Halkın parasını ödememek için kırk takla atmak!

Halkın parasını ödememek için kırk takla atmak!
Alacağına şahin, borcuna karga uygulamasına devam eden hükümet vatandaşına olan borcunu ödemek istemiyor

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın ala­ca­ğı ver­gi­nin ge­cik­me­si ha­lin­de uy­gu­la­ya­ca­ğı fa­iz, mü­kel­lef­ten faz­la al­dı­ğı ver­gi­nin ia­de­si­nin ge­cik­me­si ha­lin­de uy­gu­la­ya­ca­ğı fa­iz­den fark­lı.

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin de ip­tal et­ti­ği ya­sa mad­de­si­ni bir yıl ön­ce de­ğiş­ti­ren hü­kü­met, fark­lı fa­iz uy­gu­la­ma­sı­na de­vam edi­yor.

ALA­CA­ĞI­NA ŞA­HİN

Va­tan­daş öde­ye­ce­ği ver­gi ya da her­han­gi bir ka­mu bor­cu­nu ge­cik­tir­di­ğin­de, Am­me Ala­cak­la­rı Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da­ki Ka­nu­n­’a gö­re ay­lık yüz­de 1.4, yıl­lık ise 16.8 ge­cik­me zam­mı ödü­yor. Ay­rı­ca ver­gi­yi be­yan et­mez ya­ni ta­hak­ku­ku­nu ge­cik­ti­rir­se ay­lık yüz­de 1.4 ge­cik­me fai­zi he­sap­lı­yor.

Hem de nor­mal ta­hak­kuk sü­re­sin­den ta­hak­ku­kun ya­pıl­dı­ğı ana ka­dar bu sü­re ba­zen iki-üç yıl bi­le ola­bi­li­yor.

VE­RE­CE­Ğİ­NE KAR­GA

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı faz­la ya da yer­siz ola­rak, ya­ni yan­lış­lık­la alı­nan ver­gi­yi ia­de et­mek zo­run­da.

Da­ha ba­sit bir an­la­tım­la, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, ver­gi alın­ma­ma­sı ge­re­ken bir du­rum­dan ver­gi alır ya da ol­du­ğun­dan faz­la tah­si­lat ya­par­sa, bu­nu hak sa­hi­bi­ne ia­de et­mek zo­run­da.

Ma­li­ye va­tan­da­şa ya­pa­ca­ğı ia­de­yi ge­cik­ti­rir­se, ia­de edi­le­cek tu­tar üze­ri­ne te­cil fai­zi yü­rü­tü­lü­yor. Te­cil fai­zi ise ay­lık yüz­de 1, yıl­lık yüz­de 12.

İa­de ya­pı­lır­ken
, he­sap­la­nan te­cil fai­zi, ver­gi­nin faz­la ve­ya yer­siz ola­rak tah­sil edil­di­ği ta­rih­ten (ör­ne­ğin iki ya da üç yıl ön­ce­sin­den) baş­la­tıl­mı­yor. Mü­kel­le­fe; “Ge­rek­li bil­gi ve bel­ge­le­ri ta­mam­la­yıp ge­tir. İn­ce­le­ye­lim, hep­si ta­mam­sa öde­ye­li­m” de­di­ği ta­rih­ten son­ra öde­me ge­cik­ti­ri­lir­se he­sap­la­nı­yor.

Kı­sa­ca­sı ala­ca­ğı ge­ci­kin­ce yıl­lık yüz­de 16.8 fa­iz is­te­yen ve bu­nu ge­ri­ye dö­nük ya­pan dev­let, va­tan­da­şa ya­pa­ca­ğı öde­me ge­ci­kin­ce yıl­lık yüz­de 12 fa­iz ödü­yor ve ge­ri­ye dö­nük he­sap­la­ma yap­mı­yor.

ANA­YA­SA MAH­KE­ME­Sİ İP­TAL ET­MİŞ­Tİ

Ya­sa­nın da­ha ön­ce­ki ha­lin­de ise dev­le­tin ia­de ede­ce­ği ver­gi­ye uy­gu­la­na­cak fa­iz üç ay son­ra he­sap­lan­ma­ya baş­lı­yor­du. Ya­ni dev­let ve­re­ce­ği ia­de­yi ge­cik­ti­rin­ce te­cil fai­zi üçün­cü ayın so­nun­dan iş­le­me­ye baş­lı­yor­du.

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, 2011 yı­lın­da fai­zin üç ay son­ra he­sap­lan­ma­ya baş­la­ma­sı­nı içe­ren bu uy­gu­la­ma­yı içe­ren mad­de­yi ip­tal et­ti. Ya­sa ge­çen yıl de­ğiş­ti­ril­di an­cak çif­te stan­dar­dı içe­ren fark­lı fa­iz uy­gu­la­ma­sı kal­dı­rıl­ma­dı.

Kı­sa­ca­sı aşağıdaki Kay­se­ri­li fık­ra­sın­da ol­du­ğu gi­bi “a­la­ca­ğı­na şa­hin, ve­re­ce­ği­ne kar­ga­” uy­gu­la­ma­sı­na de­vam. (LAK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com