“Herkes sustu, biz susmayacağız!”

“Herkes sustu, biz susmayacağız!”
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na aday olan Ankara Baro Başkanı Metin Feyzioğlu’ndan çarpıcı açıklamalar…

An­ka­ra Ba­ro­su Baş­ka­nı Prof. Dr. Me­tin Fey­zi­oğ­lu, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği (TBB) Baş­kan­lı­ğı­’na aday­lı­ğı­nı açık­la­dı.
 
Da­ha ön­ce de An­ka­ra Hu­kuk Fa­kül­te­si De­kan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan Fey­zi­oğ­lu, “TBB yö­ne­ti­mi­nin Cum­hu­ri­ye­tin te­mel fel­se­fe­si­ne, de­mok­ra­si­ye, in­san hak­la­rı­na gö­nül­den inan­mış bir dü­şün­ce ta­ra­fın­dan tem­sil edil­me­si ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­ru­m” de­di.
 
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Feyzioğlu gün­dem­le il­gi­li çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı.
 
İş­te o söz­ler:
 
“Üni­ver­si­te­ler sus­tu, sen­di­ka­lar sus­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor, ga­ze­te­ci­ler zin­da­na atıl­dı, öğ­ren­ci­ler bas­tı­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Bu sü­reç­te Tür­ki­ye­’de mil­yon­lar­ca in­sa­nın umut bağ­la­dı­ğı ba­ro­lar var. Biz sus­ma­ya­ca­ğız.
 
İs­tan­bul Ba­ro­su üze­rin­den bu de­fa ba­ro­la­rı ve avu­kat­la­rı sus­tur­mak ve kır­mak is­ti­yor­lar. Bu se­bep­le İs­tan­bul Ba­ro­su­’na yö­ne­lik hu­kuk­suz suç­la­ma­nın ve yar­gı­la­ma­nın as­lın­da in­san hak­la­rı ve de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si­ne baş­koy­muş bü­tün ba­ro­la­ra ve avu­kat­la­ra yö­ne­lik ol­du­ğu­nu ifa­de edi­yo­ruz.
 
İs­tan­bul Ba­ro­su ile bir­lik­te as­lın­da bü­tün bu kay­gı­la­rı ta­şı­yan ba­ro­lar yar­gı­la­nı­yor. Bu kay­gı­yı ta­şı­yan bü­tün avu­kat­lar yar­gı­la­nı­yor. Biz An­ka­ra Ba­ro­su ola­rak, İs­tan­bul Ba­ro­su yar­gı­la­nır­ken ora­da ola­ca­ğız ve mes­lek­taş­la­rı­mı­zın mü­da­fi­ili­ği­ni üst­le­ne­ce­ğiz. Bu se­bep­le ben bas­kı­la­rı bir dik­ta re­ji­min­de ola­ğan kar­şı­lı­yo­rum.
 
Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği, 2010 re­fe­ran­du­mun­da çok kö­tü bir sı­nav ver­di. Tür­ki­ye­’nin hu­kuk sis­te­mi­nin baş­tan aşa­ğı de­ğiş­ti­ril­di­ği ve si­ya­si ik­ti­da­rın her tür­lü fren me­ka­niz­ma­sın­dan arın­dı­rı­lıp, yar­gı de­ne­ti­min­den kur­tul­ma­sı­nın sağ­lan­dı­ğı o re­fe­ran­dum­da Ba­ro­lar Bir­li­ği sus­mak su­re­tiy­le ‘yet­mez ama evet­çi­’ kamp­ta yer al­mış­tı.
 
Önü­müz­de ye­ni bir re­fe­ran­dum sü­re­ci gö­rün­mek­te, baş­kan­lık sis­te­min­den tem­yiz mah­ke­me­si­ne, ül­ke­nin ida­ri re­ji­mi­nin ye­ni baş­tan ya­zı­la­ca­ğı bir sü­reç­te TBB’­nin, ba­ro­la­rın ve on ­bin­ler­ce avu­ka­tın tek vü­cut mü­ca­de­le ver­me­si­ni zo­run­lu gö­rü­yo­rum.”
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/2013/gundem/her%C2%ADkes-sus%C2%ADtu-biz-sus%C2%ADma%C2%ADya%C2%ADca%C2%ADgiz.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com