açı ya­pa­cak. As­tro­lo­ji­de Sa­türn bil­ge­lik de­mek­tir. Do­la­yı­sıy­la, Kı­lıç­da­roğ­lu yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­dan son­ra, hat­ta bel­ki de yı­lın so­nu­na doğ­ru çok iyi bir sta­tü ka­za­na­cak.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

CHP lideri Kı­lıç­da­roğ­lu için ade­ta ye­ni bir dö­nem baş­la­ya­cak. Uzun­ca bir sü­re­dir yo­lun­da git­me­yen iş­ler, ço­rap sö­kü­ğü gi­bi yo­lu­na gi­re­cek. Ye­ni fır­sat­lar bir­bi­ri pe­şi sı­ra ge­le­cek. CHP li­de­ri özel­lik­le yı­lın son ay­la­rın­da bir hay­li ra­hat­la­ya­cak. Üs­te­lik bu ra­hat­la­ma uzun so­luk­lu ola­cak.

SANCILI BİR SÜREÇ OLABİLİR

Tür­ki­ye­’de yö­ne­ti­ci kad­ro­ya bak­tı­ğı­nız za­man il­ginç bir gö­rü­nüm var. Ak­rep bur­cun­da olan Tür­ki­ye­’nin, Cum­hur­baş­ka­nı da Ak­rep bur­cun­da. Za­ten Ab­dul­lah Gü­l’­ün do­ğum gü­nü de Cum­hu­ri­ye­t’­in ilan edil­di­ği gün olan 29 Ekim. Do­la­yı­sıy­la Abdullah Gü­l’­ün ha­ri­ta­sı; Tür­ki­ye ha­ri­ta­sı ile gü­ne­şi gü­ne­şi­ne ça­kı­şı­yor. Bu de­re­ce uyum­lu bir gös­ter­ge var. Ba­lık bur­cun­da­ki Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ha­ri­ta­sın­da 9 de­re­ce Sa­türn var. Bu ha­ri­ta­da­ki Sa­türn Ak­rep bur­cun­da du­ru­yor. Ak­rep bur­cu olan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün gü­ne­şi ile Sa­türn ka­vu­şum ya­pı­yor. Bu­ra­da­ki Sa­türn ve gü­neş ka­vu­şu­mu­nu gü­neş tu­tul­ma­sı gi­bi de dü­şü­ne­bi­li­riz. İyi yo­rum­lan­ma­sı ge­re­ken bir şey­dir. Çün­kü de­ği­şi­mi ve do­la­yı­sıy­la ye­ni­lik­le­ri ge­ti­rir ve o sü­reç san­cı­lı da ola­bi­lir. İş­te böy­le ba­kar­sak; bu dö­nem­de Baş­ba­kan Erdoğan ve Cum­hur­baş­ka­nı Abdullah Gül bir­bir­le­riy­le ters dü­şe­bi­lir­ler. Ama bu da as­tro­lo­jik açı­dan fe­na bir gös­ter­ge de­ğil. Böy­le ol­ma­lı ki; den­ge ku­rul­sun.

2013 TÜRKİYE İÇİN ZOR BİR YIL OLACAK!

Tür­ki­ye­ yıl ba­şın­da zor bir dö­ne­me gi­re­cek. Ha­zi­ran son­ra­sı ise yeni bir sü­re­ç baş­la­ya­cak. Kök­lü de­ği­şik­likler ya­şa­na­cak.

GÜÇ SAVAŞLARI ÇIKACAK

As­tro­lo­ji­de yer al­tı dün­ya­sı­nın efen­di­si ve Ha­de­s’­in bek­çi­si di­ye ta­nım­la­nan Plü­ton, iki yıl ön­ce Yay bur­cun­dan ay­rıl­dı, Oğ­lak bur­cu­na geç­ti. 10-15 yıl ka­dar de­vam ede­cek olan bu sü­re­cin et­ki­le­ri­ni 2013’te da­ha yo­ğun his­set­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. Plü­ton Yay bur­cun­da iken; vic­dan, mer­ha­met ve din kav­ram­la­rı öne çık­mış­tı. Din­sel te­rör et­ki­li ol­muş, İkiz Ku­le­ler de Plü­ton Yay bur­cun­day­ken yı­kıl­mış­tı. Bu dö­nem bit­ti. Şim­di ye­ni bir dö­ne­me gir­dik.

