Hani Ortadoğu’yu biz inşa edecektik!..

Hani Ortadoğu’yu biz inşa edecektik!..
Sözcü'deki köşesinde AKP'nin dış politikasını eleştiren Uğur Dündar, Türkiye'nin Ortadoğu'da oyun kurucu olarak değil tribünde kendini bulduğunu yazdı.
Sözcü'deki köşesinde  AKP'nin dış politikasını eleştiren Uğur Dündar, Türkiye'nin Ortadoğu'da oyun kurucu olarak değil tribünde kendini bulduğunu yazdı.

İşte Uğur Dündar'ın Sözcü Gazetesi'ndeki 'Hani Ortadoğu’yu biz inşa edecektik!..' adlı köşe yazısı:

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, çok de­ğil bir­kaç ay ön­ce, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı­mız Ah­met Da­vu­toğ­lu “Or­ta­do­ğu­’yu BİZ, ye­ni­den in­şa ede­ce­ğiz. Bu coğ­raf­ya­da BİZ, oyun ku­ru­cu ola­ca­ğı­z” de­miş­ti.
Pe­ki son­ra ne ol­du?
Bı­ra­kın oyun ku­ru­cu ol­ma­yı, Tür­ki­ye oyu­nun dı­şın­da kal­dı.
Ken­di­ni bir an­da tri­bün­de bul­du!
* * * * *
Dik­kat eder­se­niz Ba­kan Da­vu­toğ­lu ne der­se, tam ter­si ger­çek­le­şi­yor.
“Dış po­li­ti­ka­mı­zın te­me­li kom­şu­la­rı­mız­la sı­fır so­run­du­r” de­miş­ti.
So­ru­nu­muz ol­ma­yan kom­şu­muz kal­ma­dı!
Ör­ne­ğin Su­ri­ye ile ruh iki­zi gi­biy­dik, kan­lı bı­çak­lı düş­man ol­duk!
Ma­lat­ya-Kü­re­ci­k’­e fü­ze kal­ka­nı kur­duk, İra­n’­ı kar­şı­mı­za al­dık!
Ira­k’­ın ida­ma mah­kum et­ti­ği ka­çak Haşimi­’yi sak­la­dık, ara­mı­zı aç­tık!
Rus­ya’dan gelen uça­ğı in­dir­dik, Pu­tin‘­i küp­le­re bin­dir­dik!
İs­ra­il’­i te­rö­rist dev­let ilan et­tik!
Ama Kü­re­ci­k’­i, ya­ni İs­ra­il’­i ko­ru­mak için Pat­ri­ot fü­ze­le­ri is­te­dik!
Ta­raf­sız göz­lem­ci­le­re “Bu ne ya­man çe­liş­ki­” de­dirt­tik!
* * * * *
Baş­ba­kan Er­do­ğan dış po­li­ti­ka oyu­nu­nun ku­ral­la­rı­nı bil­mi­yor.
Dün­ya­yı, Tür­ki­ye gi­bi sa­nı­yor.
Atıp tu­ta­rak so­nuç ala­ca­ğı­nı umu­yor.
Çev­re­sin­de­ki­ler de ken­di­si­ni uyar­mı­yor.
“Ey Sa­yın Oba­ma!” di­ye ses­len­di­ği ABD Baş­ka­nı­’nın ken­di­siy­le ko­nu­şur­ken çek­tir­di­ği beyz­bol so­pa­lı fo­toğ­raf­la ver­di­ği me­sa­jı oku­ya­mı­yor.
Oba­ma­’nın o fo­toğ­raf­la “Yu­mu­şak ko­nuş, ama elin­de bü­yük­çe bir so­pa bu­lun­dur! Böy­le­ce da­ha uza­ğa gi­der­sin!” de­mek is­te­di­ği­ni dü­şü­ne­mi­yor.
* * * * *
Baş­ba­kan içe­ri­ye de, dı­şa­rı­ya da hay­kı­rı­yor.
“Ye­ni­len peh­li­van gü­re­şe doy­maz­mı­ş” mi­sa­li, ba­şa­rı­sız ol­duk­ça da­ha çok ba­ğı­rı­yor.
Gü­zel dü­şün­ce­nin ba­ğır­ma­ya ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı­nı unu­tu­yor!
Bı­ra­kın Or­ta­do­ğu­’yu, yurt­ta ba­rı­şı sağ­la­ya­mı­yor.

Yazının tamamı için bağlantıyı tıklayınız: 
www.sozcu.com.tr/hani-ortadoguyu-biz-insa-edecektik.html
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Fox TV’ye çirkin saldırı14 Ocak 2015 Çarşamba 12:55
 • Yandaş medya açık açık hedef gösterdi14 Ocak 2015 Çarşamba 12:45
 • Havuz yazarı konferanstan kovuldu13 Ocak 2015 Salı 13:24
 • Economist: Türk medyası için zor zamanlar09 Ocak 2015 Cuma 11:04
 • “AKP basını bitirdi“09 Ocak 2015 Cuma 10:26
 • "Bu ayıp, bu kan asla temizlenemeyecek"08 Ocak 2015 Perşembe 16:50
 • Atilla Taş'tan olay yaratan 'Yüce Divan' tweeti!06 Ocak 2015 Salı 11:11
 • Hülya Avşar'dan Sözcü'ye dava!25 Aralık 2014 Perşembe 10:49
 • Milliyet'te deprem, hangi isimlerin görevine son verildi?17 Aralık 2014 Çarşamba 11:27
 • Abdülkadir Selvi'nin kafası karıştı15 Aralık 2014 Pazartesi 10:54
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com