HEM SİYASET HEM EKONOMİ

Tür­ki­ye Ak­rep bur­cun­da. Mi­to­lo­ji­de sa­vaş tan­rı­sı ola­rak bi­li­nen Mars Ak­rep bur­cu­na gel­di. Ama Sa­türn de Ak­rep bur­cun­da şim­di. As­tro­lo­ji­de Sa­türn sı­nır­la­ma­lar ve en­gel­le­me­ler an­la­mı­na ge­lir. Bun­lar öy­le en­gel­ler­dir ki; taş­laş­mış, kris­ta­li­ze ol­muş, ade­ta irin­leş­miş so­run­la­rı çağ­rış­tı­rır. Ar­tık bu iri­nin çö­zül­me­si ge­re­ki­yor. Ama Ak­rep bur­cu­na ge­len Sa­türn, ay­nı za­man­da gü­ne­şin de çok ya­kı­nın­da. Gü­neş­le ka­vu­şu­yor. Bu da şu an­la­ma ge­li­yor; 2013’ün Mar­t’­ına ka­dar Tür­ki­ye­’yi si­ya­si ve eko­no­mik açı­dan zor gün­ler bek­li­yor. Tür­ki­ye­’nin te­pe nok­ta­sın­da Ura­nüs var. Bu ile­ri­ci­li­ği gös­te­ri­yor. O ne­den­le Tür­ki­ye­’nin ha­ri­ta­sın­da hiç­bir şe­kil­de bir ge­ri­ye gi­diş söz ko­nu­su de­ğil. Mart 2013’ten son­ra ve özel­lik­le de yı­lın ikin­ci­si ya­rı­sı Tür­ki­ye için par­lak gö­rü­nü­yor. Plü­ton şu an­da 7-8 de­re­ce­ler­de. 2013’ün so­nu, hat­ta bel­ki de 2014 ba­şın­da 12 de­re­ce­le­re gel­di­ğin­de or­tak­lık­lar evi­ne gi­ri­yor. Bu­nun an­la­mı da; or­tak­lık­lar ve iki­li iliş­ki­ler açı­sın­dan çok bü­yük bir de­ği­şim baş­lı­yor. Plü­ton, Plü­to­n’­a kar­şı ge­li­yor. Bu kar­şı­laş­ma­nın Tür­ki­ye­’nin şans üç­ge­niy­le de il­gi­si var. Bek­le­nil­me­yen, çok kök­lü bir de­ği­şim gö­rü­nü­yor. Ül­ke­nin gö­rün­tü­sü de­ği­şi­yor. Ama te­pe nok­ta­da Ura­nüs dur­du­ğu için, ge­ri­ye doğ­ru bir ha­re­ket yok. Hep ile­ri­ye doğ­ru bir gi­diş var.

SEL FELAKETLERİNE DİKKAT

Bu dö­nem­de su önem­li bir gös­ter­ge. Çün­kü Mars da ak­rep bur­cun­da, Sa­türn de. Tür­ki­ye’nin bur­cu da Ak­rep. Ak­rep bur­cu su gru­bun­da. Ay­rı­ca Tür­ki­ye­’nin te­pe nok­ta­sı da su gru­bu. Baş­ba­kan Ba­lık, Cum­hur­baş­ka­nı da Ak­rep bur­cun­da. Bu il­la­ki su­dan ge­le­cek fe­la­ket di­ye yo­rum­lan­ma­ma­lı. Ama sel gi­bi su­dan ge­le­cek fe­la­ket­le­re kar­şı da ted­bir­li ol­mak­ta fay­da var.

DEPREM GÖRÜNMÜYOR AMA

Tür­ki­ye­’nin 2013 ha­ri­ta­sın­da ra­hat ne­fes al­dı­ra­cak bir gös­ter­ge ise dep­rem­le il­gi­li. 2013’te as­tro­lo­ji­ye gö­re bir dep­rem gö­rün­mü­yor. Mart ayı­na ka­dar ge­çe­cek sü­reç­te en bü­yük teh­li­ke; ateş­le il­gi­li. Çün­kü Mars ateş de­mek. Yan­gın­lar ve ani pat­la­ma­lar ola­bi­lir.

AMERİKA RAKİPSİZ OLMAYACAK JAPONYA DÜNYAYA HÜKMEDECEK

Oğ­lak bur­cun­da­ki Plü­ton, tüm dün­ya ül­ke­le­ri­nin ko­num­la­rı­nı ya­kın­dan et­ki­le­ye­cek. Dün­ya­nın en bü­yük gü­cü bugün Ame­ri­ka. Bel­ki bu da de­ği­şe­cek. Yen­geç bur­cun­da­ki Ame­ri­ka; ar­tık ra­kip­siz ol­ma­ya­cak. As­tro­lo­ji­ye gö­re; bu dö­nem­de Ame­ri­ka­’yı Ko­va bur­cu­nun et­ki­si ko­ru­ya­cak. Dik­kat edin; Ame­ri­ka Yen­geç bur­cun­da­ ama ye­min tö­ren­le­ri şu­bat ayın­da, ya­ni Ko­va bur­cun­day­ken ya­pı­lır. Bu dö­nem­de Ja­pon­ya­’ya dik­kat! Ja­pon tek­no­lo­ji­si ye­ni­den öne çı­ka­cak. Ja­pon­ya­’nın önü açı­la­cak. Ja­pon­lar; dün­ya­ya hük­met­me­ye ha­zır­la­nı­yor­lar. Bel­ki bu 2013’te ol­ma­ya­cak. Ama Plü­to­n’­un Oğ­lak bur­cun­da sey­ret­ti­ği bu dö­nem için­de bu­nu gö­re­ce­ğiz. (BCK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com